Zakład Neurobiologii


Zakład Neurobiologii składa się z kilku zespołów badawczych zajmujących się odrębną tematyką, oraz z jednej niezależnej Pracowni Badań Pierwiastków Śladowych. Tematyka badawcza poszczególnych zespołów wzajemnie się uzupełnia, a wspólnym mianownikiem są receptory metabotropowe dla glutaminianu oraz poszukiwanie nowych punktów uchwytu dla leków psychotropowych.

Zespół, w skład którego wchodzą dr hab. Agnieszka Palucha-Poniewiera, mgr farm. Karolina Podkowa i mgr Szymon Rzeźniczek zajmuje się badaniem potencjalnych własności przeciwdepresyjnych ligandów glutaminianergicznych receptorów metabotropowych oraz mechanizmów ich działania.

Zespół o składzie: dr Piotr Brański, dr Grzegorz Burnat, dr Paulina Chorobik, dr Marcin Marcinak, mgr Barbara Chruścicka zajmuje się identyfikacją oraz charakterystyką farmakodynamiczną biologicznie aktywnych związków chemicznych. Szczegółowe ukierunkowanie prowadzonych badań dotyczy receptorów metabotropowych, a zwłaszcza mGluR oraz GABAB.

Stosowana metodyka oraz procedury:

 • hodowla ssaczych linii komórkowych
 • analiza ekspresji białek przy pomocy RT-PCR oraz Western Blot
 • immunofluorescencja (na poziomie mikroskopu oraz FACS)
 • pomiar zależnej od receptorów metabotropowych aktywności GTP-azowej w izolowanych błonach komórkowych
 • pomiar poziomu cyklicznego AMP (komórki, skrawki tkanek) z wykorzystaniem HTRF
 • kinetyczny pomiar luminometryczny wewnątrzkomórkowego poziomu cAMP z wykorzystaniem sensora molekulanego (Glo)
 • pomiar poziomu akumulacji IP1 (komórki, skrawki tkanek) z wykorzystaniem HTRF
 • pomiar wewnątrzkomórkowej mobilizacji jonów wapnia (fluorescencja)
 • klonowanie molekularne (namnażanie wektorów bakteryjnych, modyfikowanie sekwencji DNA, wprowadzanie do komórek ssaczych [w tym warunkowany tetracykliną indukowalny system kontroli ekspresji genów], selekcja klonów komórkowych)
 • mutacje punktowe
 • prowadzenie hodowli zwierząt transgenicznych (PCR, elektroforetyczny rozdział produktów)
 • ocena parametrów jakości nasienia (ocena: ruchliwości plemników, żywotności - test eozynowy, dojrzałości - obecność i lokalizacja kropli cytoplazmatycznej, integralność błony cytoplazmatycznej witek plemników - test hipoosmotyczny, ocena morfologii plemników)

Dr hab. Joanna Wierońska, mgr Monika Woźniak oraz mgr Paulina Cieślik to zespół, którego głównym kierunkiem, badawczym są leki przeciwpsychotyczne oraz mechanizmy działania tych leków. Stosujemy zwierzęce modele zaburzeń pozytywnych, negatywnych i kognitywnych, jak również techniki służące do określenia poziomu określonych białek i mRNA. Nasze badania oscylują wokół receptorów metabotropowych dla glutaminianu, oraz receptora GABAB.
Wchodząca w skład Zakładu Neurobiologii Pracownia Badań nad Neurodegeneracją i Neuroprotekcją (bez odrębnego statusu Pracowni) w składzie prof. dr hab. Maria Śmiałowska i dr Helena Domin, zajmuje się:

 • badaniem nad neurodegeneracją i neuroprotekcją w eksperymentalnych modelach ischemii;
 • badaniem mechanizmów neuroprotekcyjnego i przeciwdepresyjnego działania ligandów glutaminianergicznych receptorów metabotropowych grupy III oraz ligandów receptorów dla neuropeptydu Y.
 • badaniem interakcji anatomicznych i histochemicznych między różnego typu neuronami oraz astrocytami w korze i strukturach limbicznych. Szczególną uwagę zwrócimy na neurony GABA i NPY.
   

Stosowane metody:

 • histologia (Nissl, HE, Kluver-Barrera);
 • histochemia i immunohistochemia (NPY-ir, GAD67-ir, GFAP-ir, CRF-ir, NeuN-ir, TH-ir, TrpH-ir, barwienia immunohistochemiczne wybranych receptorów i inne;
 • stereologiczna ocena ilościowa w obrazach mikroskopowych;
 • podania domózgowe;
 • obserwacje i testy behawioralne;
 • analizy western-blot wybranych białek lub peptydów.

Pracownia prowadzi intensywną współpracę z innymi zespołami Zakładu Neurobiologii, oraz innych zakładów Instytutu, zwłaszcza w zakresie behawioru, badań western-blot, hodowli neuronalnych, oraz oceny zmian neurodegeneracyjnych w modelach choroby Parkinsona.
W zakładzie również badane są leki pod kątem aktywności przeciwlękowej, oraz mechanizmy działania tych związków.

