Platforma rozwoju farmakoterapii chorób układu nerwowego

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk realizuje projekt  nr NdS/537126/2021/2021 pn. „Platforma rozwoju farmakoterapii chorób układu nerwowego” finansowany z budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Nauka dla społeczeństwa”. 

Celem projektu jest utworzenie aktywnej platformy współpracy pomiędzy sektorem B+R i przedsiębiorstwami, a Instytutem Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk. Nowa platforma będzie wspierać transfer wiedzy i technologii biomedycznych oraz umożliwiać udostępnienie zasobów w obszarze odkrywania nowych leków.

Głównym założeniem projektu jest poprawa efektywności współpracy nauki  z otoczeniem gospodarczym, inicjacja działalności innowacyjnej oraz ułatwienie tworzenia konsorcjów naukowo-przemysłowych.  W ramach projektu przeprowadzona zostanie digitalizacja wyników eksperymentalnych oraz wdrożony zostanie system informatyczny LIMS (Laboratory Information Management System) w celu usprawnienia komunikacji, uszczelnienia ochrony własności intelektualnej i umożliwienia szybkiego dostępu do wyników badań. 

Poprzez rozpowszechnianie badań naukowych nowa platforma rozwoju farmakoterapii będzie integrować środowisko naukowe w obszarze nauk farmaceutycznych i biomedycznych.  Jej nadrzędnym celem jest poszerzenie możliwości rozwoju priorytetowych dla przyszłości polskiego społeczeństwa terapii chorób ośrodkowego układu nerwowego.DOFINANSOWANIE

1 072 858 zł


CAŁKOWITA WARTOŚĆ

1 072 858 zł