Wykłady programowe


Farmakologia schorzeń psychicznych i neurologicznych

Choroba Alzheimera - patomechanizmy i terapia

Wykład dotyczy patomechanizmu oraz terapii choroby Alzheimera. Omawiane są są zarówno neuropatologiczne zmiany w mózgu związane z chorobą, tj. powstawanie zewnątrzkomórkowych płytek starczych, zawierających agregaty beta-amyloidu oraz wewnątrzkomórkowych splotów białka MAP-tau, jak również hipotezy dotyczące zaangażowania tych białek w procesy neurodegeneracyjne. Prezentowane są także metody leczenia objawowego, ukierunkowane na uzupełnienie  niedoboru acetylocholiny [inhibitory esterazy acetylocholinowej (AChE)] oraz regulację zaburzonego neuroprzekaźnictwa glutaminergicznego (memantyna). Ponadto, przedstawione zostaną wyniki badań przedklinicznych i / lub klinicznych, dotyczące terapii modyfikujących przebieg choroby, które polegają na indukowaniu mechanizmów neuroprotekcyjnych, jak również usuwaniu lub zapobieganiu agregacji patologicznych białek.

Choroba Parkinsona 

cz. 1 -  objawy, genetyka, sugerowane mechanizmy, modele zwierzęce  
cz. 2 - farmakologia choroby Parkinsona - leki stosowane w leczeniu, badania kliniczne nowych leków; próby nowych terapii w tym terapie genowe, DBS.

Farmakokinetyka leków psychotropowych


Część I. Podstawy farmakokinetyki (nacisk na leki psychotropowe)
 • losy leku w ustroju,
 • różne drogi podania leku (efekt pierwszego przejścia),
 • modele farmakokinetyczne (pojęcie kompartmentu),
 • farmakokinetyka podania wielokrotnego (stan stacjonarny),
 • transport leków (dystrybucja i eliminacja),
 • bariera krew-mózg (anatomia i transportery),
 • interakcje między lekami.

Część II. Metabolizm leków i farmakogenetyka (nacisk na leki psychotropowe)
 • faza I i faza II metabolizmu leku,
 • cytochrom P450 (nomenklatura, struktura, aktywność enzymatyczna),
 • fizjologiczna i farmakologiczna rola cytochromu P450,
 • farmakogenetyka i farmakogenomika,
 • polimorfizm genetyczny izoenzymów cytochromu P450,
 • polimorfizm genetyczny enzymów metabolizujących leki fazy II,
 • farmakologiczne i kliniczne konsekwencje polimorficznego metabolizmu leku,
 • polimorfizm w receptorach farmakologicznych i transporterach leków,
 • genotypowanie i fenotypowanie,
 • farmakogenetyka leków psychotropowych.

Biologia OUN (neuroanatomia i fizjologia)

Prof. dr hab. Maria Śmiałowska

1. Wstępne informacje o komórkach nerwowych i glejowych ssaków
Mózg i rdzeń kręgowy
Podstawowe informacje o obwodowym układzie nerwowym
Ćwiczenia z anatomii mózgu

 • krojenie mózgów, oglądanie struktur,
 • porównanie mózgu ludzkiego i szczurzego,
 • układy anatomiczne mózgu : piramidowy, pozapiramidowy, limbiczny, układ siatkowaty.

2. Anatomia wybranych struktur mózgu i rdzenia kręgowego
   Budowa mikroskopowa  mózgu
   Neuroprzekaźniki

3. Fizjologia neuronu

 • synapsy,
 • przekaźnictwo,
 • potencjały błonowe,
 • interakcje neuronalno-glejowe, rola gleju w przekaźnictwie.

4. Anatomia neuroprzekaźników i ich receptorów

 • aminokwasy pobudzające i hamujące,
 • monoaminy,
 • acetylocholina,
 • neuropeptydy i neuromodulatory,
 • zastosowanie metod anatomii neurochemicznej do badania funkcji mózgu.

Nowoczesne metody badania OUN

Dr hab. Władysław Węglarz (IFJ)

Zajęcia obejmują następujące moduły:

Podstawy obrazowania magnetyczno-rezonansowego
W tym module omówione są podstawy wykorzystania zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego do nieinwazyjnego otrzymywania obrazów wnętrza obiektów, impulsowe metody obserwacji rezonansu, kodowanie przestrzenne sygnału, przestrzeń odwrotna i przestrzeń obrazu, rekonstrukcja obrazu, źródła kontrastu w obrazie MR. Ponadto omówione są podstawowe techniki obrazowania oparte na echu gradientowym i spinowym, oraz różne czynniki kontrastowania obrazu.
Omawiane są też podstawowe elementy aparatury.

Przykłady zastosowań metod obrazowania i spektroskopii zlokalizowanej MR w badaniach strukturalnych i czynnościowych organizmów żywych.
W tym module omawiane są zaawansowane metod obrazowania MR w zastosowaniu do badań ośrodkowego układu nerwowego:
 • obrazowanie morfologiczne z różnymi mechanizmami kontrastowania obrazu (T2, T1, gęstość protonowa, kontrast zewnętrzny),
 • obrazowanie dyfuzji anizotropowej (DWI, DTI) w traktografii połączeń nerwowych w mózgu,
 • obrazowanie naczyń i przepływów,
 • obrazowanie funkcjonalne (f-MRI) mózgu i rdzenia kręgowego,
 • spektroskopia zlokalizowana (MRS) w ocenie metabolitów mózgowych,
 • obrazowanie molekularne.


Inne metody obrazowania OUN:
W tym module omawiane są podstawy i przykładowe zastosowania następujących metod: PET/SPECT (Positron emission tomography/Single photon emission computed tomography) i CT (Computed tomography).

Praktyczny pokaz obrazowania obiektów biologicznych z wykorzystaniem przedklinicznego skanera MR 9.4T.
Pokaz laboratoryjny obejmuje zapoznanie doktorantów z aparaturą w trakcie wykonywania podstawowych eksperymentów obrazowania obiektów biologicznych (np. roślin) oraz projekcji filmu z obrazowaniem małych zwierząt.

Statystyka - dr hab. A. Pac (UJ CM)


Kurs Statystyki dla studentów IF PAN obejmuje zagadnienia podstawowych metod statystycznych wykorzystywanych w analizie danych pochodzących z badań obserwacyjnych i eksperymentalnych. Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami wnioskowania statystycznego oraz prezentacji wyników badań,  klasycznymi testami parametrycznymi i nieparametrycznymi wykorzystywanymi do porównywania grup badawczych oraz podstawowymi metodami regresyjnymi.