 

Wszystkie publikacje
 • Efekt fotoelektryczny sto lat później

  Wszechświat t. 122, 4-6, 2021

 • Małe a cieszy – czyli o zastosowaniu nanocząsteczek w medycynie i w przemyśle

  Kosmos, 2021, 70, 49-56.

  Artykuł omawia aktualny stan wiedzy na temat zastosowania nanocząsteczek w medycynie i przemyśle.

 • Bionika - Realizacja praktycznych celów inspirowanych przyrodą

  Wszechświat t. 122, 1-3:54-58, 2021

  Artykuł omawia czym jest bionika, oraz jakie posiada zastosowania praktyczne.

  Czytelnik dowie się z artykułu między innymi czy z grzyba można zrobić cegłę?


 • Wybrane aspekty niepłodności u mężczyzn

  Wszechświat t. 122, 1-3:59-65, 2021

  Artykuł omawia problem niepłodności męskiej. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy niepłodność powstaje w narządach rozrodczych czy może w mózgu.

 • Czy wirus SARS-COV-2 może wywołać schorzenia psychiczne jako powikłanie choroby COVID-19 - Rozważania teoretyczne

  Wszechświat  t. 121, 7-9:213-218, 2020

  W artykule prowadzone są rozważania teoretyczne, czy i w jaki sposób może dojść do późnych powikłań po-pandemicznych, w postaci zaburzeń psychicznych.

 • Zapominanie

  Wszechświat t. 121, 1-3:52-57, 2020

  Artykuł omawia w zwięzły sposób w jaki sposób definiujemy zapominanie, oraz rozróżnia fizjologiczne zapominanie od schorzeń typu demencyjnego. Jako kontrast  w artykule zostały przedstawione dwa schorzenia:  choroba Alzheimera, oraz zespół stresu pourazowego.

 • Wpływ mikrobiomu człowieka na umysł

  Wszechświat t. 120, 10-12, 2019

  Artykuł przybliża termin mikrobiom, oraz omawia jego rolę w organizmie ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem  wpływu mikrobiomu na ludzki umysł.

 • Empatia

  "Wszechświat" t. 120, nr 7-9/2019

  W artykule empatia  została omówiona w ujęciu filozoficznym, psychologicznym oraz neurobiologicznym.

  Zaprezentowano struktury mózgu zaangażowane w empatię, neurotransmitery oraz schorzenia ze zmienionym poziomem empatii.

 • Tyrozyna - aminokwas względnie endogenny - czy pełni rolę w schorzeniach psychicznych?

  "Wszechświat" t. 120, nr 7-9/2019

  W artykule omówiono aktualny stan wiedzy na temat tyrozyny, rolę jaką pełni w organizmie, zaburzenia na szlakach przemian tyrozyny, oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy tyrozyna pełni rolę w schorzeniach psychicznych.

 • Adhezja w świecie roślin i zwierząt

  Publikacja ukazała się w kwartalniku popularno-naukowym "Wszechświat" t. 120, nr 4-6/2019


  Artykuł opisuje zjawisko adhezji pod kątem fizycznym, omawiając czynniki wpływające na adhezję takie jak np. napięcie powierzchniowe. Kolejno artykuł ukazuje, gdzie w świecie roślin lub zwierząt możemy  spotkać  adhezję. Finalnie omówione jest praktyczne wykorzystanie powyższej wiedzy.

 • Monitoring the Interfacial Behavior of Selective Y5 Receptor Antagonist on Colloidal Gold Nanoparticle Surfaces: Surface-Enhanced Vibrational Spectroscopy Studies.

  Ewa Pięta, Natalia Piergies, Magdalena Oćwieja, Helena Domin, Czesława Paluszkiewicz, Elżbieta Bielańska, Wojciech M. Kwiatek, 2017. J. Phys. Chem. C, 121, 17276–17288.


 • Characterization of the surface geometry of acetyl-[Leu28,31]-NPY(24- 36), a selective Y2 receptor agonist, onto the Ag and Au surfaces. Helena Domin, Dominika Swięch, Natalia Piergies, Ewa Pięta, Younkyoo Kim, Edyta Proniewicz, 2016. Vibrational Spectroscopy, 85, 1-6.
 • Białko Adhezyjne Zespołu Downa (DSCAM)

  Publikacja ukazała się w kwartalniku popularno-naukowym "Wszechświat" t. 118, nr 10-12/2017

  Artykuł opisuje białko Adhezyjne Zespołu Downa (DSCAM), należące do nadrodziny immunoglobulin. Poprzez opis budowy, klasyfikację, oraz aktualny stan wiedzy na temat poznanej funkcji DSCAMu w układzie nerwowym, autor próbuje zastanowić się jaką rolę pełni to białko w plastyczności synaptycznej.


