CEPHARES
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020


Tytuł projektu: Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego CEPHARES
Lokalizacja: ul. Smętna 12, ul. Ojcowska 52
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.04.02.00-00-D007/20-00


Dnia 15.04.21 Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja rozpoczął realizację projektu CEPHARES (POIR.04.02.00-00-D007/20-00). Projekt obejmuje utworzenie zaawansowanego technologicznie ośrodka pod nazwą Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego, który powstanie dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Podstawowym celem prowadzonych w ośrodku CEPHARES prac, będzie realizacja interdyscyplinarnych badań, które będą ściśle skorelowane ze ścieżką rozwoju kandydatów na nowatorskie leki w zaburzeniach OUN. W centrum zainteresowań badawczych znajdą się przede wszystkim, uznane za choroby cywilizacyjne, zaburzenia psychiczne (depresja, zaburzenia psychotyczne), lękowe (fobia, zespół stresu pourazowego),

i neurodegeneracyjne (choroba Parkinsona, Alzheimera) oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych, włączając tzw. dopalacze.


Dzięki rozbudowie i modernizacji, posiadanego zaplecza infrastrukturalnego IF PAN powstaną m.in. przy ul. Smętnej 12 nowoczesne laboratoria (Bioinformatyki, Chemii Leków, Bioanalizy, Mechanizmów Działania leków OUN, Modeli behawioralnych in-vivo), wyposażone w unikatowy, wysokowydajny sprzęt do badań, który zautomatyzuje główne procesy poszczególnych etapów rozwoju nowego leku, a zarazem umożliwi prowadzenie strategicznych badań naukowych nad złożoną problematyką patologii OUN na najwyższym światowym poziomie.


Ponadto w ramach projektu przeprowadzona zostanie przebudowa modernizacja i remont budynków przy ul. Ojcowskiej 52, gdzie powstanie: Centrum Informacji Naukowej zajmujące się gromadzeniem, digitalizacją, archiwizacją i upublicznianiem wyników badań realizowanych w Cephares, Ośrodek konferencyjno-szkoleniowy realizujący  zadania związane z organizacją szkoleń i konferencji,  Platforma przedsiębiorczości zajmująca się udostępnianiem zaplecza laboratoryjnego dla spółek spin-off oraz zewnętrznych grup badawczych chcących realizować własne innowacyjne projekty, a przy wsparciu firmy KAWA.SKA, powstanie Ośrodek Referencyjny Leica renomowanego producenta zaawansowanego sprzętu do mikroskopii konfokalnej i innych technik obrazowania.


Przyjęty, kompleksowy program badawczy zakłada wykorzystanie metod: chemo- i bioinformatyki, chemii medycznej, syntezy organicznej, chemii procesowej, analityki, biochemii, biologii molekularnej, elektrofizjologii, transgeniki oraz szerokiego spektrum metod farmakologicznych z udziałem modeli behawioralnych chorób OUN.


Założona w Cephares synergia nauk podstawowych z badaniami przemysłowymi oraz wykorzystanie zintegrowanego środowiska naukowego IF PAN posiadającego wybitny know-how z zakresu neurofarmakologii translacyjnej, do realizacji zaawansowanych technologicznie prac nad nowatorskimi terapiami otwiera ścieżkę dla wdrożenia wyników przez współpracujących przedsiębiorców sektora farmaceutycznego, zwiększając tym samym szanse na odkrywanie nowych oryginalnych leków.


Plan naukowo-badawczy, jaki zostanie wdrożony w ramach Cephares przewiduje zarówno szerokie uczestnictwo przedsiębiorstw w prowadzeniu badań (w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych), jak i daje możliwość udostępniania wytworzonej infrastruktury przedsiębiorstwom, oraz grupom naukowców chcących realizować własne projekty w oparciu o dostępną w Cephares aparaturę.


Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2023 przez Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

 

Koszt całkowity projektu: 88 307 947,27 zł

Koszty kwalifikowalne: 79 228 152,78 zł

Wysokość dofinansowania: 67 191 071,39 zł