Rekrutacja 2020/2021


Postępowanie rekrutacyjne do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej

Na podstawie art. 200 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z poźn. zm.) oraz na podstawie art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.) oraz § 17-18 umowy z dnia 6 maja 2019 r. o utworzeniu szkoły  doktorskiej  pn.  „Krakowska  Interdyscyplinarna  Szkoła  Doktorska”  zawartą pomiędzy: Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk  (IFJ  PAN),  Instytutem  Katalizy  i  Fizykochemii  Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk  (IKiFP PAN), Instytutem Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN), Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN), Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława  Staszica  w  Krakowie (AGH) oraz § 6 ust. 1 Regulaminu  rekrutacji do  Krakowskiej  Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej, Dyrektor Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej ogłasza:

rekrutację  do  Krakowskiej  Interdyscyplinarnej  Szkoły  Doktorskiej  w  dyscyplinach naukowych:   nauki   fizyczne,   nauki   chemiczne,   nauki   medyczne,   inżynieria materiałowa, zgodnie z Tabelą:


Jednostka:
Limit przyjęć:
IFJ PAN
10 doktorantów
IF PAN
5 doktorantów
IKiFP PAN
5 doktorantów

IMIM PAN

4 doktorantów

AGH
6 doktorantów

Tematy badawcze w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk:


Lp.

Temat badawczy

Promotor/ promotor pomocniczy

1.

Poszukiwanie molekularnego i neurochemicznego podłoża uzależnienia od substancji psychostymulujacych. SZCZEGÓŁY

Prof. dr hab. Małgorzata Filip/ Dr Karolina Wydra

2.

Nowe spojrzenie na patogenezę chorób afektywnych. SZCZEGÓŁY

Prof. dr hab. Małgorzata Filip/ Dr Irena Smaga- Maślanka

3.

Stworzenie ludzkiej platformy 3D do badań potencjału neuroprotekcyjnego oraz neuroregeneracyjnego nowych niskozasadowych agonistów receptora 5-HT7. SZCZEGÓŁY

Dr hab. Danuta Jantas

4.

Mechanizmy kompensujące uszkodzenie układu czarnoprążkowiowego mózgu. Badania proteomiczne nad neuroregeneracją. SZCZEGÓŁY

Dr hab. Katarzyna Kuter

5.

Ocena wpływu pierwszego nie-peptydowego agonisty receptora oksytocyny na zaburzone funkcje społeczne w neurorozwojowym modelu schizofrenii. SZCZEGÓŁY

Dr hab. Agnieszka Nikiforuk/Dr Agnieszka Potasiewicz

6.

Farmakologiczna modulacja neuroimmunologicznych zmian w przebiegu neuropatii. SZCZEGÓŁY

Prof. dr hab. Joanna Mika

7.

Cyber_odporność. W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację. SZCZEGÓŁY

Dr hab. Rafał Ryguła

8.

Rola tendencyjności poznawczej w indywidualnej podatności na przejście od kontrolowanego używania do niekontrolowanego nadużywania alkoholu w modelu zwierzęcym. SZCZEGÓŁY

Dr hab. Rafał Ryguła/ Dr hab. Agata Faron-Górecka

9.

Badania szlaków sygnałowych powiązanych z aktywacją receptora greliny oraz kinazy tyrozynowej RET w kontekście efektów neuroprotekcyjnych w neuronach katecholaminergicznych. SZCZEGÓŁY

Dr hab. Grzegorz Kreiner/ dr Piotr Chmielarz

10.

Aktywność receptorów opioidowych kappa łączy sygnały neuronalne związane z kontrolą zachowań społecznych.  SZCZEGÓŁY

Dr hab. Jan Rodriguez ParkitnaZakres egzaminu TUTAJ

Wnioski:
- wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę załączników TUTAJ
- do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO - informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD TUTAJ

Aktualny harmonogram i sposób składania wniosków
Nabór wniosków:  
1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 15.06.2020 r. do dnia 17.07.2020 r.  
2. ePUAPod 10.08.2020 do 21.08.2020 do godziny 15.00, oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.  
3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach:  od 01.07.2020 do 20.07.2020 oraz od 17.08.2020 do 28.08.2020 w godzinach 8.00 – 14.00.       

UWAGA! Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpłynięcia dokumentów do siedziby IFJ PAN, a nie datę ich nadania.
Zakończenie weryfikacji wniosków pod względem formalnym:
07.09.2020 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:
11.09.2020 r. godz. 16:00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zamiany  terminu będą umieszczane na stronie szkoły):

14-17.09.2020 r.

Publikacja list rankingowych:
do 18.09.2020 r. godz. 12:00
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISD:
do 25.09.2020 r. godz. 15:00
Ogłoszenie listy przyjętych:
30.09.2020 r.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej https://kisd.ifj.edu.pl/registration.php


WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki rekrutacji do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej dotyczące tematów realizowanych w IF PAN znajdują się TUTAJ