 • Odkodować lęk

  Academia 2(30)2011

  Artykuł w zwięzły sposób opisuje w jaki sposób rozumiemy lęk, które struktury mózgowe uczestniczą w tym zjawisku, oraz w jaki sposób możemy badać zachowania lękowe u zwierząt.

 • Patenty – zgłoszenia

   

  Kaczorowska, K., Stankiewicz, A., Bojarski, A., Pilc, A., Brański, P., Paluchowska, M., Wierońska, J., Burnat, G., Chorbik, P., Kozioł, A. Nowe ligandy mGluR7 – w oczekiwaniu na przyjęcie zgłoszenia

   

  Pilc, Andrzej J. Bojarski, Anna Stankiewicz, Piotr Branski, Grzegorz Burnat, Ryszard Bugno.: 1,2,4-oxadiazole derivatives as allosteric modulators of metabotropic glutamate receptors belonging to group III. Patent Number: EP 2853532 A1, Patent Assignee: Inst Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

   

  Hogendorf, A. S.; Stankiewicz, A.; Brański, P.; Burnat, G.; Bugno, R.; Hogendorf, A.; Trela, M.; Pilc, A.; Bojarski, A. J. The substituted indole- or indazole-based mGluR8-positive allosteric modulators and their medical use. Patent Number: EP16461558.5, Patent Assignee: Inst Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

   

  Prace opublikowane

   

  CIEŚLIK P, WOŹNIAK M, KACZOROWSKA K, BRAŃSKI P, BURNAT G, CHOCYK A, BOBULA B, GRUCA P, LITWA E, PAŁUCHA-PONIEWIERA A, WĄSIK A, PILC A, WIEROŃSKA J. Negative Allosteric Modulators of mGlu7 Receptor as Putative Antipsychotic Drugs. Front Mol Neurosci. 2018 Sep 20;11:316. doi: 10.3389/fnmol.2018.00316. eCollection 2018

   

  PODKOWA K., POCHWAT B., BRAŃSKI P., PILC A., PAŁUCHAPONIEWIERA A.: Group II mGlu receptor antagonist LY341 495 enhances the antidepressantlike effects of ketamine in the forced swim test in rats. Psychopharmacology, 2016, 29012914

   

  CHRUŚCICKA B., BURNAT G., BRAŃSKI P., CHOROBIK P., LENDA T., MARCINIAK M., PILC A.: Tetracyclinebased system for controlled inducible expression of group III metabotropic glutamate receptors. J. Biomol. Screen., 2015, 20, 350–358

   

  WIEROŃSKA J. M., KŁECZEK N., WOŹNIAK M., GRUCA P., ŁASOŃTYBURKIEWICZ M., PAPP M., BRAŃSKI P., BURNAT G., PILC A.: mGlu5GABAB interplay in animal models of positive, negative and cognitive symptoms of schizophrenia. Neurochem. Int., 2015, 88, 97-109

   

  PAŁUCHAPONIEWIERA A., BRAŃSKI P., WIEROŃSKA J. M., STACHOWICZ K., SŁAWIŃSKA A., PILC A.: The antidepressantlike action of mGlu5 receptor antagonist, MTEP, in the tail suspension test in mice is serotonin dependent. Psychopharmacology, 2014, 231, 97-107

   

  PAŁUCHA-PONIEWIERA A., WIEROŃSKA J. M., BRAŃSKI P., BURNAT G., CHRUŚCICKA B., PILC A.: Is the mGlu5 receptor a possible target for new antidepressant drugs? Pharmacol. Rep., 2013, 65, 1506-1511

   

  WIEROŃSKA JM, STACHOWICZ K, BRAŃSKI P, PAŁUCHA-PONIEWIERA A, PILC A. On the mechanism of anti-hyperthermic effects of LY379268 and LY487379, group II mGlu receptors activators, in the stress-induced hyperthermia in singly housed mice. Neuropharmacology. 2012 Jan;62(1):322-31. doi: 10.1016/j.neuropharm.2011.07.042. Epub 2011 Aug 10.

   

  WIEROŃSKA JM, STACHOWICZ K, PAŁUCHA-PONIEWIERA A, ACHER F, BRAŃSKI P, PILC A. Metabotropic glutamate receptor 4 novel agonist LSP1-2111 with anxiolytic, but not antidepressant-like activity, mediated by serotonergic and GABAergic systems. Neuropharmacology. 2010 Dec;59(7-8):627-34. doi:0.1016/j.neuropharm.2010.08.008. Epub 2010 Aug 14.

   

  PAŁUCHA-PONIEWIERA A, WIEROŃSKA JM, BRAŃSKI P, STACHOWICZ K, CHAKI S, PILC A. On the mechanism of the antidepressant-like action of group II mGlu receptor antagonist, MGS0039. Psychopharmacology (Berl). 2010 Dec;212(4):523-35. doi: 10.1007/s00213-010-1978-5. Epub 2010 Aug 12.

