Konkurs na stanowisko pracownik inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Neuropsychofarmakologii (pełny etat), termin składania ofert: 22.04.2022 r.r


Kandydat na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Neuropsychofarmakologii Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk,  w pełnym wymiarze czasu pracy, powinien spełniać następujące warunki:

1. Umiejętność pracy w zespole;
2. Umiejętność dobrej organizacji pracy;
3. Dyspozycyjność, sumienność i zaangażowanie w pracę;
4. Predyspozycje do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (gryzonie);
5. Biegła znajomość obsługi komputer w środowisku Windows i Microsoft Office;
6. Znajomość języka polskiego lub angielskiego.


Mile widziane będzie:
1. Wykształcenie wyższe i tytuł magistra neurobiologii, biotechnologii lub kierunków pokrewnych;
2. Odbyte szkolenie z zakresu procedur pracy na zwierzętach wykorzystywanych do celów naukowych, potwierdzone odpowiednim certyfikatem;
3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej i eksperymentalnej.


ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
1. Dbanie o zaopatrzenie, czystość oraz funkcjonowanie laboratorium biochemicznego,
2. Przygotowywanie buforów, materiałów i urządzeń do badań eksperymentalnych i analiz,
3. Realizacja badań eksperymentalnych wg. opracowanych procedur, w tym praca ze zwierzętami, praca w laboratorium biochemicznym oraz histologicznym;
4. Dokumentacja i właściwa archiwizacja wyników;
5. Ścisłe przestrzeganie kodeksu etyki pracownika PAN;
6. Przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w IF PAN.

Termin zgłaszania kandydatur: 22.04.2022 r.

Więcej informacji w załączniku.


Competition for the position Engineering-technical employee (lab assistant)at the Department of Neuropsychopharmacology – full time; submission due to : 22.04.2022


Candidate for the position of engineering-technical employee (lab assistant) at the Department of Neuropsychopharmacology of Maj Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences (IP PAS) should meet the following criteria:

1. Ability to work in a team;
2. Ability to organize work well;
3. Availability, diligence and commitment to work;
4. Predisposition to work with laboratory animals (rodents);
5. Fluent computer skills in the Windows and Microsoft Office environment;
6. Fluent Polish or English language.

Will be welcome:
1. Higher education and a master's degree in neurobiology, biotechnology or related fields;
2. Training in the procedures for working on animals used for scientific purposes, confirmed by an appropriate certificate;
3. Experience in laboratory and experimental work.


RESPONSIBILITIES:
1. Taking care of the supply, cleanliness and functioning of the biochemical laboratory;
2. Preparation of buffers, materials and devices for experimental research and analyzes;
3. Carrying out experimental research according to developed procedures, including work with animals, work in a biochemical and histological laboratory;
4. Documentation and proper archiving of results;
5. Strict adherence to the code of ethics of a PAS employee;
6. Adherence to the rules and regulations in force at the IP PAS.


Submission due to : 22.04.2022

More information in attachment

Pliki do pobrania