Dr Adam Roman


Dr Adam Roman
Stanowisko
Asystent

  • Rola obwodowych makrofagów w zwierzęcych modelach depresji i efektach leków przeciwdepresyjnych – zadanie 4.3 - 2010-02-01 - 2014-12-31
    Grant POIG DeMeTer  Depresja – mechanizmy – terapia  POIG.01.01.02-12-004/09 (2010-2014) Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2Zadnie główne  Immunoendokrynne biomarkery depresjiKierownik zadania 4.3: dr Adam Roman