NCN grants


[The page is available only in Polish]
NCN grants accomplished in 2011 - 2017

Nr projektu: 2011/01/N/NZ2/04827
Tytuł projektu: seQinspector - analiza mechanizmów regulacji transkrypcji genów w skali całego genomu (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Marcin Piechota
Okres realizacji: 2011-2013


Nr projektu: 2011/01/B/NZ4/04859
Tytuł projektu: Identyfikacja izoenzymów cytochromu P450 biorących udział w metabolizmie lewomepromazyny u człowieka (OPUS).
Kierownik projektu: Dr hab. Jacek Wójcikowski
Okres realizacji: 2011-2013

Nr projektu: 2011/03/N/NZ2/02478
Tytuł projektu: Wpływ gęstości fingerprintów molekularnych na efektywność rozpoznawania chemicznych wzorców strukturalnych (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Rafał Kurczab
Okres realizacji: 2012-2013

Nr projektu: N N401 647340
Tytuł projektu: Badanie patomechanizmów choroby Parkinsona w zwierzęcym modelu tej choroby wywołanym podaniem inhibitora proteasomu laktacyny do substancji czarnej i pęczka przyśrodkowego przodomózgowia (OPUS).
Kierownik projektu: Dr Jolanta Konieczny
Okres realizacji: 2011-2014


Nr projektu: 2011/01/N/NZ4/04950
Tytuł projektu: Wpływ substancji zaburzającej systemy endokrynne - 4,para nonylofenolu - na efekty toksyczne przekazywane przez receptory dla ksenobiotyków PXR i CAR w aspekcie neurorozwojowym in vitro i in vivo (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Ewa Litwa
Okres realizacji: 2011-2014


Nr projektu: 2011/01/N/NZ3/04786
Tytuł projektu: Wpływ selektywnych modulatorów receptorów estrogenowych oraz receptorów węglowodorów aromatycznych na apoptozę komórek nerwowych indukowaną hipoksją/ischemią (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Joanna Rzemieniec
Okres realizacji: 2011-2014


Nr projektu: 2011/01/B/NZ4/01581
Tytuł projektu: Rola tlenku azotu w modulowaniu działania L-dopa. Badania w  szczurzym modelu parkinsonizmu wywołanym podaniem 6-OHDA (OPUS).
Kierownik projektu: Dr hab. Elżbieta Lorenc-Koci
Okres realizacji: 2011-2015


Nr projektu: 2011/03/B/NZ4/00042
Tytuł projektu: Poszukiwanie nowych punktów uchwytu dla skutecznej terapii bólu neuropatycznego w oparciu o zbadanie i modulację neuroimmunologicznych interakcji w działaniu leków opioidowych (OPUS).
Kierownik projektu: Dr hab. Joanna Mika
Okres realizacji: 2012-2015


Nr projektu: 2011/03/B/NZ4/02211
Tytuł projektu: Receptory opioidowe w zwojach podstawy mózgu jako cel terapii uzależnienia od alkoholu (OPUS).
Kierownik projektu: Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna
Okres realizacji: 2012-2015

Nr projektu: 2011/03/N/NZ7/06294
Tytuł projektu: Wpływ ligandów receptorów adenozynowych A2A na behawioralne efekty substancji uzależniającej (kokaina) oraz naturalnej nagrody (pokarm) w instrumentalnych procedurach samopodawania u szczurów (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr inż. Karolina Wydra
Okres realizacji: 2012-2015


Nr projektu: 2012/05/B/NZ3/00452
Tytuł projektu: Określenie roli receptora mGluR8 w komórkach nowotworowych – potencjalny punkt uchwytu dla nowych strategii przeciwnowotworowych (OPUS).
Kierownik projektu: Dr Danuta Jantas
Okres realizacji: 2013 – 2015


Nr projektu: 2012/05/N/NZ7/02110
Tytuł projektu: Badanie selektywności zjawiska modulacji allosterycznej cynku w różnych typach receptorów serotoninowych (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Grzegorz Satała
Okres realizacji: 2013 – 2015


