Rekrutacja 2020/2021


Postępowanie rekrutacyjne do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły DoktorskiejNa podstawie art. 200 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z poźn. zm.) oraz na podstawie art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.) oraz § 17-18 umowy z dnia 6 maja 2019 r. o utworzeniu szkoły  doktorskiej  pn.  „Krakowska  Interdyscyplinarna  Szkoła  Doktorska”  zawartą pomiędzy: Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk  (IFJ  PAN),  Instytutem  Katalizy  i  Fizykochemii  Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk  (IKiFP PAN), Instytutem Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN), Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN), Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława  Staszica  w  Krakowie (AGH) oraz § 6 ust. 1 Regulaminu  rekrutacji do  Krakowskiej  Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej, Dyrektor Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej ogłasza:

rekrutację  do  Krakowskiej  Interdyscyplinarnej  Szkoły  Doktorskiej  w  dyscyplinach naukowych:   nauki   fizyczne,   nauki   chemiczne,   nauki   medyczne,   inżynieria materiałowa, zgodnie z Tabelą:


Jednostka:

IFJ PAN

Limit przyjęć:

10 doktorantów

Jednostka:

IF PAN

Limit przyjęć:

5 doktorantów

Jednostka:

IKiFP PAN

Limit przyjęć:

5 doktorantów

Jednostka:

IMIM PAN

Limit przyjęć:

4 doktorantów

Jednostka:

AGH

Limit przyjęć:

6 doktorantów


 

Tematy badawcze w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk:

Lp.

Temat badawczy

Dyscyplina,dziedzina

1.

Poszukiwanie molekularnego i neurochemicznego podłoża uzależnienia od substancji psychostymulujacych.SZCZEGÓŁY

Nauki medyczne

i nauki o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

2.

Nowe spojrzenie na patogenezę chorób afektywnych.SZCZEGÓŁY

Nauki medyczne

i nauki o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

3.

Stworzenie ludzkiej platformy 3D do badań potencjału neuroprotekcyjnego oraz neuroregeneracyjnego nowych niskozasadowych agonistów receptora 5-HT7.SZCZEGÓŁY

Nauki medyczne

i nauki o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

4.

Mechanizmy kompensujące uszkodzenie układu czarnoprążkowiowego mózgu. Badania proteomiczne nad neuroregeneracją.SZCZEGÓŁY

Nauki medyczne

i nauki o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

5.

Ocena wpływu pierwszego nie-peptydowego agonisty receptora oksytocyny na zaburzone funkcje społeczne w neurorozwojowym modelu schizofrenii.SZCZEGÓŁY

Nauki medyczne

i nauki o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

6.

Farmakologiczna modulacja neuroimmunologicznych zmian w przebiegu neuropatii.SZCZEGÓŁY

Nauki medyczne

i nauki o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

7.

Cyber_odporność. W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację.SZCZEGÓŁY

Nauki medyczne

i nauki o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

8.

Rola tendencyjności poznawczej w indywidualnej podatności na przejście od kontrolowanego używania do niekontrolowanego nadużywania alkoholu w modelu zwierzęcym.SZCZEGÓŁY

Nauki medyczne

i nauki o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne


  Zakres egzaminu TUTAJ

Wnioski:

- wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę załączników TUTAJ

- do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO - informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD TUTAJ

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

  1. Poczta tradycyjna - na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków (UWAGA! liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do szkoły doktorskiej nie data stempla pocztowego) w dniach od 18 maja 2020 r. do dnia 9 czerwca 2020 r. do godziny 15.00.
  2. Droga mailowa - na dres e-mail: kisd@ifj.edu.pl w dniach od 18 maja 2020 r do dnia 9 czerwca 2020 r. do godziny 15.00.
  3. Osobiście - w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5225) w dniach: od 29 czerwca 2020 r. do 9 lipca 2020 r. w godzinach 8.00 – 15.00.

UWAGA! Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpłynięcia dokumentów do siedziby IFJ PAN, a nie datę ich nadania.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:

10.07.2020r.

Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):

17.07.2020

Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:

do 15.07.2020 r. godz. 16:00

Publikacja list rankingowych:

do 22.07.2020 r. godz. 16:00

Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISD

do 29.07.2020 r. godz. 15:00


Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej https://kisd.ifj.edu.pl/registration.php

Rekrutacja 2020/2021 – zmiana harmonogramu

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju uprzejmie informujemy, że harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 ulega zmianie.

Planowana aktualizacja dat nastąpi w czerwcu 2020 r. z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów oraz sytuacji na uczelniach.

Prosimy o sprawdzanie informacji na stronie szkoły.Pliki do pobrania