   

  PAŁUCHA-PONIEWIERA A, BRAŃSKI P, LENDA T, PILC A. The antidepressant-like action of metabotropic glutamate 7 receptor agonist N,N'-bis(diphenylmethyl)-1,2-ethanediamine (AMN082) is serotonin-dependent. J Pharmacol Exp Ther. 2010 Sep 1;334(3):1066-74. doi: 10.1124/jpet.110.169730. Epub 2010 Jun 18.

   

  WIEROŃSKA JM, BRAŃSKI P, SIWEK A, DYBALA M, NOWAK G, PILC A. GABAergic dysfunction in mGlu7 receptor-deficient mice as reflected by decreased levels of glutamic acid decarboxylase 65 and 67kDa and increased reelin proteins in the hippocampus. Brain Res. 2010 Jun 2;1334:12-24. doi: 10.1016/j.brainres.2010.03.078. Epub 2010 Mar 29.

   

  SZEWCZYK B, POLESZAK E, WLAŹ P, WRÓBEL A, BLICHARSKA E, CICHY A, DYBAŁA M, SIWEK A, POMIERNY-CHAMIOŁO L, PIOTROWSKA A, BRAŃSKI P, PILC A, NOWAK G. The involvement of serotonergic system in the antidepressant effect of zinc in the forced swim test. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2009 Mar 17;33(2):323-9. doi: 10.1016/j.pnpbp.2008.12.011. Epub 2008 Dec 25.

   

  STACHOWICZ K, BRAÑSKI P, KŁAK K, VAN DER PUTTEN H, CRYAN JF, FLOR PJ, ANDRZEJ P. Selective activation of metabotropic G-protein-coupled glutamate 7 receptor elicits anxiolytic-like effects in mice by modulating GABAergic neurotransmission. Behav Pharmacol. 2008 Sep;19(5-6):597-603. doi: 10.1097/FBP.0b013e32830cd839.

   

  ZIEBA B, GRZEGORZEWSKA M, BRAŃSKI P, DOMIN H, WIEROŃSKA JM, HESS G, SMIAŁOWSKA M. The behavioural and electrophysiological effects of CRF in rat frontal cortex. Neuropeptides. 2008 Oct-Dec;42(5-6):513-23. doi: 10.1016/j.npep.2008.05.004. Epub 2008 Jul 9.

   

  BRAŃSKI P, PALUCHA A, SZEWCZYK B, WIEROŃSKA JM, PILC A, NOWAK G. Antidepressant-like activity of 8-Br-cAMP, a PKA activator, in the forced swim test. J Neural Transm (Vienna). 2008 Jun;115(6):829-30. doi: 10.1007/s00702-008-0023-x. Epub 2008 Feb 1.

   

  PAŁUCHA A, BRAŃSKI P, KĹAK K, SOWA M. Chronic imipramine treatment reduces inhibitory properties of group II mGlu receptors without affecting their density or affinity.  Pharmacol Rep. 2007 Sep-Oct;59(5):525-30.

   

  WIEROŃSKA JM, KŁAK K, PAŁUCHA A, BRAŃSKI P, PILC A. Citalopram influences mGlu7, but not mGlu4 receptors' expression in the rat brain hippocampus and cortex. Brain Res. 2007 Dec 12;1184:88-95. Epub 2007 Oct 13.

   

  PALUCHA A, KLAK K, BRANSKI P, VAN DER PUTTEN H, FLOR PJ, PILC A. Activation of the mGlu7 receptor elicits antidepressant-like effects in mice. Psychopharmacology (Berl). 2007 Nov;194(4):555-62. Epub 2007 Jul 12.

   

  KŁAK K, PAŁUCHA A, BRAŃSKI P, SOWA M, PILC A. Combined administration of PHCCC, a positive allosteric modulator of mGlu4 receptors and ACPT-I, mGlu III receptor agonist evokes antidepressant-like effects in rats. Amino Acids. 2007 Feb;32(2):169-72. Epub 2006 Aug 2.

   

  SZEWCZYK B, SOWA M, CZUPRYN A, WIEROŃSKA JM, BRAŃSKI P, SADLIK K, OPOKA W, PIEKOSZEWSKI W, SMIAŁOWSKA M, SKANGIEL-KRAMSKA J, PILC A, NOWAK G. Increase in synaptic hippocampal zinc concentration following chronic but not acute zinc treatment in rats. Brain Res. 2006 May 23;1090(1):69-75. Epub 2006 May 3.

   

  WIEROŃSKA JM, SZEWCZYK B, PAŁUCHA A, BRAŃSKI P, ZIEBA B, SMIAŁOWSKA M. Anxiolytic action of group II and III metabotropic glutamate receptors agonists involves neuropeptide Y in the amygdala. Pharmacol Rep. 2005 Nov-Dec;57(6):734-43.

