SZKOŁA DOKTORSKA


Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska powołana została na mocy Umowy o utworzeniu szkoły doktorskiej, którą 6 maja 2019 roku podpisały:

- Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

- Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

- Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

- Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

- Akademia Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.