Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej


W Zakładzie Neuroendokrynologii Doświadczalnej badania prowadzone są w ramach:


Wszystkie publikacje
 • Aneta Fraczek-Szczypta, Danuta Jantas, Filip Ciepiela, Justyna Grzonka. Graphene oxide-conductive polymer nanocomposite coatings obtained by the EPD method as substrates for neurite outgrowth. Diamond & Related Materials 102 (2020) 107663.


 • Bryniarska N.; Zastosowanie komórek macierzystych miazgi zęba w regeneracji tkanki nerwowej. Postępy w Badaniach Biomedycznych – wybrane zagadnienia. 2018 Sep 27; 150-163.


 • Marek Piotrowskia, Danuta Jantas, Monika Leśkiewicz, Krzysztof Szczepanowicz, Piotr Warszyński, Władysław Lasoń. Polyelectrolyte-coated nanocapsules containing cyclosporine A protect neuronal-like cells against oxidative stress-induced cell damage. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Volume 555, 20 October 2018, Pages 264-269.


 • Aneta Fraczek-Szczypta, Danuta Jantas, Filip Ciepiela, Justyna Grzonka, Andrzej Bernasike, Mateusz Marzec. Carbon nanomaterials coatings – Properties and influence on nerve cells response. Diamond and Related Materials Volume 84, April 2018, Pages 127–140


 • M. Szczęch, K. Szczepanowicz, D. Jantas, M. Piotrowski, A. Kida, W. Lasoń, P. Warszyński. Neuroprotective action of undecylenic acid (UDA) encapsulated into PCL nanocarriers. Colloids and Surfaces A 532 (2017) 41–47.
 • Poszukiwanie nowych strategii w leczeniu uszkodzeń mózgu wywołanych niedotlenieniem i niedokrwieniem.

  NAUKA, 2016, 3:55-73. Kajta M, Rzemieniec J, Rużyłło W.

 • Marek Piotrowski, Krzysztof Szczepanowicz, Danuta Jantas, Monika Leskiewicz, Władysław Lason, Piotr Warszynski. Emulsion-core and polyelectrolyte-shell nanocapsules: biocompatibility and neuroprotection against SH-SY5Y cells. J Nanopart Res (2013) 15:1-12.


 • GRĘDA A., JANTAS D. Dysfunkcje mitochondriów w chorobach neurodegeneracyjnych: potencjalny punkt uchwytu dla leków neuroprotekcyjnych. Postępy Biologii Komórki, TOM 39 2012 NR 3 (321–344).


 • W jaki sposób występujące w środowisku substancje hormonalnie czynne wpływają na mózg? Wszechświat, 2012, 113:10-13. Kajta M.
 • Molekularne podstawy działania estrogenów w ośrodkowym układzie nerwowym.

  Rozdział w: Szlaki przekazywania sygnałów komórkowych. Pod redakcją I. Nalepy. XXI Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN. Mogilany, 2004, 61-69. Kajta M.

 • Hodowle komórek nerwowych. Rozdział XVII w: Hodowle komórek i tkanek. Pod redakcją S. Stokłosowej. PWN, Warszawa, 2004, 277-290. Kajta M.
 • Poszukiwanie nowych strategii w leczeniu uszkodzeń mózgu wywołanych niedotlenieniem i niedokrwieniem. NAUKA, 2016, 3:55-73. Kajta M, Rzemieniec J, Rużyłło W.


