Składanie wniosków


Miejsce składania wniosków:
1) W sekretariacie II LKE, pok. nr 36 w budynku przy ul. Ojcowskiej, w godzinach urzędowania:
            poniedziałki - w godzinach 8.00 - 9.00
            środy - w godzinach 14.00 - 15.00
            piątki - w godzinach 14.00 - 15.00        
2) W Dziale Administracji Instytutu budynek główny przy ul. Smętnej 12, pok. nr 12 na parterze:
            codziennie od 8:00-15:00.
3) Na portierni Instytutu Farmakologii PAN, w budynku głównym przy ul. Smętnej 12.


Przygotowanie wniosków:
1. Przygotowując wnioski należy kierować się instrukcją dostępną razem z aktualnymi formularzami na stronie BIP: http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/
2. Wnioski należy składać na właściwych, aktualnych formularzach.
3. Nazwa i adres użytkownika mają być takie jak w rejestrze użytkowników.
4. Numer użytkownika ma być czterocyfrowy, hodowcy - trzycytrowy a dostawcy - dwucyfrowy. Aktualne rejestry znajdują się na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/rejestry_zwierzeta/
5. W punkcie 2 wniosku (dane osoby, która zaplanowała i jest odpowiedzialna za przeprowadzenie doświadczenia) należy podać KIERUNEK WYKSZTAŁCENIA (np. mgr biotechnologii)
6. W rubryce Szkolenie (pkt 2 oraz 7 wniosku) należy wpisać TYTUŁ, rok oraz organizatora szkolenia (zgodnie z odnośnikiem nr 4).
7. Cel i ogólny opis doświadczenia (pkt 4) musi być zwięzły i koniecznie zawierać klasyfikację celu procedur (5 strona instrukcji) wg Rozporządzenia MNiSW z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji. Dz.U. 2015 poz. 1934, załącznik 7, odnośniki 9, 10 i 11. Zgodnie z kolejnością odnośników w formularzu wniosku cel powinien być podany na końcu jako ostatni akapit.
8. W opisie procedur (pkt 6) pod KAŻDĄ CZYNNOŚCIĄ należy podać planowany rodzaj znieczulenia (odnośnik 20) oraz podawanie środków przeciwbólowych lub uspokajających (odnośnik 21) a w przypadku odstąpienia od stosowania takich środków podać UZASADNIENIE ODSTĄPIENIA. Stwierdzenia typu "nie podaje się", "brak", nie są wystarczające. W każdym wierszu o środkach znieczulających i środkach przeciwbólowych i uspokajających MUSI pojawić się informacja DLACZEGO się ich nie stosuje, np. uniemożliwiłoby to osiągnięcie celu procedur i wpłynęłoby na wyniki doświadczeń, nie jest konieczne, gdyż czynność nie powoduje bólu większego niż ukłucie igłą, itp. Ważna jest także informacja o tym czy środki utrudniające lub uniemożliwiające okazywanie bólu będą stosowane. Jeśli nie, NALEŻY TO NAPISAĆ.
9. Dotkliwość procedur należy klasyfikować zgodnie z art. 10 Ustawy (Dz. U. 2015, poz. 266). Klasyfikacji podlega cała procedura, a nie poszczególne czynności.
10. W wykazie osób (pkt 7) należy uwzględnić osobę, która zaplanowała i jest odpowiedzialna za przeprowadzenie doświadczenia.
11. Składając wniosek należy przesłać wszystkie dokumenty (tj. wniosek, streszczenie, skany wyznaczeń, załączniki) na adres e-mail Komisji: lke2krakow@if-pan.krakow.pl. Składając wniosek uzupełniający należy na adres e-mail II LKE wysłać także wniosek pierwotny jako plik Word'a oraz skan uchwały LKE jako plik *.pdf. Pliki *.jpg, *.tif i inne graficzne są nieakceptowalne.
12. Wniosek powinien być napisany poprawną polszczyzną i zawierać jak najmniej błędów literowych.
13. Przed wydrukowaniem wniosku i zebraniem podpisów zaleca się przesłanie wstępnej wersji wniosku i streszczenia na adres Komisji w celu sprawdzenia, czy wniosek nie zawiera nieprawidłowości formalnych. Instrukcja formalnego sprawdzania wniosku znajduje się w pliku tekstowym: instrukcja sprawdzania wniosku
14. Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dodatkowych informacji lub zaproszony na posiedzenie Komisji w celu złożenia wyjaśnień niezbędnych do prawidłowej oceny wniosku.
15. Wnioski składa się w trzech egzemplarzach wydrukowanych i podpisanych przez upoważnione osoby oraz w wersji elektronicznej na adres lke2@if-pan.krakow.pl.
16. Wniosek i nietechniczne streszczenie przesyłane e-mailem na adres Komisji mają być w formie edytowalnej – jako pliki *.doc, *.docx lub *.rtf. Format *.pdf jest nieakceptowalny. Skany wyznaczeń i inne załączniki mają być w formie niewielkich objętościowo plików *pdf. Pliki *.jpg, *.tif i inne graficzne są nieakceptowalne.
17. Przez datę przyjęcia wniosku rozumie się datę wpływu wniosku do II LKE w Krakowie, a nie do Działu Administracji IF PAN czy datę stempla pocztowego.
18. Raport użytkownika do oceny retrospektywnej przygotowuje się w dwóch egzemplarzach. Raport podpisuje (tak jak wniosek) kierownik jednostki lub osoba upoważniona.
Oprócz wersji papierowej raport użytkownika należy przesłać w formie elektronicznej edytowalnej (pliki *.doc, *.docx lub *.rtf) na adres e-mail Komisji.