Zakład Neurobiologii


Zakład Neurobiologii składa się z kilku zespołów badawczych zajmujących się odrębną tematyką, oraz z jednej niezależnej Pracowni Badań Pierwiastków Śladowych. Tematyka badawcza poszczególnych zespołów wzajemnie się uzupełnia, a wspólnym mianownikiem są receptory metabotropowe dla glutaminianu oraz poszukiwanie nowych punktów uchwytu dla leków psychotropowych.

Zespół, w skład którego wchodzą dr hab. Agnieszka Palucha-Poniewiera, mgr farm. Karolina Podkowa i mgr Szymon Rzeźniczek zajmuje się badaniem potencjalnych własności przeciwdepresyjnych ligandów glutaminianergicznych receptorów metabotropowych oraz mechanizmów ich działania.

Zespół o składzie: dr Piotr Brański, dr Grzegorz Burnat, dr Paulina Chorobik, dr Marcin Marcinak, mgr Barbara Chruścicka zajmuje się identyfikacją oraz charakterystyką farmakodynamiczną biologicznie aktywnych związków chemicznych. Szczegółowe ukierunkowanie prowadzonych badań dotyczy receptorów metabotropowych, a zwłaszcza mGluR oraz GABAB.

Stosowana metodyka oraz procedury:

 • hodowla ssaczych linii komórkowych
 • analiza ekspresji białek przy pomocy RT-PCR oraz Western Blot
 • immunofluorescencja (na poziomie mikroskopu oraz FACS)
 • pomiar zależnej od receptorów metabotropowych aktywności GTP-azowej w izolowanych błonach komórkowych
 • pomiar poziomu cyklicznego AMP (komórki, skrawki tkanek) z wykorzystaniem HTRF
 • kinetyczny pomiar luminometryczny wewnątrzkomórkowego poziomu cAMP z wykorzystaniem sensora molekulanego (Glo)
 • pomiar poziomu akumulacji IP1 (komórki, skrawki tkanek) z wykorzystaniem HTRF
 • pomiar wewnątrzkomórkowej mobilizacji jonów wapnia (fluorescencja)
 • klonowanie molekularne (namnażanie wektorów bakteryjnych, modyfikowanie sekwencji DNA, wprowadzanie do komórek ssaczych [w tym warunkowany tetracykliną indukowalny system kontroli ekspresji genów], selekcja klonów komórkowych)
 • mutacje punktowe
 • prowadzenie hodowli zwierząt transgenicznych (PCR, elektroforetyczny rozdział produktów)
 • ocena parametrów jakości nasienia (ocena: ruchliwości plemników, żywotności - test eozynowy, dojrzałości - obecność i lokalizacja kropli cytoplazmatycznej, integralność błony cytoplazmatycznej witek plemników - test hipoosmotyczny, ocena morfologii plemników)

Dr hab. Joanna Wierońska, mgr Monika Woźniak oraz mgr Paulina Cieślik to zespół, którego głównym kierunkiem, badawczym są leki przeciwpsychotyczne oraz mechanizmy działania tych leków. Stosujemy zwierzęce modele zaburzeń pozytywnych, negatywnych i kognitywnych, jak również techniki służące do określenia poziomu określonych białek i mRNA. Nasze badania oscylują wokół receptorów metabotropowych dla glutaminianu, oraz receptora GABAB.
Wchodząca w skład Zakładu Neurobiologii Pracownia Badań nad Neurodegeneracją i Neuroprotekcją (bez odrębnego statusu Pracowni) w składzie prof. dr hab. Maria Śmiałowska i dr Helena Domin, zajmuje się:

 • badaniem nad neurodegeneracją i neuroprotekcją w eksperymentalnych modelach ischemii;
 • badaniem mechanizmów neuroprotekcyjnego i przeciwdepresyjnego działania ligandów glutaminianergicznych receptorów metabotropowych grupy III oraz ligandów receptorów dla neuropeptydu Y.
 • badaniem interakcji anatomicznych i histochemicznych między różnego typu neuronami oraz astrocytami w korze i strukturach limbicznych. Szczególną uwagę zwrócimy na neurony GABA i NPY.
   