   

  BAJ-KRZYWORZEKA M, SZATANEK R, WEGLARCZYK K, BARAN J, URBANOWICZ B, BRAŃSKI P, RATAJCZAK MZ, ZEMBALA M. Tumour-derived microvesicles carry several surface determinants and mRNA of tumour cells and transfer some of these determinants to monocytes. Cancer Immunol Immunother. 2006 Jul;55(7):808-18. Epub 2005 Nov 9.

   

  PAŁUCHA A, BRAŃSKI P, SZEWCZYK B, WIEROŃSKA JM, KŁAK K, PILC A. Potential antidepressant-like effect of MTEP, a potent and highly selective mGluR5 antagonist. Pharmacol Biochem Behav. 2005 Aug;81(4):901-6.

   

  PAŁUCHA A, BRAŃSKI P, PILC A. Selective mGlu5 receptor antagonist MTEP attenuates naloxone-induced morphine withdrawal symptoms. Pol J Pharmacol. 2004 Nov-Dec;56(6):863-6.

   

  SMIAŁOWSKA M, WIEROŃSKA JM, BRAŃSKI P, OBUCHOWICZ E, PILC A. MPEP, mGlu5 receptor antagonist, regulates NPYmRNA expression in hippocampal and amygdalar neurons. Pol J Pharmacol. 2004 Nov-Dec;56(6):709-18.

   

  WIEROŃSKA JM, SZEWCZYK B, PAŁUCHA A, BRAŃSKI P, SMIAŁOWSKA M. Involvement of CRF but not NPY in the anxiety regulation via NMDA receptors. Pol J Pharmacol. 2003 Nov-Dec;55(6):1119-24.

   

  PAŁUCHA A, TATARCZYŃSKA E, BRAŃSKI P, SZEWCZYK B, WIEROŃSKA JM, KŁAK K, CHOJNACKA-WÓJCIK E, NOWAK G, PILC A. Group III mGlu receptor agonists produce anxiolytic- and antidepressant-like effects after central administration in rats. Neuropharmacology. 2004 Feb;46(2):151-9.

   

  WIEROŃSKA JM, SMIAŁOWSKA M, BRAŃSKI P, GASPARINI F, KŁODZIŃSKA A, SZEWCZYK B, PAŁUCHA A, CHOJNACKA-WÓJCIK E, PILC A. In the amygdala anxiolytic action of mGlu5 receptors antagonist MPEP involves neuropeptide Y but not GABAA signaling. Neuropsychopharmacology. 2004 Mar;29(3):514-21.

   

  SZEWCZYK B, BRAŃSKI P, WIEROŃSKA JM, PAŁUCHA A, PILC A, NOWAK G. Interaction of zinc with antidepressants in the forced swimming test in mice. Pol J Pharmacol. 2002 Nov-Dec;54(6):681-5.

   

  NOWAK G, SZEWCZYK B, WIERONSKA JM, BRANSKI P, PALUCHA A, PILC A, SADLIK K, PIEKOSZEWSKI W. Antidepressant-like effects of acute and chronic treatment with zinc in forced swim test and olfactory bulbectomy model in rats. Brain Res Bull. 2003 Jul 15;61(2):159-64.

   

  WIERONSKA JM, SZEWCZYK B, BRANSKI P, PALUCHA A, PILC A. Antidepressant-like effect of MPEP, a potent, selective and systemically active mGlu5 receptor antagonist in the olfactory bulbectomized rats. Amino Acids. 2002;23(1-3):213-6.

   

  PILC A, KŁODZIŃSKA A, BRAŃSKI P, NOWAK G, PAŁUCHA A, SZEWCZYK B, TATARCZYŃSKA E, CHOJNACKA-WÓJCIK E, WIEROŃSKA JM. Multiple MPEP administrations evoke anxiolytic- and antidepressant-like effects in rats. Neuropharmacology. 2002 Aug;43(2):181-7.

   

  SMIAŁOWSKA M, SZEWCZYK B, BRAŃSKI P, WIEROŃSKA JM, PAŁUCHA A, BAJKOWSKA M, PILC A. Effect of chronic imipramine or electroconvulsive shock on the expression of mGluR1a and mGluR5a immunoreactivity in rat brain hippocampus. Neuropharmacology. 2002 Jun;42(8):1016-23.

   

  WIEROŃSKA JM, BRAŃSKI P, PAŁVCHA A, SMIAŁOWSKA M. The effect of competitive and non-competitive NMDA receptor antagonists, ACPC and MK-801 on NPY and CRF-like immunoreactivity in the rat brain amygdala. Neuropeptides. 2001 Oct-Dec;35(5-6):219-26.

   

  PAŁUCHA A, BRAŃSKI P, KROCZKA B, WIEROŃSKA J, PILC A. Developmental changes in the modulation of cyclic amp accumulation by activation of metabotropic glutamate receptors. Pol J Pharmacol. 2001 Sep-Oct;53(5):481-6.

