Dział Wydawnictw


Zastępca Redaktora Naczelnego: Dr hab. Grażyna Skuza
Kierownik: Beata Kreiner
Dr Katarzyna Fijał

Wydawanie czasopisma Pharmacological Reports.

Dwumiesięcznik Pharmacological Reports (ISSN: 1734-1140; e-ISSN: 2299-5684) wydawany jest w języku angielskim. Czasopismo publikuje prace naukowe z zakresu farmakologii doświadczalnej i (w znacznie mniejszym stopniu) klinicznej, jako prace oryginalne, przeglądowe, a niekiedy także streszczenia z kongresów i sympozjów naukowych. Publikowane są wyniki badań behawioralnych, biochemicznych, molekularnych i komórkowych, poszerzających wiedzę na temat mechanizmów działania leków potencjalnych substancji leczniczych.

W ramach realizacji projektu finansowanego z programu „Index Plus” została nawiązana współpraca z wydawnictwem „Elsevier”, której efektem jest wdrożenie elektronicznego systemu redagowania i produkcji czasopisma Pharmacological Reports. System ten zapewnia nowoczesną technologię w przyjmowaniu manuskryptów, usprawniając proces recenzji oraz ułatwiając tworzenie elektronicznej wersji czasopisma. Wprowadzona została kontrola antywirusowa i antyplagiatowa wszystkich plików zamieszczonych w systemie, zaimplementowano ORCID - unikalny numer identyfikacyjny autora.

W ostatnim czasie wdrożono szereg innowacji, mających na celu uatrakcyjnienie sposobu prezentacji wyników oraz bardziej skuteczne promowanie czasopisma:

  •         AudioSlides: krótka, multimedialna forma prezentacji, która daje autorom możliwość przedstawienia własnymi słowami głównych założeń pracy oraz promocji artykułu.
  •         Interactive 3D Models: forma wizualizacji danych, pozwalająca na lepszą prezentację złożonych struktur i ruchomych symulacji.
  •         Interactive Network Viewer: opcja umożliwiająca wzbogacenie publikacji przez wprowadzenie interaktywnych diagramów.
  •         Virtual Microscope: narzędzie pozwalające na wielokrotne powiększanie wysokiej jakości obrazu, dzięki czemu czytelnik ma dostęp do szczegółów i detali, które do tej pory były dla niego niedostępne.
  •         Graphical Abstracts: zwięzła, graficzna prezentacja pracy i dodatkowa możliwość promocji artykułu przez samego autora.
  •         Highlights: syntetyczne przedstawienie artykułu oraz dodatkowa możliwość promocji artykułu przez samego autora.
Artykuły publikowane są w formacie „Articles-in-Press ahead of print” w celu maksymalnego skrócenia czasu publikacji czasopisma i natychmiastowego udostępnienia jego zawartości w formacie „online”.

Czasopismo zostało wprowadzone do sprzedaży i dystrybucji w formacie elektronicznym na nowoczesnej platformie o tematyce naukowo-techniczno-medycznej o szerokim międzynarodowym zasięgu w formacie „online content” i z szeroką ofertą czasopism naukowych w dziedzinie LiFE SCIENCES w celu zapewnienia jak największej grupy odbiorców odpowiednich dla profilu czasopisma.

Czasopismo posiada stronę internetową w języku angielskim: http://www.journals.elsevier.com/pharmacological-reports/.

Prace opublikowane w Pharmacological Reports referowane są w Biological Abstracts (BIOSIS), Chemical Abstracts, Excerpta Medica (EMBASE), International Pharmaceutical Abstracts (IPA), Polish Medical Bibliography (GBL), Index Medicus (MEDLINE), Index Copernicus, Biotechnology Abstracts, Scopus.
Czasopismo znajduje się na liście Journal Citation Reports. Aktualny impact factor dla Pharmacological Reports (wg JCR 2018 r.) wynosi 2.761.


Skład Redakcji:

  • Małgorzata Filip – redaktor naczelny
  • Grażyna Skuza – zastępca redaktora naczelnego
  • Beata Kreiner – sekretarz redakcji
  • Katarzyna Fijał - redaktor