Nr projektu: 2012/05/N/NZ7/01135
Tytuł projektu: Neurobiologiczne podstawy zachowań związanych z poszukiwaniem wrażeń (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Magdalena Sikora
Okres realizacji: 2013 – 2015


Nr projektu: 2012/05/B/NZ4/02637
Tytuł projektu: Rola białka CRH-BP w regulacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza pod wpływem działania leków przeciwdepresyjnych (OPUS).
Kierownik projektu: Dr Joanna Solich
Okres realizacji: 2013 – 2015


Nr projektu: 2011/03/B/NZ7/05949
Tytuł projektu: Farmakologiczna weryfikacja potencjalnych strategii neuroprotekcyjnych w nowych, genetycznych modelach progresywnej neurodegeneracji u myszy, opartych o system selektywnie indukowanych mutacji Cre/loxP (OPUS).
Kierownik projektu: Dr Grzegorz Kreiner
Okres realizacji: 2012-2016


Nr projektu: 2011/03/B/NZ2/02479
Tytuł projektu: Molekularne podłoże udziału stresu w etiologii zaburzeń lękowych i afektywnych (OPUS).
Kierownik projektu: Dr Michał Korostyński
Okres realizacji: 2012-2016


Nr projektu: 2011/03/B/NZ3/01683
Tytuł projektu: Regulacja metabolizmu astrocytów przez glikokortykoidy i jej rola w etiologii chorób odstresowych (OPUS).
Kierownik projektu: Dr Michał Ślęzak
Okres realizacji: 2012-2016


Nr projektu: 2011/03/D/NZ7/06295
Tytuł projektu: Rola receptorowych kompleksów heterodimerycznych mGlu5-D2 w  wygaszaniu zachowań poszukiwawczych związanych z uzależnieniem od substancji psychostymulujących (kokaina i MDMA): analiza behawioralna i  biomolekularna u szczurów (SONATA).
Kierownik projektu: Dr Małgorzata Frankowska
Okres realizacji: 2012-2016


Nr projektu: 2012/05/N/NZ4/02416
Tytuł projektu: Określenie roli i próba modulacji zmienionych cukrzycą czynników immunologicznych – ich znaczenie dla działania opioidowych leków przeciwbólowych (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Magdalena Żychowska
Okres realizacji: 2013 – 2016

Nr projektu: 2012/05/N/NZ7/00678
Tytuł projektu: Rola glukokortykoidów w regulacji procesów neurodegeneracyjnych (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Anna Kurek
Okres realizacji: 2013 – 2016


Nr projektu: 2012/05/N/NZ7/00664
Tytuł projektu: Wpływ paroksetyny i risperidonu na heterodimeryzację receptorów dopaminowych D2 oraz serotoninowych z grupy 5-HT1 w  kontekście terapii zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Magdalena Kolasa
Okres realizacji: 2013 - 2016


Nr projektu: 2012/06/M/NZ4/00143
Tytuł projektu: Plastyczność synaps glutaminianergicznych na neuronach dopaminowych: mechanizm powstawania nałogów (HARMONIA).
Kierownik projektu: Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna
Okres realizacji: 2013 – 2016


Nr projektu: 2012/07/B/NZ7/01150
Tytuł projektu: Wpływ pozytywnych allosterycznych modulatorów nikotynowych receptorów cholinergicznych podtypu alfa7 na złożone procesy poznawcze (OPUS).
Kierownik projektu: Dr Agnieszka Nikiforuk
Okres realizacji: 2013 - 2016


Nr projektu: 2012/07/B/NZ7/01164
Tytuł projektu: Molekularne markery oporności na stres w zwierzęcym modelu depresji (OPUS).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Marta Dziedzicka - Wasylewska
Okres realizacji: 2013 – 2016


