Rekrutacja 2021/2022


Postępowanie rekrutacyjne do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej

Na podstawie art. 200 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z poźn. zm.) oraz na podstawie art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.)oraz § 17-18 umowy z dnia 6 maja 2019 r. o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. „Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska” zawartą pomiędzy: Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN), Instytutem Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN), Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN), Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) oraz § 6 ust. 1 Regulaminu rekrutacji do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Dyrektor Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej ogłasza:

 

rekrutację do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w dyscyplinach naukowych: nauki fizyczne, nauki chemiczne, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, inżynieria materiałowa, zgodnie z Tabelą:

JEDNOSTKA:

LIMIT PRZYJĘĆ:

IFJ PAN

10 doktorantów

IF PAN

5 doktorantów

IKiFP

5 doktorantów

IMIM PAN

4 doktorantów

AGH

w trakcie ustalania

 

Tematy badawcze w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk:

Lp.

Temat badawczy w języku polskim

Promotor/ promotor pomocniczy

1.

Ocena neuroprotekcyjnego oraz neuroregeneracyjnego potencjału nowych niskozasadowych agonistów receptora 5-HT7- badania in vitro. SZCZEGÓŁY

Dr hab. Danuta Jantas

2.

Rola gleju i jego aktywacji w procesach regeneracji i kompensacji uszkodzenia układu czarnoprążkowiowego mózgu. SZCZEGÓŁY

Dr hab. Katarzyna Kuter

3.

Molekularny profil leków o działaniu przeciwpsychotycznym. SZCZEGÓŁY

 

Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna

4.

Rola tendencyjności poznawczej w indywidualnej podatności na przejście od kontrolowanego używania do niekontrolowanego nadużywania alkoholu w modelu zwierzęcym. SZCZEGÓŁY

Dr hab. Rafał Ryguła

5.

Neuroprotekcyjne znaczenie nowych ligandów receptorów steroidowych oraz receptorów dla ksenobiotyków w ochronie komórek nerwowych mózgu ssaków przed neurodegeneracjami. SZCZEGÓŁY

Prof. dr hab. Małgorzata Kajta/ dr Agnieszka Wnuk

6.

Znaczenie receptorów glutaminianergicznych NMDA w regulacji cytochromu P450 w wątrobie.
SZCZEGÓŁY

Prof. dr hab. Władysława Anna Daniel

7.

Dieta uboga w cynk jako czynnik wyzwalający depresję lekooporną u myszy chronicznie stresowanych.
SZCZEGÓŁY

Dr hab. Bernadeta Szewczyk/ dr Bartłomiej Pochwat

8.

Połączone podawanie antagonistów receptorów muskarynowych i ligandów metabotropowych receptorów glutaminianu (mGlu) grupy II / III jako nowa skuteczna metoda leczenia depresji - badania przedkliniczne. SZCZEGÓŁY

Prof. dr hab. Andrzej Pilc

9.

Rola funkcjonalnie selektywnych agonistów receptorów opioidowych w modulacji symptomów uzależnienia od oksykodonu. SZCZEGÓŁY

Prof. dr hab. Ryszard Przewłocki

10.

Rola endokanabinoidów w mechanizmie kontroli motywacji wrażliwym na procesy zapalne. SZCZEGÓŁY

Dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak, prof. IF PAN

11.

Badania szlaków sygnałowych powiązanych z aktywacją receptora greliny  oraz kinazy tyrozynowej RET w kontekście efektów neuroprotekcyjnych w neuronach katecholaminergicznych. SZCZEGÓŁY

Dr hab. Grzegorz Kreiner/ dr Piotr Chmielarz

12.

Molekularna charakterystyka jąder uzdeczki w genetycznym modelu lekooporności depresji. SZCZEGÓŁY

 

Dr hab. Agata Faron-Górecka

13.

Polifarmakologia in silico w chorobach neurodegeneracyjnych – poszukiwanie nowych targetów i antytargetów molekularnych. SZCZEGÓŁY

Dr hab. Rafał Kurczab

14.

Opracowanie nowej funkcji oceniającej wyniki dokowania molekularnego bazującej na eksperymentalnej gęstości elektronowej. SZCZEGÓŁY

Dr hab. Rafał Kurczab

 

 

Zakres egzaminu TUTAJ

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę załączników (pobierz)
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

  1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 14.06.2021 r. do 18.06.2021 r.
  2. ePUAPod 14.06.2021 r. do 25.06.2021 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
  3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 14.06.2021 r. do 25.06.2021 r., w godzinach 9.00 – 14.00.Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:

do 05.07.2021 r.

Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:

do 09.07.2021 r. godz. 16:00

Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):

12-15.07.2021 r.

Publikacja list rankingowych:

do 16.07.2021 r.

Ogłoszenie listy przyjętych

do 22.07.2021 r.

Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISD

do 29.07.2021 r. godz. 15:00


Skład Komisji Rekrutacyjnej TUTAJ

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej: https://kisd.ifj.edu.pl/