Przygotowanie wniosków


 1. Przygotowując wnioski należy kierować się instrukcją dostępną razem z aktualnymi formularzami na stronie BIP:
 2. Wnioski należy składać na właściwych, aktualnych formularzach.
 3. Na pierwszej stronie należy koniecznie skreślić jeden z punktów:
  "Projekt doświadczenia na zwierzętach objęty wnioskiem (lub jego część):
  - nie był wcześniej rozpatrywany przez żadną lokalną komisję etyczną ds. doświadczeń na zwierzętach,
  - jest ponowioną lub zmodyfikowaną wersją projektu, który był już złożony do … lokalnej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach w ……………….i był procedowany pod numerem ………".
  Tekstu nie można usuwać, ale przekreślić (by to zrobić należy zaznaczyć tekst -> kliknąć prawym przyciskiem myszy -> czcionka -> przekreślenie).
  W przypadku wybrania drugiej opcji, tj. przekreślenia pierwszej, w opisie doświadczenia (pkt 5A) należy wyjaśnić powód ponownego składania wniosku.
 4. Nazwa i adres użytkownika (również hodowcy i dostawcy) mają być takie jak w rejestrze.
 5. Numer użytkownika ma być czterocyfrowy, hodowcy - trzycytrowy a dostawcy - dwucyfrowy. Aktualne rejestry znajdują się na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/rejestry_zwierzeta
 6. W punkcie 2 wniosku (dane osoby, która zaplanowała i jest odpowiedzialna za przeprowadzenie doświadczenia) należy podać kierunek wykształcenia (np. mgr biotechnologii).
 7. W rubryce Szkolenie (pkt 2 oraz 7 wniosku) należy wpisać tytuł, rok oraz organizatora szkolenia (zgodnie z odnośnikiem nr 4).
 8. Punkt 3. należy wypełnić, jeżeli adres miejsca wykonywania doświadczeń jest inny niż adres ośrodka użytkownika, ze wskazaniem uzasadnienia naukowego.
 9. Cel i ogólny opis doświadczenia (pkt 5) musi być zwięzły i koniecznie zawierać klasyfikację celu procedur oraz symbol (5 strona instrukcji) wg Rozporządzenia MNiSW z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji. Dz.U. 2015 poz. 1934, załącznik 7, odnośniki 9, 10 i 11. Zgodnie z kolejnością odnośników w formularzu wniosku cel ten powinien być podany na końcu jako ostatni akapit.
 10. W punkcie 5B należy podać dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia doświadczenia: dzień.mies.rok.
 11. W punkcie 6B podać pełną nazwę gatunkową oraz płeć, nazwę szczepu i ewentualne oznaczenia modyfikacji genetycznych.
 12. W opisie warunków utrzymania zwierząt (punkt 6C) podać, czy będzie stosowane wzbogacone środowisko. Jeśli nie, podać uzasadnienie. Podać, czy zwierzęta będą utrzymywane grupowo, jeśli nie, podać uzasadnienie. Podać właściwy zakres temperatury i wilgotności oraz liczbę wymian powietrza na godz. (wg Rozporządzenia MRiRW, Dz. U. 2016, poz. 2139).
 13. W punkcie 7 rubryki "Planowany do zastosowania rodzaj znieczulenia" i "Planowane do zastosowania produkty lecznicze lub produkty lecznicze weterynaryjne o działaniu przeciwbólowym lub środki uspokajające" należy pozostawić puste, jeśli nie jest planowane zastosowanie tych produktów i środków. Na takie uzasadnienie jest trzecia rubryka: "Uzasadnienie dla odstąpienia od zastosowania znieczulenia i/lub zastosowania produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych o działaniu przeciwbólowym lub środków uspokajających" i tam trzeba to uzasadnienie wpisywać. Musi być ono wpisane pod KAŻDĄ CZYNNOŚCIĄ. Stwierdzenia typu "nie podaje się", "brak", nie są wystarczające. W każdym wierszu o środkach znieczulających i środkach przeciwbólowych i uspokajających MUSI pojawić się informacja DLACZEGO się ich nie stosuje, np. uniemożliwiłoby to osiągnięcie celu procedur i wpłynęłoby na wyniki doświadczeń, nie jest konieczne, gdyż czynność nie powoduje bólu większego niż ukłucie igłą, itp. Ważna jest także informacja o tym czy środki utrudniające lub uniemożliwiające okazywanie bólu będą stosowane. Jeśli nie, NALEŻY TO NAPISAĆ.
 14. Dotkliwość procedur należy klasyfikować zgodnie z art. 10 Ustawy (Dz. U. 2015, poz. 266). Klasyfikacji podlega cała procedura, a nie poszczególne czynności.
 15. W wykazie osób (pkt 8) należy uwzględnić osobę, która zaplanowała i jest odpowiedzialna za przeprowadzenie doświadczenia oraz napisać tytuły szkoleń.
 16. Punkt 9. należy pisać wg instrukcji wypełniania wniosków. Dodatkowo podać w oddzielnych punktach, jak została uwzględniona zasada zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia. Komisja zwraca uwagę na tę sprawę, gdyż wymaga tego od nas KKE.
 17. W punkcie 10. podać okoliczności wczesnego humanitarnego zakończenia procedury z uwzględnieniem objawów charakterystycznych dla stosowanych procedur, np. niepowodzenia implantacji kaniuli, oraz objawów niespecyficznych, np. spadek masy ciała powyżej 20 %.
 18. W tabeli załączników w ostatniej rubryce trzeba wpisać: Kopie wyznaczeń realizatorów wniosku.
 19. Wniosek powinien być napisany poprawną polszczyzną i zawierać jak najmniej błędów literowych.
 20. Po wypełnieniu formularza należy sprawdzić poprawność korzystając ze wskazówek zawartych w pliku tekstowym pt. Instrukcja sprawdzania wniosku
 21. Przed wydrukowaniem wniosku i zebraniem podpisów zaleca się przesłanie wstępnej wersji wniosku i streszczenia na adres Komisji w celu sprawdzenia, czy wniosek nie zawiera nieprawidłowości formalnych. Wnioski najlepiej przesyłać w formie elektronicznej kilka dni przed terminem, by był czas na ewentualne poprawki.
 22. Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dodatkowych informacji lub zaproszony na posiedzenie Komisji w celu złożenia wyjaśnień niezbędnych do prawidłowej oceny wniosku.