Rekrutacja uzupełniająca 2019/2020


WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej dotyczące tematów realizowanych w IF PAN znajdują się TUTAJ


Harmonogram egzaminów kwalifikacyjnych w IF PAN

Uprzejmie informujemy, że egzaminy kwalifikacyjne w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym odbędą się w poniedziałek (28.10.2019r.) w sali seminaryjnej (II piętro) w siedzibie IF PAN (Kraków ul. Smętna 12). Kandydatów prosimy o przybycie 30 minut przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Szczegółowy harmonogram znajduje się TUTAJ 


Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

    Na podstawie art.200 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 291 Ustawy z dnia  3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz. 1669 z późn.zm) oraz § 17-18 umowy z dnia 6 maja 2019r. o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. " Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska" zawartej pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN), Instytutem Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk ( IF PAN), Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN), Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) oraz § 24 Regulaminu rekrutacji do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Dyrektor Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej ogłasza:

uzupełniającą rekrutację do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w dyscyplinie: nauki medyczne


Limit przyjęć w IF PAN: 2 doktorantów

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do poszczególnych tematów badawczych, do których w procesie rekrutacyjnym nie zgłosił się żaden Kandydat lub żaden z Kandydatów nie uzyskał 51 punktów. Listę tematów zawiera załącznik nr. 1 do ogłoszenia.


Termin naboru wniosków: od dnia 22.10.2019r. godz. 8:00 do dnia 24.10.2019r. do godz. 12:00

Sposób składania wniosków:  w siedzibie KISD (IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, Sekretariat Dyrektora Naczelnego IFJ PAN, I. piętro). Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpłynięcia dokumentów do siedziby IFJ PAN, a nie datę ich nadania. Prosimy nie wysyłać dokumentacji drogą mailową.


Wzór wniosku: dostępny na stronie: https://kisd.ifj.edu.pl/documents.php


Harmonogram postępowania i zakres egzaminów określa załącznik nr 2 do ogłoszenia.


- Lista tematów badawczych w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym TUTAJ

- Harmonogram uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego i zakres egzaminów TUTAJ