Pracownia Farmakologii i Biostruktury Mózgu


Profil badawczy
Problematyka badawcza pracowni koncentruje się wokół modeli neurorozwojowych schizofrenii. Ich celem jest zdefiniowanie neurochemicznych i neuroanatomicznych przyczyn wstępowania deficytów behawioralnych topowych dla schizofrenii oraz odkrycie nowych potencjalnych punktów działania substancji antypsychotycznych. Kolejnym istotnym wątkiem naszych badań jest wpływ czynników środowiskowych (stres we wczesnym okresie rozwojowym, wzbogacone środowisko) na rozwój mózgu i jego podatność na rozwój zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia lękowe, schizofrenia, deficyty kognitywne i depresja.

Metody badawcze
Behawioralne: neurorozwojowe modele schizofrenii, modele stresu – stres separacji w okresie postnatalnym, test warunkowanego lęku – formowania śladów pamięciowych, ich retencji i wygaszania, test analizujący sprawność procesu bramkowania zmysłowo-ruchowego, test rozpoznawania nowego obiektu, test odroczonej alternacji, test interakcji socjalnych, test preferencji pokarmowych, test hamowania utajonego
Immunohistochemia i neuroanatomia: znakowania tkanki mózgowej na obecność specyficznych białek, oraz ich współwystępowanie – techniki mikroskopowe oparte o mikroskopię świetlną, fluorescencyjną oraz laserową mikroskopię konfokalną, techniki stereologii. Techniki stereotaksji oraz techniki jontoforetyczne podań znaczników wstecznych. Techniki analizy neurogenezy w dorosłych mózgach.
Biochemia i biologia molekularna: pomiary ekspresji białek: western blot, ELISA, makromacierze białkowe; technika odwrotnej transkrypcji w czasie rzeczywistym, precypitacja chromatyny,
Elektrofizjologia: pomiary długotrwałego wzmocnienia i osłabienia synaptycznego in vitro

Wszystkie publikacje
 • Rola stresu retikulum endoplazmatycznego w patomechanizmach dysfunkcji kory przedczołowej wywołanej stresem we wczesnym okresie życia oraz w mechanizmach działania fluoksetyny u dzieci i młodzieży, Dr hab. Agnieszka Chocyk


 • Wpływ stresu we wczesnym okresie życia na dojrzewanie i przepuszczalność bariery krew-mózg oraz aktywację procesów neurozapalnych w rozwoju ontogenetycznym , Mgr inż. Anna Solarz

  Preludium 12 2016/23/N/NZ4/01148 - kierownik

 • Zmiany w neurogenezie w okresie odstawienia samopodawania nikotyny u szczurów - rola receptorów serotoninowych (5-HT)2C, Dr Magdalena Zaniewska

  GRANT NCN nr UMO-2015/17/B/NZ4/02621 (OPUS 9) 

 • Wpływ wczesnego stresu postnatalnego (separacja od matki) i fluktuacji poziomu kortykosteronu w okresie adolescencji na procesy plastyczności i funkcje kory przedczołowej. , Dr hab. Agnieszka Chocyk
  Preludium 9, 2015/17/N/NZ4/02800, 2016-2018 – opiekun naukowy
 • Definiowanie mechanizmu regulującego udział serotoniny w rozwoju zachowań depresyjnych i uzależnienia od alkoholu u zwierząt, Dr Magdalena Zaniewska
  Nr Projektu: 632/MOB/2011/0 ("Mobilność Plus")
 • Kaskady sygnalizacyjne leżące u podstaw behawioralnych efektów nikotyny u szczurów, Dr Magdalena Zaniewska
  Nr Projektu: A/10/05975 Referat 323
 • "Depresja - mechanizmy - terapia" - zadanie 2.1: „Zmiany plastyczne kory mózgu jako czynnik ryzyka zapadalności na choroby schizoafektywne”., Dr hab. Agnieszka Chocyk
  POIG.01.01.02-12-004/09-00, 2010-2014 - kierownik zadania 2.1
 • Wpływ wczesnego stresu (izolacja od matki) na dojrzewanie układu dopaminowego i jego funkcjonowanie w wieku młodzieńczym i dorosłym. , Dr hab. Agnieszka Chocyk
  Nr N401 154 31/3361, 2006-2009, MNiSW – kierownik
 • Wpływ stresu separacji od matki na formowanie śladów pamięciowych w korze przedczołowej oraz poszukiwanie ich neurochemicznych korelatów., Dr hab. Agnieszka Chocyk
  Nr N401 144538, 2010-2013, MNiSW – główny wykonawca
 • , Dr hab. Agnieszka Chocyk
Wszystkie granty
Kierownik pracowni

Dr hab. Marzena Maćkowiak

Telefon: +48 12 6623262
E-mail: mackow@if-pan.krakow.pl