AktualnościKonkurs na wyjazdy dydaktyczne (STA) i szkoleniowe (STT) dla pracowników oraz na wyjazdy szkoleniowe dla studentów (SMP) w ramach Programu Erasmus+ KA 103

Koordynator programu ERASMUS+ ogłasza konkurs na wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników oraz studentów Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w ramach programu ERASMUS+ Akcja Mobilność z Krajami Programu (KA 103).

Kandydat może ubiegać się o 1 wyjazd do instytucji zlokalizowanych w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji oraz Byłej Republiki Jugosławii Macedonii (FYROM).  Pracownik może ubiegać się o wyjazd na okres 2-5 dni. Studenci mogą ubiegać się o wyjazd na okres od 2 do 3 miesięcy. Wysokość wsparcia finansowego określają stawki odpowiednio dziennego i miesięcznego dofinansowania ustalone dla Polski przez Komisję Europejską.

WYJAZDY W CELACH DYDAKTYCZNYCH

Wyjazdy w celach dydaktycznych mogą być realizowane wyłącznie z uczelniami posiadającymi Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE) ważną w danym roku akademickim, z którymi jednostki macierzyste kandydatów mają podpisane umowy międzyinstytucjonalne.
Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin) i zwiększenie kompetencji dydaktycznych w zakresie swojej specjalności.

WYJAZDY W CELACH SZKOLENIOWYCH

Celem wyjazdu jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych mogą być realizowane wyłącznie do instytucji, które posiadają Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE), ważną w danym roku akademickim.

Wyjazdy mogą być realizowane w okresie od 15 września 2019r. do 31 grudnia 2020 r.

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach.

Planowane są cztery terminy rekrutacji: 10 września 2019, 10 października 2019, 10 stycznia 2020 oraz 10 czerwca 2020. Podane daty są jednocześnie nieprzekraczalnym terminem składania dokumentów.


  • Termin rekrutacji 10 września 2019 obejmuje wyjazdy w okresie od 20 września 2019 do 31 stycznia 2020.
  • Termin rekrutacji 10 października 2019 obejmuje wyjazdy w okresie od 20 października 2019 do 29 lutego 2020.
  • Termin rekrutacji 10 stycznia 2020 obejmuje wyjazdy w okresie od 20 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020.
  • Termin rekrutacji 10 czerwca 2020 obejmuje wyjazdy w okresie od 20 czerwca 2020 do 20 grudnia 2020.


Dokumenty należy składać w Dziale Koordynacji Badań Naukowych (pokój 203).

Wzory dokumentów wymaganych w procesie aplikacji znajdują się w zakładce Dokumenty


Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching/Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

Kopie dokumentów, dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Przed przystąpieniem do przygotowania dokumentów prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem „Zasady dofinansowania wyjazdów pracowników i studentów Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w ramach programu ERASMUS+ działanie KA 103 2019/2020”.