Składanie wniosków


Przed wydrukowaniem wniosku i zebraniem podpisów zaleca się przesłanie wstępnej wersji wniosku i streszczenia na adres e-mail Komisji w celu sprawdzenia, czy wniosek nie zawiera nieprawidłowości formalnych.

Miejsce składania wniosków:
1) W sekretariacie II LKE, pok. nr 36 w budynku przy ul. Ojcowskiej, w godzinach urzędowania:
            poniedziałki - w godzinach 8:00 - 9:00
            środy - w godzinach 16:00 - 17:00
            piątki - w godzinach 14:00 - 15:00        
2) W Dziale Administracji Instytutu budynek główny przy ul. Smętnej 12, pok. nr 12 na parterze:
            codziennie od 8:00-15:00.
3) Na portierni Instytutu Farmakologii PAN, w budynku głównym przy ul. Smętnej 12.

Wnioski składa się w trzech egzemplarzach wydrukowanych i podpisanych przez upoważnione osoby. Od grudnia 2018 r. płytka CD nie jest wymagana, natomiast bezwzględnie konieczne jest przesyłanie wszystkich dokumentów na adres e-mail Komisji: lke2krakow@if-pan.krakow.pl

Wniosek i nietechniczne streszczenie przesyłane e-mailem na adres Komisji mają być w formie edytowalnej – jako pliki *.doc, *.docx lub *.rtf. Format *.pdf jest nieakceptowalny. Skany wyznaczeń i inne załączniki mają być w formie niewielkich objętościowo plików *pdf. Pliki *.jpg, *.tif i inne graficzne są nieakceptowalne.

Przez datę przyjęcia wniosku rozumie się datę wpływu wniosku do II LKE w Krakowie, a nie do Działu Administracji IF PAN czy datę stempla pocztowego.

Pisma należy składać również w trzech egzemplarzach (by móc je dołączyć do każdego egzemplarza wniosku, ponieważ są one jego częścią) oraz przesłać w edytowalnej wersji elektronicznej na adres e-mail Komisji.

Raport użytkownika do oceny retrospektywnej przygotowuje się w dwóch egzemplarzach. Raport podpisuje (tak jak wniosek) kierownik jednostki lub osoba upoważniona. Oprócz wersji papierowej raport użytkownika należy przesłać w formie elektronicznej edytowalnej (pliki *.doc, *.docx lub *.rtf) na adres e-mail Komisji.