 • DANUTA JANTAS. Tyreoliberyna [TRH] - neuropeptyd regulujacy homeostaze w osrodkowym ukladzie nerwowym. Postępy Biologii Komórki 2009, TOM 36, s. 483-496.
Wszystkie publikacje
 • PRELUDIUM 18: Ocena molekularnych mechanizmów neuroprotekcyjnego działania komórek stromalnych miazgi zęba w organotypowym modelu niedokrwienia ex vivo, Mgr Natalia Bryniarska
  Kierownik projektu: mgr Natalia Bryniarska. Finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)
 • Poszukiwanie skutecznych strategii ochrony komórek nerwowych przed niedotlenieniem i niedokrwieniem: Identyfikacja mechanizmów neuroprotekcyjnego działania nowych ligandów receptorów AhR i PPARg w eksperymentalnych modelach udaru., Prof. dr hab. Małgorzata Kajta
  Grant NCN OPUS; nr projektu 2018/31/B/NZ7/01815; 2019-2022. W trakcie realizacji. Kierownik projektu: Małgorzata Kajta
 • OPUS 13: Efekty działania hormonów tarczycy w mózgu w zwierzęcym modelu depresji, w trakcie realizacji, Dr Katarzyna Głombik
  kierownik projektu: prof dr hab. Bogusława Budziszewska
 • Neurorozwojowe patomechanizmy działania triklokarbanu i dichlorodifenylodichloroetylenu: znaczenie apoptozy i autofagii oraz szlaków angażujących receptory dla estrogenów, węglowodorów aromatycznych i androstanu. , Prof. dr hab. Małgorzata Kajta
  Grant NCN OPUS; nr projektu 2015/19/B/NZ7/02449; 2016-2019.  Kierownik projektu: Małgorzata Kajta
 • PRELUDIUM 9: Rola inflammasomu NLRP3 w mechanizmach działania leków przeciwdepresyjnych – badania w zwierzęcym modelu depresji, grant w trakcie realizacji, Dr Ewa Trojan
  Celem  projektu jest określenie, czy nasilona aktywacja zapalna obserwowana w zwierzęcym modelu depresji związana jest z zaburzeniami w ilości i funkcji kompleksów NLPR3. Badania prowadzone będą in vivo u dorosłych (3-miesięcznych) zwierząt, potomstwie matek kontrolnych i stresowanych zarówno przed jak i po 14 dniowych podaniach leków przeciwdepresyjnych o różnym mechanizmie działania. Równolegle, przeprowadzone zostaną badania in vitro w hodowlach pierwotnych mikrogleju uzyskanych z kory mózgowej młodych szczurów, potomstwa matek kontrolnych i stresowanych zarówno w warunkach podstawowych jak i po dodatkowej aktywacji endotoksyną bakteryjną (lipopolisacharydem - LPS).
 • PRELUDIUM 7: Badanie mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych w modelu in vitro alergii kontaktowej z zastosowaniem linii keratynocytów HaCaT i prekursorów komórek dendrytycznych JAWSII, grant zakończony, Dr Katarzyna Curzytek
  Celem projektu jest poznanie mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych o różnym profilu działania w hamowaniu reakcji nadwrażliwości kontaktowej w badaniach in vitro z zastosowaniem ludzkiej linii keratynocytów HaCaT oraz mysiej ustalonej linii komórek dendrytycznych JAWSII. Leki przeciwdepresyjne takie jak fluoksetyna i dezipramina okazały się skuteczne w hamowaniu nadwrażliwości kontaktowej – reakcji, która jest klasycznym przykładem odpowiedzi komórkowej, w mysim modelu alergii kontaktowej. Użyte leki przeciwdepresyjne, nie tylko silnie hamowały uczulenie kontaktowe, ale działały również immunomodulacyjnie, jednakże ich molekularny mechanizm działania na hamowanie uczulenia kontaktowego nie jest znany. Postuluje się, że zastosowanie linii komórkowej keratynocytów oraz komórek dendrytycznych do badań nad wpływem leków przeciwdepresyjnych na hamowanie komponenty prozapalnej, przyczyni się do poznania wewnątrzkomórkowych mechanizmów działania tych leków. 
 • Neurotoksyczne działanie benzofenonu-3 : znaczenie receptorów estrogenowych oraz receptora retinoidowego X alfa., Dr Agnieszka Wnuk
  Grant NCN PRELUDIUM; nr projektu 2014/13/N/NZ4/04845; 2015-2018Kierownik grantu: Dr Agnieszka WnukOpiekun merytoryczny grantu: Dr hab. Małgorzata Kajta
