Dział Wydawnictw


Kierownik Działu Wydawnictw, Sekretarz Redakcji - Beata Kreiner

Zastępca Redaktora Naczelnego - dr Katarzyna Fijał


Wydawanie czasopisma Pharmacological Reports

Pharmacological Reports (ISSN: 1734-1140; e-ISSN: 2299-5684) publikuje artykuły naukowe z zakresu farmakologii doświadczalnej i klinicznej. Są to prace oryginalne, przeglądowe, a niekiedy także streszczenia z kongresów i sympozjów naukowych o zasięgu międzynarodowym. Czasopismo publikuje wyniki badań z zakresu szeroko pojętej farmakologii w aspekcie badań behawioralnych, biochemicznych, molekularnych i komórkowych dla poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów działania leków oraz potencjalnych substancji leczniczych. Profil tematyczny prac jest skoncentrowany głównie na badaniach dotyczących dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego w kontekście m.in. depresji, schizofrenii, zaburzeń lękowych, chorób neurodegeneracyjnych – schorzeń stających się najpoważniejszymi wyzwaniami dla współczesnych społeczeństw krajów wysokorozwiniętych.

Czasopismo wydawane jest cyklu dwumiesięcznym. Artykuły publikowane są w języku angielskim.

Merytoryczny nadzór nad jakością Pharmacological Reports sprawuje Redaktor Naczelny (Editor in Chief) wraz z powołaną Radą Redakcyjną (Advisory Board), składająca się z grona wybitnych specjalistów, w tym naukowców zagranicznych, którzy wspierają rozwój czasopisma i są jego aktywnymi promotorami, biorą udział w dyskusji nt. polityki prowadzenia czasopisma, dzielą się swoim naukowym doświadczeniem i wiedzą w danej dziedzinie poprzez recenzowanie prac. Rada Redakcyjna informowana jest o aktualnym stanie i poziomie naukowym czasopisma dzięki rocznym raportom sporządzanym przez Wydawnictwo. Pracę Redaktora Naczelnego wspomagają Redaktorzy Pomocniczy (tzw. Field/Associate Editors), wybrani z grona doświadczonych naukowców, specjalistów w swoich dziedzinach. Dokonywanie wstępnej, merytorycznej selekcji nadsyłanych prac przez osoby z odpowiednimi kompetencjami w zakresie poruszanej tematyki, bezpośrednio przekłada się na jakość publikowanych artykułów i skraca czas niezbędny na wstępną ocenę nadesłanych prac i decyzję o ich ew. przekazaniu do recenzji zewnętrznych.

Skład Redakcji:
•    Redaktor naczelny: Małgorzata Filip
•    Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Fijał
•    Sekretarz redakcji: Beata Kreiner
•    Redaktorzy Pomocniczy: Dasiel O. Borroto-Escuela, Władysława Daniel, Ali Husein Eid, Luca Ferraro, Jakub Fichna, Arie Lev Gruzman, Danuta Jantas, Michał Korostyński, Grzegorz Kreiner, Katarzyna Miękus, Stefan Mordalski, Christian Mueller, Agnieszka Nikiforuk, Rafał Olszanecki, Joanna Pera, Katarzyna Radwańska, Elżbieta Salińska, Maciej Suski, Halina Waś, Barbara Zabłocka, Magdalena Zielińska

Od 2014 r. do końca 2019 r. Pharmacological Reports wydawane było we współpracy z wydawnictwem Elsevier. Aktualnie, została podpisana umowa z nowym wydawcą - Springer Nature, który od 1 stycznia 2020 przejął wszelkie zobowiązania wobec czasopisma.

Proces wydawniczy działa w oparciu o elektroniczny system redagowania i produkcji czasopisma, wszystkie pliki zamieszczone w systemie  poddawane są kontroli antywirusowej i antyplagiatowej. Maksymalnie skrócono czas publikacji artykułów i udostępnienia zawartości czasopisma online.

„Pharmacological Reports” sprzedawane jest i dystrybuowane w wersji elektronicznej na nowoczesnych platformach o tematyce naukowo-techniczno-medycznej o szerokim międzynarodowym zasięgu (ScienceDirect i Springer Nature). Obecnie czasopismo drukowane jest w minimalnym nakładzie, jako egzemplarze okazowe i obowiązkowe.

