Dr hab. Rafał RygułaNeurobiologia to moja pasja. W roku 1999 - jeszcze przed ukończeniem studiów biologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpocząłem prace naukową jako wolontariusz w Zakładzie Biochemii Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Badania te, prowadzone pod kierunkiem Prof. P. Popika i Prof. J. Vetulaniego zaowocowały pracą magisterską, obronioną przeze mnie w roku 2001 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wkrótce po ukończeniu studiów otrzymałem stypendium pozwalające na 3 miesięczny pobyt naukowy na Wydziale Neurobiologii i Farmakologii Instytutu Rudolfa Magnusa w Utrechcie, Holandia. Podczas pobytu w Utrechcie zajmowałem się rozwojem modelu stresu psychicznego u szczurów pod kierunkiem Prof M. Gerrits oraz Prof. J.M. Van Ree. Po powrocie z Holandii otrzymałem stypendium na studia doktoranckie na Uniwersytecie Ruhr w Bochum, Niemcy, z których zrezygnowałem po 8 miesiącach aby podjąć studia doktoranckie na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze, Niemcy. Moja praca naukowa prowadzona w kooperacji miedzy Wydziałem Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersytetu Georga Augusta i Laboratorium Neurobiologii Klinicznej przy Niemieckim Centrum Naczelnych zaowocowała opracowaniem nowego, przed-klinicznego modelu choroby depresyjnej opartego na procedurze przewlekłego stresu psychosocjalnego oraz szeregiem publikacji naukowych na łamach Behavioural Brain Research, Behavioural Pharmacology, Hippocampus, Neuropsychopharmacology, Progress in Neuropsychopharmacolgy and Biological Psychiatry, Cellular and Molecular Neurobiology oraz European Neuropsychopharmacology. Pracowałem w tym czasie w 2 laboratoriach pod kierunkiem Prof. U. Havemann-Reinecke i Prof. E. Fuchsa, zajmując się zagadnieniami z zakresu psychiatrii, psychologii eksperymentalnej i psychofarmakologii behawioralnej. W roku 2006 obroniłem na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze, rozprawę doktorska. Praca ta stanowi krytyczne podsumowanie koncepcji, zastosowania i weryfikacji procedur chronicznego stresu psychosocjalnego w przedklinicznym modelowaniu choroby depresyjnej. W latach 2006-2008 kontynuowałem badania na Wydziale Psychiatrii i Psychoterapii uniwersytetu w Getyndze. W roku 2006 miałem również okazję przez 6 miesięcy pracować w zakładzie Badań Nowych Leków przy Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie zajmując się modelowaniem zjawiska negatywnego kontrastu u szczurów przy użyciu technik warunkowania instrumentalnego. W roku 2008 rozpocząłem pracę badawczą na Wydziale Psychologii Eksperymentalnej Uniwersytetu w Cambridge, Wielka Brytania, zajmując się badaniem neuroanatomicznego oraz neurochemicznego podłoża elastyczności procesów poznawczych oraz wrażliwości na informacje zwrotne u naczelnych. Badania te, koordynowane przez Profesorów A.C. Roberts oraz T.W. Robbins zaowocowały szeregiem publikacji naukowych opublikowanych na łamach Journal of Neuroscience i Cerebral Cortex oraz ukonstytuowały moje obecne zainteresowania badawcze, które orbitują wokół zaburzeń funkcji poznawczych w chorobach psychicznych. W marcu 2011 roku zostałem laureatem w programie Homing Plus 2/2010 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymując imienne stypendium, fundusze na sfinansowanie 2 rocznych stypendiów magisterskich oraz grant badawczy na realizację projektu „The pessimistic rat; a search for the new cognitive biomarkers of depressive disorder” w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie. W grudniu 2011 zostałem również laureatem w programie Iuventus Plus MNiSW otrzymując fundusze na realizację projektu „Afektywna tendencyjność procesów poznawczych w przedklinicznym modelu manii”. W czerwcu 2013 otrzymałem grant Sonata BIS Narodowego Centrum Nauki na utworzenie zespołu badawczego i realizację projektu pod tytułem „Neurobiologia optymizmu: Badanie neuroanatomicznych i neurochemicznych źródeł tendencyjności poznawczej w modelu zwierzęcym”. Obecnie kieruje również dwoma projektami przyznanymi w ramach programów OPUS 12 i OPUS 16 Narodowego Centrum Nauki w Krakowie zatytułowanymi:  "Wrażliwość na negatywne informacje zwrotne jako kognitywny biomarker depresji w modelu zwierzęcym” oraz "Rola tendencyjności poznawczej w indywidualnej podatności na przejście od kontrolowanego używania do niekontrolowanego nadużywania alkoholu w modelu zwierzęcym".  Od roku 2011 jestem zatrudniony na stanowisku Adiunkta w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie, najpierw w Zakładzie Badań Nowych Leków a od 2017 w Zakładzie Farmakologii.  Od 2013 kieruję Pracownią Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych. W roku 2015 otrzymałem tytuł Doktora habilitowanego. Jestem opiekunem naukowym i promotorem magistrantów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz opiekuję się doktorantami zatrudnionymi do realizacji projektów badawczych, którymi kieruję. Jestem członkiem European Behavioural Pharmacology Society (od 2007), Cambridge Neuroscience (od 2008) Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego (od 2014) oraz Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (od 2014). Współpracuję z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, Narodowym Centrum Nauki oraz Narodową Agencją Wymiany Akademickiej jako recenzent wniosków. Jestem tez edytorem w BMC Neuroscience. Recenzowałem prace w czasopismach naukowych takich jak: Neuropsychopharmacology, Psychoneuroendocrinology, Psychopharmacology, European Journal of Neuroscience, European Neuropsychopharmacology, Behavioural Brain Research, Frontiers in Behavioral Neuroscience, Frontiers in Molecular Neuroscience, Behavioural Pharmacology oraz Neuroscience. Mój dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje współautorstwo w 36 publikacjach naukowych, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports, jednym przeglądowym artykule popularnonaukowym oraz około 50 komunikatach zjazdowych, w tym 6 w formie wykładów. Dorobek obejmuje także 7 wykładów wygłoszonych na zaproszenie w kraju i za granicą, w tym 1 podczas Tygodnia Mózgu w Krakowie (2014). Prace które opublikowałem cytowane były ponad 1400 razy. Dwie z prac cytowane były ponad 200 razy w tym jedna ponad 300 razy. W 2016 otrzymałem nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną.