Stosowane metody:

 • histologia (Nissl, HE, Kluver-Barrera);
 • histochemia i immunohistochemia (NPY-ir, GAD67-ir, GFAP-ir, CRF-ir, NeuN-ir, TH-ir, TrpH-ir, barwienia immunohistochemiczne wybranych receptorów i inne;
 • stereologiczna ocena ilościowa w obrazach mikroskopowych;
 • podania domózgowe;
 • obserwacje i testy behawioralne;
 • analizy western-blot wybranych białek lub peptydów.

Pracownia prowadzi intensywną współpracę z innymi zespołami Zakładu Neurobiologii, oraz innych zakładów Instytutu, zwłaszcza w zakresie behawioru, badań western-blot, hodowli neuronalnych, oraz oceny zmian neurodegeneracyjnych w modelach choroby Parkinsona.
W zakładzie również badane są leki pod kątem aktywności przeciwlękowej, oraz mechanizmy działania tych związków.

 

Wszystkie publikacje
 • Monitoring the Interfacial Behavior of Selective Y5 Receptor Antagonist on Colloidal Gold Nanoparticle Surfaces: Surface-Enhanced Vibrational Spectroscopy Studies.

  Ewa Pięta, Natalia Piergies, Magdalena Oćwieja, Helena Domin, Czesława Paluszkiewicz, Elżbieta Bielańska, Wojciech M. Kwiatek, 2017. J. Phys. Chem. C, 121, 17276–17288.


 • Characterization of the surface geometry of acetyl-[Leu28,31]-NPY(24- 36), a selective Y2 receptor agonist, onto the Ag and Au surfaces. Helena Domin, Dominika Swięch, Natalia Piergies, Ewa Pięta, Younkyoo Kim, Edyta Proniewicz, 2016. Vibrational Spectroscopy, 85, 1-6.
 • Białko Adhezyjne Zespołu Downa (DSCAM)

  Publikacja ukazała się w kwartalniku popularno-naukowym "Wszechświat" t. 118, nr 10-12/2017

  Artykuł opisuje białko Adhezyjne Zespołu Downa (DSCAM), należące do nadrodziny immunoglobulin. Poprzez opis budowy, klasyfikację, oraz aktualny stan wiedzy na temat poznanej funkcji DSCAMu w układzie nerwowym, autor próbuje zastanowić się jaką rolę pełni to białko w plastyczności synaptycznej.


 • Odkodować lęk

  Academia 2(30)2011

  Artykuł w zwięzły sposób opisuje w jaki sposób rozumiemy lęk, które struktury mózgowe uczestniczą w tym zjawisku, oraz w jaki sposób możemy badać zachowania lękowe u zwierząt.

Wszystkie publikacje
 • "Rola aktywacji nuklearnego czynnika transkrypcyjnego Nrf2 indukowanej podaniami (R,S)-Sulforafanu w regulacji zachowań typu depresyjnego w modelu usunięcia opuszek węchowych u myszy", Mgr inż. Patrycja Pańczyszyn-Trzewik
  PRELUDIUM 12 - projekt NCN
 • Udział cyklooksygenazy 2 w przeciwdepresyjnym działaniu ligandów I grupy metabotropowych receptorów glutaminianergicznych. Grant: SONATA 7, Narodowe Centrum Nauki , Dr Katarzyna Stachowicz

Wszystkie granty
 • L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki , Dr Katarzyna Stachowicz
  Poniedziałek, 30 Listopada -0001
 • Nagroda zespołowa naukowa trzeciego stopnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dr Katarzyna Stachowicz
  Poniedziałek, 30 Listopada -0001
 • Postdoc Research position Vanderbilt University, Dr Katarzyna Stachowicz
  Poniedziałek, 30 Listopada -0001
Wszystkie nagrody
Kierownik zakładu

Dr hab. Joanna Wierońska

Telefon: +48 12 6623288
E-mail: wierons@if-pan.krakow.pl