Publiczna prezentacja projektu BIOMEDFARM


6 września 2019


Informujemy, że 20 września, od godziny 10:00 do godziny 10:30, odbędzie się prezentacja projektu pt. „BIOMEDFARM" – baza wiedzy IF PAN. Spotkanie będzie zorganizowane w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja, Polskiej Akademii Nauk, ul. Smętna 12 w Krakowie.


Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia, podając w treści maila: imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji/firmy, którą Państwo reprezentujecie. Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2019 r. włącznie, na adres chmura@if-pan.krakow.pl (w tytule maila należy wpisać: „prezentacja”).
Udział w prezentacji jest bezpłatny, ilość miejsc z powodów technicznych jest ograniczona, w związku z tym o uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby które zakwalifikują się do udziału w prezentacji otrzymają powiadomienie mailowe wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi prezentacji.