Wszystkie publikacje
 • #Cyber_odporność. W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację? - 2020-05-01 - 2023-05-01
  Przyznany w ramach konkursu IDEALAB na interdyscyplinarne, przełomowe projekty realizowane przez polskich naukowców we współpracy z badaczami z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Realizowany w latach 2020-2023, wraz z partnerami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu w Oslo.
 • Rola tendencyjności poznawczej w indywidualnej podatności na przejście od kontrolowanego używania do niekontrolowanego nadużywania alkoholu w modelu zwierzęcym - 2019-07-24 - 2022-07-23
  Realizowany w latach 2019-2022. Przyznany w ramach programu OPUS 16 Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.
 • Statek Neurobiologiczny - 2019-03-17 - 2019-03-17
  Grant na popularyzacje neurnauki w ramach tygodnia mózgu, przyznany przez FENS ze środków Dana Foundation. W ramach grantu, badacze z Instytutu Farmakologii popularyują neurobiologię i wiedzę o mózgu na pokładzie NEURO-STATKU, który w dniu 17 marca 2019 r., podczas Tygodnia Mózgu, pływa po Wiśle w okolicach Wawelu. Wydarzenie objęte patronatem IF-PAN, L'OREAL i PTBUN.
 • Neurobiologiczny Autobus - 2018-03-17 - 2018-03-17
  Grant na popularyzacje neuronauki w ramach tygodnia mózgu, przyznany przez FENS ze środków Dana Foundation. W ramach grantu, badacze z Instytutu Farmakologii popularyzowali neurobiologię i wiedzę o mózgu na pokładzie NEURO-AUTOBUSU, który w dniu 17 marca 2018 r., podczas Tygodnia Mózgu, krążył dookoła krakowskich Plant. Wydarzenie zostało objęte patronatem IF-PAN.
 • Wrażliwość na negatywne informacje zwrotne jako kognitywny biomarker depresji w modelu zwierzęcym - 2017-07-17 - 2020-07-16
  Realizowany w latach 2017-2020. Przyznany w ramach programu OPUS 12 Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.Kierownik: Rafał Ryguła 
 • Pesymizm jako kognitywny biomarker depresji w modelu zwierzęcym (Grant NCN DEC-2014/13/B/NZ4/00214) - 2014-01-28 - 2018-01-27
  Realizowany w latach 2015-2018. Przyznany w ramach programu OPUS 7 Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Kierownik: Rafał Ryguła 
 • Neurobiologia optymizmu: Badanie neuroanatomicznych i neurochemicznych źródeł tendencyjności poznawczej w modelu zwierzęcym (Grant NCN DEC-2012/07/E/NZ4/00196) - 2013-07-25 - 2017-01-25
  Realizowany w latach 2013-2016. Przyznany w ramach programu Sonata BIS 2 Narodowego Centrum Nauki. Kierownik: Rafał Ryguła.
 • Afektywna tendencyjność procesów poznawczych w przedklinicznym modelu manii (Grant MNiSW IP2011047271) - 2012-04-02 - 2014-04-02
  Realizowany w latach 2012-2014. Przyznany w ramach programu Iuventus Plus przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik: Rafał Ryguła.
 • The Pessimistic Rat; a Search for the New Cognitive Biomarkers of Depressive Disorder - 2011-06-01 - 2013-09-01
  Realizowany w latach 2011-2013. Przyznany w ramach programu Homing Plus 2/2010 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kierownik: Rafał Ryguła. 
 • Statek neurobiologiczny - wiedza o mózgu na falach Wisły pod Wawelem
  Grant na popularyzację nauki, realizowany w ramach programu MNiSW "Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu" w roku 2020
 • Workshop on Cognitive affective biases- from mechanisms to disease symptoms
  Grant w ramach programu MNiSW "Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych", na organizację konferencji "Workshop on Cognitive affective biases- from mechanisms to disease symptoms 2"
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną
  2016-11-24