Specjalista do spraw promocji i komercjalizacji badań


Kraków, 28.07.2022 r.

 


Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja

Polskiej Akademii Nauk

poszukuje pracownika na stanowisko

 

Specjalisty do spraw promocji i komercjalizacji badańInstytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN) z siedzibą
w Krakowie oferuje zatrudnienie w Dziale Transferu Technologii na podstawie umowy
o pracę w wymiarze pełnego etatu z wynagrodzeniem 8 tys. zł brutto/m-c, na okres
22 miesięcy z możliwością przedłużenia.

 

Zatrudnienie w ramach programu MEiN pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa", którego celem jest poprawa efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, inicjacja działalności innowacyjnej oraz ułatwienie tworzenia konsorcjów naukowo-przemysłowych.Zadania Działu Transferu Technologii:

 • Identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstałych w Instytucie Farmakologii;
 • Komercjalizacja wyników badań;
 • Transfer wiedzy i technologii;
 • Usprawnienie procesu sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii;
 • Kreowanie i wspieranie szeroko rozumianej przedsiębiorczości wśród naukowców; prowadzenie intensywnych działań networkingowych między potencjalnymi partnerami;
 • Promowanie oferty badawczo-usługowej podczas targów i spotkań partneringowych;
 • Identyfikowanie oraz połączenie zespołów naukowych IF PAN z partnerami biznesowymi zainteresowanymi współpracą w ramach:

–   komercyjnych usług badawczych realizowanych na zlecenie firm,

–   konsorcjum w projektach finansowanych w ramach środków UE,

– podwykonawstwa/usług eksperckich w projektach finansowanych w ramach  
     środków UE;

 • Zarządzanie własnością intelektualną.Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie w szczególności:

 1. Aktywna promocja wyników badań prowadzonych w Instytucie wśród potencjalnych partnerów gospodarczych, przygotowywanie ofert współpracy oraz jej nawiązywanie;
 2. Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Klaster LifeScience Kraków;
 3. Utrzymywanie regularnego kontaktu z działającymi w Polsce firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi;
 4. Promocja Instytutu i nawiązywanie kontaktów z partnerami gospodarczymi w ramach konferencji/targów branżowych;
 5. Budowanie sieci kontaktów z działami transferu technologii innych instytutów badawczych, w tym w szczególności z jednostkami Sieci Łukasiewicza.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Biegła znajomość języka angielskiego;
 3. Co najmniej 5-letnie doświadczenie w skutecznej realizacji prac wdrożeniowych
  i komercjalizacji wyników naukowych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym;
 2. Kserokopie (skany) dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (formularz w załączniku).

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2022 r.,

na adres e-mail: ifpan@if-pan.krakow.pl. 

W razie pytań prosimy o kontakt z:

Prof. dr hab. Małgorzata Filip – Dyrektor Instytutu,

e-mail: mal.fil@if-pan.krakow.pl

 

Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna, prof. instytutu – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych,
e-mail:
janrod@if-pan.krakow.pl

 

 

 

IF PAN zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego ze zgłoszonych kandydatów lub zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów.

Pliki do pobrania