   

  WIEROŃSKA JM, BRAŃSKI P, SZEWCZYK B, PAŁUCHA A, PAPP M, GRUCA P, MORYL E, PILC A. Changes in the expression of metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5) in the rat hippocampus in an animal model of depression. Pol J Pharmacol. 2001 Nov-Dec;53(6):659-62.

   

  KROCZKA B, BRANSKI P, PALUCHA A, PILC A, NOWAK G. Antidepressant-like properties of zinc in rodent forced swim test. Brain Res Bull. 2001 May 15;55(2):297-300.

   

  BRAŃSKI P, PAŁUCHA A, WIEROŃSKA J, KROCZKA B, KOWNACKA B, PILC A. Influence of chronic imipramine administration on the CaM-KII activity in postsynaptic densities and synaptosomal plasma membrane fraction isolated from the rat frontal cortex and hippocampus. Pol J Pharmacol. 2000 Nov-Dec;52(6):473-5.

   

  PAŁUCHA A, BRAŃSKI P, KROCZKA B, PILC A. Possible involvement of mGluR1 together with group II and III mGluRs in ibotenate-stimulated cAMP formation in the rat brain cortical slices. Pol J Pharmacol. 2000 Sep-Oct;52(5):353-8.

   

  BAJKOWSKA M, BRAŃSKI P, SMIAŁOWSKA M, PILC A. Effect of chronic antidepressant or electroconvulsive shock treatment on mGLuR1a immunoreactivity expression in the rat hippocampus. Pol J Pharmacol. 1999 Nov-Dec;51(6):539-41.

   

  KŁODZIŃSKA A, CHOJNACKA-WÓJCIK E, PAŁUCHA A, BRAŃSKI P, POPIK P, PILC A. Potential anti-anxiety, anti-addictive effects of LY 354740, a selective group II glutamate metabotropic receptors agonist in animal models. Neuropharmacology. 1999 Dec;38(12):1831-9.

   

  PILC A, BRANSKI P, PALUCHA A, ARONOWSKI J. The effect of prolonged imipramine and electroconvulsive shock treatment on calcium/calmodulin-dependent protein kinase II in the hippocampus of rat brain. Neuropharmacology. 1999 Apr;38(4):597-603.

   

  PILC A, BRAŃSKI P, PAŁUCHA A, TOKARSKI K, BIJAK M. Antidepressant treatment influences group I of glutamate metabotropic receptors in slices from hippocampal CA1 region. Eur J Pharmacol. 1998 May 15;349(1):83-7.

   

  PAŁUCHA A, BRAŃSKI P, TOKARSKI K, BIJAK M, PILC A. Influence of imipramine treatment on the group I of metabotropic glutamate receptors in CA1 region of hippocampus. Pol J Pharmacol. 1997 Nov-Dec;49(6):495-7.

   

  LEGUTKO B, PAŁUCHA A, BRANSKI P, PILC A. The enhancement and the inhibition of noradrenaline-induced cyclic AMP accumulation in rat brain by stimulation of metabotropic glutamate receptors. Acta Physiol Hung. 1996;84(3):301-3.

   

  Prace przedstawione na zjazdach i sympozjach (2018-2012)

   

  G. BURNAT, P. BRANSKI, J. SOLICH, M. KOLASA, B. CHRUSCICKA, M. DZIEDZICKA-WASYLEWSKA, A. PILC. 5ht1a and mglur4 interactions, possible link to schizophrenia? 48rd Annual Meeting of the Society for Neuroscience, San Diego 03-07.11.18. Neuroscience Meeting Planner. Online, 2018, Program No. 122.01/E49

   

  BRAŃSKI P., BURNAT G., CHOROBIK P., WIEROŃSKA J., CIEŚLIK P., KACZOROWSKA K., STANKIEWICZ A., PALUCHOWSKA M., BOJARSKI A., PILC A.: A novel mGluR7 negative allosteric modulators with antipsychotic properties. 9th International meeting on metabotropic glutamate receptors, Taormina, Italy,01–06.10.2017. Final Program, No. 24, p. 23.

   

  BURNAT G., BRAŃSKI P., CHRUŚCICKA B., SOLICH J., DZIEDZICKAWASYLEWSKA M., PILC A.: Possible interaction of metabotropic receptors for glutamate and 5HT in HEK293 heterologous system. 9th International meeting on metabotropic glutamate receptors, Taormina, Italy, 01–06.10.2017. Final Program,No 34, p. 24.

   

  HOGENDORF A. S., BRAŃSKI P., BURNAT G., BUGNO R., WIEROŃSKA J., CIEŚLIK P., WOŹNIAK M., HOGENDORF A., CHRUŚCICKA B., BOJARSKI A. J.: N-(1benzoyl1hindol5yl)pyridine2carboxamides, the firstinclass mGluR8 PAMagonists exhibit antipsychotic like activity. 4th EFMC Young Medicinal ChemistSymposium, Vienna, Austria, 31.0801.09.2017. Book of Abstracts p. 85.

