O instytucie
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN) w Krakowie, założony w 1974 roku (od 1954 roku Zakład Farmakologii PAN), jest obecnie wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce, specjalizującym się w dziedzinie neuropsychofarmakologii. Badania naukowe, prowadzone w 14 zakładach, pracowniach oraz na terenie nowoczesnej zwierzętarni, koncentrują się wokół zaburzeń funkcji układu nerwowego oraz poszukiwania nowych substancji biologicznie czynnych, które działają na ośrodkowy układ nerwowy i mogą znaleźć zastosowanie jako leki w terapii chorób psychicznych i neurologicznych.

Do priorytetowych obszarów badań, realizowanych w Instytucie Farmakologii, należą  depresja, schizofrenia, uzależnienia od narkotyków i naturalnych nagród oraz chroniczny ból.  Prowadzone są tu również badania nad lękiem, stresem pourazowym, procesami neurodegeneracyjnymi i immunoendokrynnymi oraz w zakresie fitochemii. Realizowane kierunki badawcze wiążą się z poszukiwaniem nowatorskich strategii terapeutycznych oraz biomarkerów niektórych procesów patologicznych w ośrodkowym układzie nerwowym z wykorzystaniem genomiki, proteomiki i  transkryptomiki.
Nowoczesna infrastruktura instytutu oraz szerokie spektrum technik badawczych in vitro oraz ex vivo, takich jak cytometria przepływowa, spektrometria masowa, mikroskopia konfokalna i fluorescencyjna, optogenetyka, mikrodializa, chromatografia, immunohistochemia, nowoczesne metody elektrofizjologiczne oraz modele transgeniczne i narzędzia bioinformatyczne, umożliwiają badanie funkcji mózgu na wielu poziomach. W instytucie prowadzone są prace nad projektowaniem i syntezą nowych leków, z zastosowaniem modelowania molekularnego i komputerowej analizy interakcji receptor-lek.

IF PAN dysponuje zaawansowanymi narzędziami i aparaturą do badań behawioralnych w modelach i testach zwierzęcych: zautomatyzowane klatki "Intellicage", testy do oceny zachowań lękowych (np. test otwartego pola, test "Hole Board"), depresyjnych (chroniczny łagodny stres, stres prenatalny), zaburzeń nastroju  i zaburzeń typowych dla schizofrenii (bramkowanie czuciowo-ruchowe), do badania sprawności uczenia się, pamięci i uwagi (np. test rozpoznawania obiektów, labirynt Barnes’a, labirynt T, test przerzutności uwagi) oraz skutków behawioralnych przyjmowania  substancji uzależniających (np. samopodawanie).

W 2018 roku w instytucie rozpoczęło działalność Środowiskowe Laboratorium Proteomiki i Spektrometrii Mas, które oferuje wykonanie analiz z wykorzystaniem spektrometrii MALDI-TOF/TOF.
Instytut  z powodzeniem uczestniczy w konkurencji o pozyskiwanie krajowych i zagranicznych środków na badania naukowe. Pracownicy instytutu realizują długoterminowe projekty naukowe we współpracy z wieloma wiodącymi ośrodkami badawczymi na świecie. Aktywność naukowa pracowników instytutu wyraża się rosnącą z roku na rok liczbą publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych oraz liczbą patentów. Pracownicy angażują się także w popularyzację wiedzy, przez aktywny udział w Tygodniu MózguFestiwalu Nauki i Sztuki oraz uczestniczą w procesie wydawniczym popularno-naukowego czasopisma Wszechświat.

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych. Do ważnych zadań Instytutu należy kształcenie na poziomie III stopnia w ramach prężnie działającego Studium Doktoranckiego, które otrzymało wysokie wyróżnienie w konkursie PROPAN w 2016 i 2017 r. W lipcu 2012 r. instytut uzyskał status wiodącego Krajowego Centrum Badawczego (KNOW) w ramach Konsorcjum Naukowego z Wydziałem Lekarskim  Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. We współpracy z wydawnictwem Elsevier wydawany jest dwumiesięcznik naukowy Pharmacological Reports. Instytut Farmakologii jest organizatorem lub współorganizatorem cyklicznych konferencji naukowych: Szkoła Zimowa, Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny, oraz Europejska Szkoła Bólu.