Techniki badawcze


aktywne unikanie

aktywność lokomotoryczna

analiza i interpretacja dużych zbiorów danych

analiza wokalizacji ultradźwiękowych

apoptoza

autoradiografia ilościowa receptorów

bierne unikanie

chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas LC/ESI-MS/MS

chromatografia cienkowarstwowa (TLC)

chromatografia rotacyjna (CATLC)

chroniczny stres psychosocjalny

chroniczny łagodny stres

dokowanie

dokowanie w obecności cząsteczek wody

dożylne samopodawanie

elektrowstrząsy

fingerprinty binarne

fingerprinty oddziaływań strukturalnych

fluorymetria

frakcjonowanie białek błonowych i wewnątrzkomórkowych

genotypowanie

histologia

hodowla komórek układu odpornościowego

hodowla linii komórkowych

hodowle linii komórkowych ze stabilną ekspresją genów kodujących wybrane białka

hodowle organotypowe

hodowle tkankowe roślin

hybrydyzacja in situ

immunofluorescencja

immunohistochemia

implantacja kateteru do żyły szyjnej szczura

implantacja stereotaktyczna kaniul

induce fit docking

instrumentalny model hazardu ‘jednorękiego bandyty’

instrumentalny test interpretacji bodźca niejednoznacznego do badania tendencyjności poznawczej (optymizmu/pesymizmu)

interakcje społeczne/socjalne

katalepsja

konwencjonalna chromatografia kolumnowa (CC)

kultury korzeni włośnikowatych

kultury niezróżnicowanych komórek roślinnych

labirynt wodny Morrisa

lezje ekscytotoksyczne

lezje neurochemicznie specyficzne

liniowa kombinacja modeli farmakoforowych

macierze białkowe

macierze bioizosteryczne

metoda wektorów nośnych

mikrodializa in vivo

mikroinfuzje

mikromacierze cDNA na komercyjnych platformach (Illumina/Affymetrix)

mikromacierze małej skali z sondami TaqMan (TLDA) na własnej platformie QuantStudio

model bólu neuropatycznego (CCI)

model bólu związanego z osteoartrozą (MIA)

modele transgeniczne oparte o system warunkowej/indukowanej rekombinazy Cre/loxP 

modele transgeniczne oparte o technologię knock-out

motoryka i koordynacja ruchowa zwierzęcia (Rotarod)

mutacje punktowe

Northern blot

ocena aktywności makrofagów metodami kolorymetrycznymi

organogeneza bezpośrednia

organogeneza pośrednia

picie alkoholu w warunkach wolnego wyboru

podania domózgowe/mikroiniekcje

pomiar generacji wtórnych przekaźników (cykliczny AMP, fosforany inozytolu)

pomiary elektrofizjologiczne z hodowli in vitro komórek glejowych

pomiary elektrofizjologiczne z hodowli in vitro komórek nerwowych

potrząśnięcia głową (wywołane DOI)

preferencje społeczne

programowanie w języku python

przetwarzanie odczytów sekwencjonowania NGS

Real Time PCR

rozpoznawanie nowego obiektu

sekwencjonowanie nowej generacji

sensytyzacja behawioralna

spektrometria mas

spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (1H i 13C NMR, techniki jedno- i dwuwymiarowe)

spektroskopia UV-VIS

stereologia

stereotypia

stres unieruchomienia

symulowane wyżarzanie

technika rejestracji potencjałów polowych z populacji neuronów

technika rejestracji z pojedynczych komórek nerwowych

techniki HTRF

techniki TR-FRET

test badania uwagi (5-CSRTT)

test bramkowania sensorymotorycznego (PPI)

test czterech płytek

test elastyczności poznawczej (ASST)

test eozynowy

test Griessa

test hipoosmotyczny

test interpretacji bodźca niejednoznacznego

test Iowa

test komunikacji społecznej

test konfliktu Vogla

test LDH

test MTT

test oceniający dystrybucję ciężaru ciała u zwierząt swobodnie poruszających się (test DWB)

test odrzucania ogona

test opóźnionej alteracji przestrzennej

test podniesionego labiryntu 0

test preferencji sacharozy

test probabilistycznego przeuczania

test przeuczania

test spontanicznej alteracji

test warunkowej preferencji miejsca

test wrażliwości na bodziec dotykowy (test Von Frey’a)

test wrażliwości na bodziec termiczny (test zimnej płytki)

test wrażliwości stawu kolanowego na nacisk (test PAM)

test wymuszonego pływania

test zawieszenia za ogon

transfekcja in vitro

warunkowanie strachem

Western Blot

wiązanie radioligandów

wolne pole

wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) z detekcją UV

wysokosprawna chromatografii cieczowa (HPLC) z detekcją elektrochemiczną (kulochemiczną)