Informacje


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (DZ. U. 2015, poz. 630) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (DZ. U. 2018, poz. 775) "właściwość miejscowa II LKE z siedzibą w Krakowie" obejmuje: obszar województwa świętokrzyskiego oraz dzielnice miasta Krakowa: Dzielnica IV Prądnik Biały, Dzielnica V Krowodrza, Dzielnica VII Zwierzyniec, Dzielnica VIII Dębniki, Dzielnica X Swoszowice, Dzielnica XI Podgórze Duchackie, Dzielnica XIII Podgórze, Dzielnica XV Mistrzejowice, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie.

Dokumenty wymagane o ubieganie się o zgodę na przeprowadzenie doświadczeń za zwierzętach znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dotyczącej Krajowej Komisji Etycznej. Zaleca się każdorazowe pobieranie formularzy z tej strony.
http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/


Akty prawne:

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015 poz. 266)
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/266/1
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji (Dz. U. 2015 poz. 1934)
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1934/1
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015 poz. 628)
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/628/1
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. 2015 poz. 630)
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/630/1
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. 2018, poz. 775)
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/775/1
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki
nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku (Dz. U. 2016, poz. 2139)
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2139/1
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010L0063