Czasopismo „Pharmacological Reports” jest indeksowane w najbardziej prestiżowej bazie Web of Science i znajduje się na tzw. liście JCR (Journal Citation Reports) posiadając tzw. impact factor, którego wartość za rok 2019 to 2.754 (pięcioletni impact factor - 2.829). Czasopismo mieści się w tzw. drugim kwartylu (Q2) oceny JCR.

Według nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, które zostało opublikowane w 2019 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pharmacological Reports uzyskało 70 punktów.

Prace publikowane w czasopiśmie są referowane we wszystkich najważniejszych bazach: BIOSIS, Biological Abstracts, CNKI, Chemical Abstracts Service (CAS), Current Contents/Clinical Medicine, Dimensions, EBSCO Discovery Service, EMBASE, Google Scholar, Institute of Scientific and Technical Information of China, Journal Citation Reports/Science Edition, Medline, Naver, OCLC WorldCat Discovery Service, ProQuest‑ExLibris Primo, ProQuest‑ExLibris Summon, SCImago, SCOPUS, Science Citation Index Expanded (SciSearch), TD Net Discovery Service, UGC‑CARE List (India).

Nowy adres strony internetowej naszego czasopisma znajduje się pod linkiem: https://www.springer.com/journal/43440. Numery archiwalne czasopisma dostępne są także na stronie https://www.sciencedirect.com/journal/pharmacological-reports oraz http://if-pan.krakow.pl/pl/pharmacological-reports/.

W 2019 r. Instytut uzyskał dofinansowanie „Pharmacological Reports” na lata 2019-2020 w ramach projektu pt. „Podniesienie rangi i rozpoznawalności czasopisma Pharmacological Reports wśród międzynarodowej społeczności naukowej i sektora B+R” ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Najważniejsze zadania, które będą realizowane w ramach projektu, to m.in.: utrzymanie tendencji wzrostu współczynnika oddziaływania JCR (impact factor);  stworzenie platformy wymiany informacji między naukowcami a sektorem badawczo-rozwojowym,  przez nawiązanie współpracy z uznanymi naukowcami oraz doświadczonymi liderami B+R, w celu regularnego publikowania artykułów podejmujących najnowsze trendy badawcze oraz najbardziej znaczące osiągnięcia sektora farmaceutycznego we wdrażaniu wyników badań podstawowych; udoskonalenie szaty graficznej publikowanych artykułów przeglądowych oraz promocja czasopisma w mediach społecznościowych, Internecie i podczas konferencji naukowych.
Termin realizacji projektu został wydłużony do 30 czerwca 2021 r.

Redakcja strony internetowej Instytutu Farmakologii im. J. Maja PAN

Głównym zadaniem redakcji jest administrowanie i redagowanie strony internetowej, w szczególności aktualizacja treści, przygotowywanie grafiki oraz tekstów w języku polskim i angielskim, monitorowanie błędów występujących na stronie, obsługa użytkowników.

Ponadto, redakcja zajmuje się tworzeniem oraz prowadzeniem profili instytutu w serwisach społecznościowych (Facebook, YouTube). Strona internetowa została zintegrowana z portalem społecznościowym Facebook. Za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych prowadzone są kampanie wspierające wydarzenia naukowe i kulturalne oraz akcje charytatywne organizowane lub współorganizowane przez pracowników instytutu, m.in. Szkoła Zimowa, Festiwal Nauki i Sztuki, Tydzień Mózgu, Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny, Akcja SOS - Uczelnie Schroniskom. Podejmowana jest także współpraca z innymi placówkami zajmującymi się nauką i kulturą, której celem jest promocja instytutu.

Ważne miejsce w działalności redakcji zajmuje promocja czasopisma Pharmacological Reports. Za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych informowaliśmy o zmianach zachodzących w czasopiśmie związanych ze zmianą wydawcy. Artykuły publikowane w Pharmacological Reports, których publikacja w formule Open Access została sfinansowana przez Instytut Farmakologii ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą wyniki badań polskich naukowców, udostępniane były za pośrednictwem Facebooka.