   

  KACZOROWSKA K., STANKIEWICZ A., PALUCHOWSKA M., KOZIOŁ A., BRAŃSKI P., BURNAT G., BOJARSKI A. J., PILC A.: Lead optimization of novel negative allosteric modulators of mGlu7 receptor. III Sympozjum Szkoła Chemii Medycznej Wrocław, 06–08.09.2017. Book of Abstracts p. PP26.

   

  STANKIEWICZ A., KACZOROWSKA K., BRAŃSKI P., WIEROŃSKA J. M., BOJARSKI A. J., PILC A.: Behavioural studies of new and selective mGluR7 negative allosteric modulators. III Sympozjum Szkoła Chemii Medycznej Wrocław, 06–08.09.2017. Book of Abstracts, p. PP56.

   

  BRAŃSKI P., HOGENDORF A., BURNAT G., WIEROŃSKA J., CHRUŚCICKA B., CHOROBIK P., MYSZOR I., WOŹNIAK M., BUGNO R., BOJARSKI A., Sylte I., PILC A.: IP272 050, a novel mGluR8 positive allosteric modulator. 2nd Central European Biomedical Congress “From emerging biochemical strategies to personalized medicine”, 15–18.06.2016 Krakow, Poland. Abstract Book, 2016, p. 132

   

  BURNAT G., BRAŃSKI P., KACZOROWSKA K., CHOROBIK P., STANKIEWICZ A., BUGNO R., BOJARSKI A., PILC A.: Discovering new allosteric modulators for mGlu7 receptor- characterization of new compound IP562 257. 2nd Central European Biomedical Congress “From emerging biochemical strategies to personalized medicine”, 15–18.06.2016 Krakow, Poland. Abstract Book, 2016, p. 130

   

  CHOROBIK P., BRAŃSKI P., STAROŃ J., CHRUŚCICKA B., PILC A.: Identification of IP340 144, a new scaffold for negative allosteric modulators of mGluR5. 2nd Central European Biomedical Congress “From emerging biochemical strategies to personalized medicine”, 15–18.06.2016 Krakow, Poland. Abstract Book, 2016, p. 131

   

  Freyd T., Evenseth L.M., Wushur I., Gabrielsen M., WARSZYCKI D., MORDALSKI S., BRAŃSKI P., CHRUŚCICKA B., BURNAT G., PILC A., BOJARSKI A.J., Sylte I.: Screening for new GABAB receptor compounds, Glisten 2016 Prague, 26–27.09.2016 Prague, Czech Republic. Book of Abstracts, 2016, p. 64

   

  KACZOROWSKA K., STANKIEWICZ A., BRAŃSKI P., BURNAT G., BOJARSKI A. J., PILC, A.: 2.3,4dihydroquinazolin4ones as new ligands of mGluR7 receptor. 33rd Camerino Cyprus Symposium, 15–19.05.2016 Camerino, Italy. Book of Abstracts, 2016 

Wszystkie publikacje
 • Wpływ modulacji receptorów cholinergicznych (M1, M4 i M5) oraz receptora serotoninergicznego 5-HT1A na deficyty kognitywne w zwierzęcym modelu schizofrenii, Dr Paulina Cieślik
  Preudium 16 (2018/31/N/NZ7/03646)
 • Udział cyklooksygenazy 2 w przeciwdepresyjnym działaniu ligandów I grupy metabotropowych receptorów glutaminianergicznych. Grant: SONATA 7, Narodowe Centrum Nauki , Dr Katarzyna Stachowicz