Nr projektu: 2012/07/B/NZ7/01149
Tytuł projektu: Poszukiwanie molekularnych punktów uchwytu dla neuroprotekcyjnego efektu tetrahydroizochinolin w oparciu o różne eksperymentalne modele choroby Parkinsona (OPUS).
Kierownik projektu: Dr Agnieszka Wąsik
Okres realizacji: 2013 - 2016


Nr projektu: 2012/07/N/NZ4/02658
Tytuł projektu: Wpływ wzbogaconego środowiska na procesy epigenetyczne w neurorozwojowym modelu schizofrenii (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Ewelina Bator
Okres realizacji: 2013 - 2016


Nr projektu: 2012/07/N/NZ4/02687
Tytuł projektu: Wpływ stresu unieruchomienia na właściwości neuronów oraz przekaźnictwo synaptyczne w jądrze przykomorowym podwzgórza szczura (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Magdalena Kusek
Okres realizacji: 2013 – 2016


Nr projektu: 2012/07/N/NZ7/04285
Tytuł projektu: Wpływ układu serotoninergicznego mózgu na ekspresję I aktywność cytochromu P450 w wątrobie (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Marta Rysz
Okres realizacji: 2013 - 2016


Nr projektu: 2013/09/B/NZ7/04098
Tytuł projektu: Wpływ imipraminy i risperidonu na regulację przez limbiczne receptory D1, D2 i D3 anhedonii i zaburzenia pamięci wywołanych przez chroniczny łagodny stres u szczurów (OPUS).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Mariusz Papp
Okres realizacji: 2014-2016


Nr projektu: 2013/09/N/NZ2/01917
Tytuł projektu: Opracowanie narzędzia do automatycznej oceny kompleksów ligandów z receptorami serotoninowymi opartego o wykorzystanie metod uczenia maszynowego (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Sabina Smusz
Okres realizacji: 2014-2016


Nr projektu: 2013/11/N/NZ7/00740
Tytuł projektu: Wpływ kofeiny na neurotoksyczność metamfetaminy i 3,4-metylenodioksymetamfetaminy w mózgu myszy (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Anna Górska
Okres realizacji: 2014-2016


Nr projektu: 2015/16/T/NZ7/00052
Tytuł projektu: Znaczenie interakcji układu endokanabinoidowego i  endowaniloidowego w leczeniu bólu przewlekłego – potencjał terapeutyczny związków hybrydowych (ETIUDA).
Kierownik projektu: Mgr Natalia Małek
Okres realizacji: 2015-2016


Nr projektu: 2015/16/T/NZ2/00058
Tytuł projektu: Wykorzystanie metod uczenia maszynowego w zadaniach komputerowo wspomaganego projektowania leków (ETIUDA).
Kierownik projektu: Mgr Sabina Smusz Podlewska
Okres realizacji: 2015-2016


Nr: 2012/05/B/NZ4/02599
Tytuł projektu: Rola astrocytów i metabolizmu komórkowego w procesie funkcjonalnej kompensacji uszkodzenia układu dopaminergicznego mózgu szczura. Analiza ekspresji AMPK i białek regulujących metabolizm energetyczny w kontekście choroby Parkinsona (OPUS).
Kierownik projektu: Dr Katarzyna Kuter
Okres realizacji: 2013-2017


Nr: 2012/07/N/NZ7/04394
Tytuł projektu: Wpływ agonistów receptora glukagono-podobnego peptydu-1 na regulację aktywności promotora genu krotykoliberyny (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Jan Detka
Okres realizacji: 2013-2017


Nr: 2012/07/E/NZ4/00196
Tytuł projektu: Neurobiologia optymizmu: Badanie neuroanatomicznych i  neurochemicznych źródeł tendencyjności poznawczej w modelu zwierzęcym (SONATA BIS).
Kierownik projektu: Dr Rafał Ryguła
Okres realizacji: 2013-2017


