Aktualności


Najbliższe zebranie II LKE w Krakowie odbędzie się dnia 25-10-2018 r. (czwartek). Wnioski przewidziane do rozpatrzenia na tym posiedzeniu będą przyjmowane do dnia 17-10-2018 r.

Ze względu na duże obciążenie jesteśmy zmuszeni do limitowania liczby wniosków rozpatrywanych na zebraniu. O przyjęciu wniosku do rozpatrzenia na najbliższym zebraniu decyduje data wpływu do LKE, a te które nie zostały zakwalifikowane będą rozpatrzone na następnym zebraniu, z zachowaniem ustawowego 40-dniowego terminu (art. 48 ust. 2 Ustawy). Złożenie wniosku w ostatnim dniu terminu składania wniosków nie oznacza więc, że wniosek będzie rozpatrzony na najbliższym zebraniu. Planując doświadczenia proszę uwzględnić taką ewentualność.

Przed wydrukowaniem wniosku i zebraniem podpisów zaleca się przesłanie wstępnej wersji wniosku i streszczenia na adres e-mail Komisji w celu sprawdzenia, czy wniosek nie zawiera nieprawidłowości formalnych. Instrukcja formalnego sprawdzania wniosku znajduje się w pliku tekstowym: Instrukcja sprawdzania wniosku

Składając wniosek, pismo lub raport użytkownika do oceny retrospektywnej należy przesłać wszystkie dokumenty (tj. wniosek, streszczenie, skany wyznaczeń, załączniki) na adres e-mail Komisji:
lke2krakow@if-pan.krakow.pl

Wnioski składa się w trzech egzemplarzach wydrukowanych i podpisanych przez upoważnione osoby oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płytce CD – 1 szt.
Wniosek i nietechniczne streszczenie przesyłane e-mailem na adres Komisji oraz zapisane na płytce CD mają być w formie edytowalnej – jako pliki *.doc, *.docx lub *.rtf. Format *.pdf jest nieakceptowalny. Skany wyznaczeń i inne załączniki mają być w formie niewielkich objętościowo plików *pdf. Pliki *.jpg, *.tif i inne graficzne są nieakceptowalne.
Przez datę przyjęcia wniosku rozumie się datę wpływu wniosku do II LKE w Krakowie, a nie do Działu Administracji IF PAN czy datę stempla pocztowego.

Pisma należy składać również w trzech egzemplarzach (by móc je dołączyć do każdego egzemplarza wniosku, ponieważ są one jego częścią) oraz przesłać w edytowalnej wersji elektronicznej na adres e-mail Komisji.

Raport użytkownika do oceny retrospektywnej przygotowuje się w dwóch egzemplarzach. Raport podpisuje (tak jak wniosek) kierownik jednostki lub osoba upoważniona.
Oprócz wersji papierowej raport użytkownika należy przesłać w formie elektronicznej edytowalnej (pliki *.doc, *.docx lub *.rtf) na adres e-mail Komisji.

 Pliki do pobrania