KONKURSY KRAJOWE - Aktualności    Konkurs OPUS 20 +LAP
Konkurs OPUS 20 + LAP na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. 
OPUS 20 +LAP otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów:  prowadzonych bez udziału partnerów zagranicznych, z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej). Formuła  LAP (Lead Agency Procedure) umożliwia współpracę z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie NCN
Termin naboru wniosków: 15 grudnia 2020 r. 


    Konkurs PRELUDIUM BIS

Konkurs PRELUDIUM BIS 2 skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 2 może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie NCN

Termin naboru wniosków: 15 grudnia 2020 r. 


    Konkurs SONATA 16

Konkurs SONATA 16 na projekty badawcze, przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie NCN

Termin naboru wniosków: 15 grudnia 2020 r. 

   Program START

Celem konkursu jest uhonorowanie dotychczasowych osiągnięć badawczych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań i wsparcie ich rozwoju naukowego.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

1. nie przekroczyły 30. roku życia w roku składania wniosku (w bieżącym roku są to osoby urodzone w 1990 r. i później., w szczególnych przypadkach wiek może być przedłużony.

2. są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych.

3. wykażą się udokumentowanym dorobkiem naukowym.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie FNP


Termin naboru wniosków: 18 grudnia 2020 r.


Szybka ścieżka - Koronawirusy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka ścieżka - Koronawirusy.
Konkurs skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie NCBR


Termin naboru wniosków: 31 grudnia 2020 r.