Techniki


chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas LC/ESI-MS/MS