 • , Dr Piotr Brański
  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2012 – 2017 - jako kierownik zadania „Farmakodynamika”, Allosterix - „Innowacyjne terapie chorób neurodegeneracyjnych i neurorozwojowych w oparciu o modulatory allosteryczne receptorów mGlu.” Umowa: PBS1/B7/8/2012, kierownik projektu: dr M. Nowak - Selvita S.A.; 2010 - 2014 - jako wykonawca, Nr POIG.01.01.02-12-004/09-00, Działanie: 1.1, Poddziałanie 1.1.2., DeMeTer - „Depresja – mechanizmy – terapia”. Kierownik projektu: prof. dr hab. K. Wędzony 2009 - 2012 - jako kierownik zadania „Farmakodynamika”, Nr UDA-POIG.01.03.01-12-100/08-0, Działanie: 1.3, Poddziałanie 1.3.1., ModAll - „Modulacja allosteryczna – nowa strategia w farmakoterapii. Identyfikacja właściwości psychotropowych ligandów receptorów glutaminianergicznych III grupy.” Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Pilc;  Narodowe Centrum Nauki 2013 - 2016 - jako wykonawca; Platformex  - ’EXtention of academia‑based PLATFORM to antidepressant hit Discovery.’ Umowa: Pol-Nor/198887/73/2013, (realizowany wspólnie z Zakładem Biologii Medycznej Uniwersytetu w Tromso z Norwegii oraz z Zakładem Biologii Komórki Narodowego Instytutu Leków w Warszawie), kierownik projektu: prof. dr hab. A. Bojarski 2009 - 2011 - jako wykonawca; ‘Creating an academia-based platform to discover substances acting on serotonergic or glutamatergic systems as potential new antidepressant and anxiolytic drugs.’ PNRF-103-AI-1/07 from Norway through the Norwegian Financial Mechanism within the Polish-Norwegian Research Fund, (realizowany wspólnie z Zakładem Biologii Medycznej Uniwersytetu w Tromso z Norwegii oraz z Zakładem Biologii Komórki Narodowego Instytutu Leków w Warszawie), kierownik projektu: prof. dr hab. A. Bojarski 2009 - 2012 – jako wykonawca; projekt badawczy nr N N405 055737, „Agoniści receptorów mGlu 4, 7, 8 jako potencjalne leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe -  interakcje z układem serotoninowym”. Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, kierownik projektu: prof. dr hab. A. Pilc 2009 - 2011 – jako wykonawca; projekt badawczy nr N N401 009536, „Behawioralne, funkcjonalne i anatomiczne konsekwencje czasowego bądź trwałego wyciszenia genów dla metabotropowych receptorów glutaminianergicznych grupy III. Rola w patomechanizmie i farmakoterapii leku i depresji”. Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, kierownik projektu: dr J. Wierońska 2008 - 2011 – jako kierownik; projekt badawczy nr N N450 184635, „Poszukiwanie nowych ligandów mGluR2 i mGluR3 i ich charakterystyka farmakologiczna”. Instytut Farmakologii PAN w Krakowie 2006 – 2009 – jako wykonawca, Grant Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny (Polfarma). 34/4/2006 „Badanie przeciwdepresyjnych własności ligandów trzeciej rodziny receptorów związanych z białkami G (GPCR) oraz ich roli w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych.” Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, kierownik projektu: prof. dr hab. A. Pilc, 2006 - 2009 – jako wykonawca, Grant KBN nr 2 P05F 019 30, "Poszukiwanie nowych ligandów receptora serotoninowego 5-HT7 o potencjalnym działaniu przeciwdepresyjnym" - Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, kierownik projektu: dr hab. A. Bojarski 2004 - 2006 – jako  wykonawca, Grant KBN 3 P05A 077 25, „Potencjalne przeciwdepresyjne własności agonistów III grupy receptorów metabotropowych dla glutaminianu”, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, kierownik projektu: prof. dr hab. A. Pilc, 2003 – 2006 – jako główny wykonawca, Grant Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny (Polfarma) nr 012/2002. „Ligandy receptorów serotoninowych 5-HT7 – potencjalne zastosowanie terapeutyczne oraz nowe narzędzia farmakologiczne”. Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, kierownik projektu: dr A. Bojarski 2003 – 2006 – jako wykonawca, Grant KBN K058/P05/2003, „Badanie korelacji molekularnych i komórkowych w mechanizmie depresji, ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników troficznych FGF i TGF-beta w hipokampie i ciele migdałowatym”, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, kierownik projektu: dr B. Legutko 2001  - 2003  jako główny wykonawca, Grant KBN 6 P05A 118 12, „Udział kinaz białkowych w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych.” Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Pilc.  2000 – 2002 – jako wykonawca, Grant KBN 4 P05A 091 17, „Wpływ antydepresantów na receptory metabotropowe grupy I dla pobudzających aminokwasów”. Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Pilc. 1999 - 2000 – jako kierownik, Grant KBN 4 P05A 037 17, “Wpływ wielokrotnych podań imipraminy na aktywność CaM-KII (kinazy II zależnej od wapnia i kalmoduliny) w gęstościach postsynaptycznych izolowanych z hipokampa mózgu szczura”. Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
Wszystkie granty
 • L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki , Dr Katarzyna Stachowicz
  Poniedziałek, 30 Listopada -0001
 • Nagroda zespołowa naukowa trzeciego stopnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dr Katarzyna Stachowicz
  Poniedziałek, 30 Listopada -0001
 • Postdoc Research position Vanderbilt University, Dr Katarzyna Stachowicz
  Poniedziałek, 30 Listopada -0001
 • 2002 – Stypendium krajowe dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) 2000 –Nagroda zbiorowa Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk za cykl prac pt.: „Rola glutamatergicznych receptorów metabotropowych hipokampa (mGluR) i kinazy II zależnej od wapnia i kalmoduliny w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych.”2003 – Stypendium krajowe dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) 2002 – Stypendium krajowe dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) 2000 –Nagroda zbiorowa Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk za cykl prac pt.: „Rola glutamatergicznych receptorów metabotropowych hipokampa (mGluR) i kinazy II zależnej od wapnia i kalmoduliny w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych.” , Dr Piotr Brański
  Poniedziałek, 30 Listopada -0001
Wszystkie nagrody
Kierownik zakładu

Dr hab. Bernadeta Szewczyk

Telefon: +48 12 6623315
E-mail: szewczyk@if-pan.krakow.pl