WYKŁADY XXXV Szkoły Zimowej IF PANXXXV SZKOŁA ZIMOWA

 „FARMAKOTERAPIA ZABURZEŃ FUNKCJI POZNAWCZYCH”


W ramach XXXV Szkoły Zimowej Instytutu Farmakologii PAN przedstawiony został szereg wykładów, które zaprezentowały różne aspekty badań nad lekami stosowanymi w terapii zaburzeń funkcji poznawczych. Wykłady obejmowały tematykę począwszy od przeglądu istniejących metod, przez potencjalne kierunki poszukiwania nowych leków, aż do ogólniejszego spojrzenia na stan badań nad przyczynami rozwoju otępień. Niniejszym przedstawiamy opracowania sześciu z wygłoszonych wykładów.

Wątkiem łączącym pierwsze trzy opracowania są badania nad ustaleniem przyczyn rozwoju chorób upośledzających funkcje poznawcze i opracowania modeli przedklinicznych do badań nad nowymi lekami. Wykład prof. Jacka Kuźnickiego prezentuje badania nad poszukiwaniem uwarunkowań genetycznych rozwoju chorób, wskazując na słabości hipotezy amyloidowej w chorobie Alzheimera i jednocześnie- na możliwość zaangażowania innych mechanizmów, w tym zaburzonej homeostazy wapnia, w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych. W wykładzie szczególne miejsce poświęcono wykorzystaniu danio pręgowanego jako modelu do badań nad komórkowymi mechanizmami związanymi z chorobą Alzheimera. Podobną tematykę zawarł w swoim wystąpieniu dr Grzegorz Kreiner, skupiając się jednak na odmiennym nurcie badań – wykorzystaniu genetycznie modyfikowanych myszy jako modeli przedklinicznych w badaniu chorób neurodegeneracyjnych. W wykładzie wskazano też na potencjalnie interesujące próby terapii dziedzicznych form choroby Alzheimera, co może wskazywać na konieczność stosowania różnych form terapii dla poszczególnych podtypów choroby. Trzecie z opracowań, przygotowane przez dr hab. Roberta Jakuba Filipkowskiego, jest próbą wskazania źródeł niezadowalającego postępu w badaniach nad mechanizmami będącymi podłożem rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych. Dobitnie podkreślony w nim jest problem powtarzalności badań publikowanych w obszarze neuronauk. Opracowanie stanowi jednocześnie apel do młodych badaczy, aby stanęli na wysokości zadania i podjęli próbę walki z narastającym problemem wiarygodności wyników badań.

Elementem łączącym drugą część opracowań są leki, stosowane w terapii zaburzeń funkcji poznawczych i metody badań ich mechanizmów działania. Wprowadzeniem do zagadnienia jest opracowanie wykładu dr hab. Marty Kruk-Słomki, które ogólnie podsumowuje kwestię stosowania leków nasilających transmisję cholinergiczną, a następnie przechodzi do ostatnich badań nad możliwością wykorzystania leków działających na układ kanabinoidowy. W kolejnym z opracowań dr hab. Agnieszka Nikiforuk przedstawia metodykę badań leków w modelach przedklinicznych, wykorzystujących zwierzęcy model elastyczności poznawczej. Druga części opracowania podsumowuje wyniki, wskazujące na prokognitywne działanie leków działających na wybrane receptory serotoniny, które mogłyby stać się nowa metodą farmakoterapii zaburzeń poznawczych. Trzecie z opracowań wykładów, przygotowane przed prof. Krystynę Gołembiowską, poświęcone jest wpływowi na zmiany stężeń neuroprzekaźników najpowszechniej stosowanej substancji wpływającej na funkcje poznawcze - kofeinie. Każde z opracowań- poza swoją wartością jako opracowanie stanu wiedzy w wybranym dziale badań nad farmakoterapią zaburzeń funkcji poznawczych, zawiera też elementy indywidualnego spojrzenia na problem poszczególnych wykładowców. Zawarte w nich oceny stanu wiedzy i perspektyw rozwoju są szczególnie cenne, ponieważ pozwalają zrozumieć kierunek, w którym zmierzają dalsze badania oraz ocenić, na ile realnym będzie pojawienie się w najbliższym czasie leków skutecznie zapobiegających rozwojowi chorób lub przynajmniej w znacznej mierze łagodzących ich najdotkliwsze objawy.

Chciałbym ogromnie podziękować wszystkim Autorom za przygotowane opracowania i zachęcam wszystkich do lektury.


                                                                                                                    Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna

                                                                                                Kierownik XXXV Szkoły Zimowej IF PAN


Opracowania udostępnione są w ramach licencji CC BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl).Pliki do pobrania