 • PRELUDIUM 7: Ocena wpływu cukrzycy matki na aktywację inflamasomu NLRP3 w mózgu potomstwa, grant zakończony, Dr Katarzyna Głombik
  Celem projektu jest określenie potencjalnych zmian funkcjonalnych w  inflamasomie NLRP3 -uważanym za sensor zmian metabolicznych –     u potomstwa matek z doświadczalnie wywołaną cukrzycą w hodowlach organotypowych hipokampa. Wykazano, że płodowa ekspozycja na cukrzycę matek może powodować aktywację procesów zapalnych, a także wielokrotnie zwiększać ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 u potomstwa. Jak dotychczas nie poznano jednak mechanizmu powstawania tych zaburzeń. Najnowsze doniesienia sugerują rolę funkcjonalnych zmian w obrębie  kompleksu inflamasomu NLRP3 w  tym  mechanizmie, co może prowadzić do nasilenia procesów zapalnych oraz zaburzeń w metabolizmie glukozy czy oporności na insulinę, predysponując potomstwo do rozwoju cukrzycy typu 2. Jednocześnie, nieliczne jak dotąd badania podkreślają znaczenie zaburzeń homeostazy na skutek  działania czynników patologicznych, do których należy między innymi cukrzyca matki, w modulacji  funkcji ośrodkowego układu nerwowego zarówno u młodego potomstwa jak i w późniejszym okresie życia. Proponowane w projekcie badania odpowiedzą na pytanie czy u potomstwa matek z cukrzycą dochodzi do zaburzeń w funkcji inflamasomu NLRP3 w hipokampach  młodego potomstwa, a tym samym wyjaśnią przyczyny zmienionej aktywacji zapalnej, która może prowadzić do  zwiększonej  podatności na mózgowe zaburzenia metaboliczne oraz cukrzycę typu 2 w dorosłym życiu. Co więcej, mogą  także pomóc w poznaniu nowego punktu uchwytu dla leków przeciwcukrzycowych o potencjale przeciwzapalnym oraz przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów ich działania.
 • OPUS 7: Rola czynników regulujących mózgowy metabolizm glukozy w modelu współwystępowania otyłości i depresji, grant zakończony, Dr Katarzyna Głombik
  kierownik projektu: prof dr hab. Bogusława Budziszewska
 • Wpływ agonistów receptora glukagono-podobnego peptydu-1 na regulację aktywności promotora genu krotykoliberyny UMO-2012/07/N/NZ7/04394, Dr Jan Detka
  Celem projektu jest określenie wpływu agonistów receptora glukagono-podobnego peptydu-1 (GLP-1R), stosowanych w terapii cukrzycy typu II na regulację ekspresji genu kortykoliberyny (CRH). Wiele doniesień wskazuje na wyraźną rolę GLP-1 jako mózgowego modulatora procesów neuroendokrynnych, podkreślając jego udział w aktywacji osi podwzgórze - przysadka mózgowa – nadnercza (HPA). Biorąc pod uwagę, iż przewlekła nadaktywność osi HPA uznawana jest za ważny czynnik w patogenezie depresji, mogący dodatkowo przyczyniać się do rozwoju cukrzycy typu II u niektórych pacjentów z depresją, konieczne jest lepsze zrozumienie funkcji GLP-1 w regulacji gospodarki hormonalnej organizmu oraz jego działania na poziomie podwzgórza. Liczne prace sugerują udział GLP-1 w aktywacji neuronów jądra przykomorowego podwzgórza, a według najnowszych doniesień wpływał on na ekspresję genu CRH w przejściowo transfekowanej linii komórkowej. Jak dotąd nie zbadano jednak wpływu GLP-1 na aktywność promotora genu CRHpodczas aktywacji kinazy białkowej A (główna droga aktywacji genu CRH) oraz hamowania przez glukokortykoidy. Nie wiadomo także, czy potencjalne działanie GLP-1 na poziomie podwzgórza zależne jest od poziomu insuliny, jak również nie określono wewnątrzkomórkowych mechanizmów zaangażowanych w wymienione procesy.
 • Określenie roli receptora mGluR8 w komórkach nowotworowych - potencjalny punkt uchwytu dla nowych strategii przeciwnowotworowych, Dr hab. Danuta Jantas
  Grant NCN OPUS 3 2012/05/B/NZ3/00452; kierownik
 • Wpływ substancji zaburzającej systemy endokrynne – 4-para-nonylofenolu – na efekty toksyczne przekazywane przez receptory dla ksenobiotyków PXR i CAR w aspekcie neurorozwojowym in vitro i in vivo. , Prof. dr hab. Małgorzata Kajta
