Środowiskowe Laboratorium Proteomiki i Spektrometrii Mas


Spektrometria masowa jest nowoczesną techniką analityczną pozwalającą na dokładny pomiar masy. Od czasu pierwszego doświadczenia, opisanego przez J.J.Thomsona w 1912 roku, spektrometria mas otworzyła nowe możliwości w naukach biologicznych, stając się nowoczesnym narzędziem, dzięki któremu możemy uzyskać szereg istotnych informacji o badanych substancjach. Wysokorozdzielcze aparaty umożliwiają wyznaczenie masy cząsteczkowej z dokładnością do 4 miejsca po przecinku dla związków o masie do ok. 1000 Da, (w przypadku spektrometrów masowych z analizatorem czasu przelotu (TOF) uzyskiwane są widma masowe o rozdzielczości 20 000) co często umożliwia określenie składu elementarnego próbki na podstawie wyznaczonej masy. Spektrometria mas prawie całkowicie zastąpiła degradację Edmana, jako szybka metoda sekwencjonowania peptydów i identyfikacji białek. Pozwala na identyfikację modyfikacji potranslacyjnych, czy analizę związków endogennych występujących w bardzo niskich stężeniach. Techniką uzupełniającą dla spektrometrii mas jest wysokosprawna chromatografia cieczowa wykorzystująca nano-przepływy (nano-LC). Stosowanie tej metody sprzężonej ze spektrometrem masowym dostarcza dodatkowych informacji i umożliwia identyfikację związków na jeszcze niższym poziomie stężeń. Opisywana spektrometria mas znajduje również zastosowanie w dziedzinach takich jak ochrona środowiska, kontrola antydopingowa, farmakologia, diagnostyka medyczna, biotechnologii czy ostatnio dynamicznie się rozwijającej proteomice, czyli badaniach nad identyfikacją proteomu.Dane kontaktowe:


Środowiskowe Laboratorium Proteomiki i Spektrometrii Mas

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

ul. Smętna 12, pokój 219

31-343 Kraków

e-mail:

mielczar@if-pan.krakow.pl

przemyslaw.mielczarek@agh.edu.pl