  Grant NCN PRELUDIUM; nr projektu 2011/01/N/NZ4/04950; 2011-2014. Kierownik projektu: Ewa Litwa Opiekun merytoryczny projektu: Małgorzata Kajta
 • Wpływ selektywnych modulatorów receptorów estrogenowych oraz receptorów węglowodorów aromatycznych na apoptozę komórek nerwowych indukowaną hipoksją/ischemią. , Dr Joanna Rzemieniec
  Grant NCN PRELUDIUM; nr projektu 2011/01/N/NZ3/04786; 2011-2014. Kierownik projektu: Joanna Rzemieniec. Opiekun merytoryczny projektu: Małgorzata Kajta
 • Ocena neuroprotekcyjnych właściwości ligandów metabotropowych receptorów glutaminianergicznych grupy II i III w modelach apoptozy in vitro i in vivo, Dr hab. Danuta Jantas
  Grant KBN nr N N405 611638; kierownik
 • Neuroprotekcyjny potencjał fitoestrogenów w neurorozwojowych modelach hipoksji i ekscytotoksyczności. , Prof. dr hab. Małgorzata Kajta
  Grant MNiSW; nr projektu N N401 572138; 2010-2013. Kierownik projektu: Małgorzata Kajta
Wszystkie granty
 • Stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia, Mgr Natalia Bryniarska
  Poniedziałek, 30 Listopada 2020
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (2020/2021), Mgr Natalia Bryniarska
  Piątek, 13 Listopada 2020
 • Laureatka konkursu organizowanego przez redakcję „Pharmacological reports” oraz dyrekcję Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk na najlepszy szkic artykułu przeglądowego, Mgr Natalia Bryniarska
  Wtorek, 10 Listopada 2020
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców , Dr Katarzyna Głombik
  Poniedziałek, 15 Czerwca 2020
 • Voucher sponsorowany przez Federation of European Neuroscience Societies (FENS) na udział w konferencji FENS 2020 Virtual Forum, 11-15.07.2020, Dr Katarzyna Chamera
  Piątek, 15 Maja 2020
 • Najlepsza praca w sesji Farmacja i farmakologia podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych w Warszawie, Mgr Natalia Bryniarska
  Sobota, 30 Listopada 2019
 • Nagroda główna im. Profesora Kazimierza Ostrowskiego za najlepszą pracę wygłoszoną podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych w Warszawie , Mgr Natalia Bryniarska
  Sobota, 30 Listopada 2019
 • Neuron of The Audience za najlepszy poster na 9. Konferencji Aspects of Neuroscience w Warszawie, Mgr Natalia Bryniarska
  Niedziela, 24 Listopada 2019
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (2019/2020), Mgr Natalia Bryniarska
  Czwartek, 7 Listopada 2019
 • 3 miejsce w konkursie na artykuł popularnonaukowy dla młodych naukowców IF PAN: „Kiedy Pulp przestaje być Fiction – czyli komórki stromalne miazgi zęba w regeneracji tkanki nerwowej”, Mgr Natalia Bryniarska
  Piątek, 27 Września 2019
 • Stypendium doktorskie ETIUDA 7 finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Dr Katarzyna Chamera
  Środa, 31 Lipca 2019
 • Stypendium wyjazdowe sponsorowane przez International Society for Neurochemistry (ISN) na udział w konferencji 2019 ISN-ASN Meeting, Montreal, Kanada, 4-8.08.2019, Dr Katarzyna Chamera
  Wtorek, 26 Marca 2019
 • Stypendium wyjazdowe finansowane w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) PROM na udział w konferencji XIV European Meeting on Glial Cells in Health and Disease, Porto, Portugalia, 10-13.07.2019, Dr Katarzyna Chamera
  Wtorek, 29 Stycznia 2019
 • Stypendium wyjazdowe finansowane w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) PROM na udział w konferencji XIV European Meeting on Glial Cells in Health and Disease, Porto, Portugalia, 10-13.07.2019, Dr Ewa Trojan
  Wtorek, 29 Stycznia 2019
 • Stypendium wyjazdowe na FENS Regional Meeting 2019 w ramach programu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Dr Katarzyna Głombik
  Czwartek, 20 Grudnia 2018
Wszystkie nagrody
Kierownik zakładu

Prof. dr hab. Agnieszka Basta - Kaim

Telefon: +48 12 6623273
E-mail: basta@if-pan.krakow.pl