Nr: 2013/09/B/NZ7/04096
Tytuł projektu: Rola chemokin w patogenezie depresji i molekularnym mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych (OPUS).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim
Okres realizacji: 2014-2017


Nr: 2013/09/B/NZ7/04098
Tytuł projektu: Wpływ imipraminy i risperidonu na regulację przez limbiczne receptory D1, D2 i D3 anhedonii i zaburzenia pamięci wywołanych przez chroniczny łagodny stres u szczurów (OPUS).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Mariusz Papp
Okres realizacji: 2014-2017


Nr: 2013/09/N/NZ7/02143
Tytuł projektu: Leki przeciwdepresyjne jako substancje zwiększające aktywność risperidonu, atypowego leku przeciwpsychotycznego, w modelach zwierzęcych (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Katarzyna Kamińska
Okres realizacji: 2014-2017


Nr: 2013/11/N/NZ7/00358
Tytuł projektu: Ocena Zmian histopatologicznych w narządach szczurów po jednorazowym i chronicznym podaniu związków z grupy tetrahydroizochinoliny – badania in vivo, in vitro oraz in silico (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Edyta Możdżeń
Okres realizacji: 2014-2017


Nr: 2013/09/B/NZ7/04104
Tytuł projektu: Dopalacze- efekty w ośrodkowym układzie nerwowym i neurotoksyczność (OPUS).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska
Okres realizacji: 2014-2017


Nr: 2012/07/B/NZ4/01811
Tytuł projektu: Badanie wpływu leków przeciwdepresyjnych na poziom neurotrofin w surowicy i mózgu szczura w mechanizmie zależnej od czasu sensytyzacji (OPUS).
Kierownik projektu: Dr Maciej Kuśmider
Okres realizacji: 2013-2017


Nr: 2012/07/N/NZ3/00379
Tytuł projektu: Zbadanie znaczenia szlaków wewnątrzkomórkowych w działaniu opioidów w komórkach mikrogleju in vitro (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Katarzyna Popiołek-Barczyk
Okres realizacji: 2013-2017


Nr: 2012/07/E/NZ7/01269
Tytuł projektu: Poszukiwanie farmakoterapii choroby zwyrodnieniowej stawów (OA): receptory TRPV1 I CB1 I ich endogenne ligandy jako nowe cele interwencji farmakologicznej (SONATA BIS).
Kierownik projektu: Dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak
Okres realizacji: 2013-2017


Nr: 2012/07/D/NZ4/00814
Tytuł projektu: Wpływ układu serotoninergicznego na regulację cytochromu P450 w nowotworze złośliwym wątroby (SONATA).
Kierownik projektu: Dr Marta Kot
Okres realizacji: 2013-2017


Nr: 2013/08/M/NZ7/00518
Tytuł projektu: Rola receptora 5-HT1A w mechanizmie przeciwdepresyjnego działania cynku (HARMONIA).
Kierownik projektu: Dr Bernadeta Szewczyk
Okres realizacji: 2013-2017


Nr: 2012/06/A/NZ4/00028
Tytuł projektu: Aktywacja mechanizmów probólowych w endogennych systemach opioidowych jako ważny element rozwoju bólu neuropatycznego – mechanizmy i punkty uchwytu dla nowych terapii (MAESTRO).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Barbara Przewłocka
Okres realizacji: 2013-2017


Nr: 2013/11/B/NZ7/04897
Tytuł projektu: Znaczenie unerwienia serotoninergicznego podwzgórza mózgu w regulacji cytochromu P450 (OPUS).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Władysława Daniel
Okres realizacji: 2014-2017


Nr: 2013/11/B/NZ7/01627
Tytuł projektu: Wpływ nowych atypowych neuroleptyków na aktywność i ekspresję izoenzymów cytochromu P450 w wątrobie człowieka (OPUS).
Kierownik projektu: Dr hab. Jacek Wójcikowski
Okres realizacji: 2014-2017


Nr: 2013/11/B/NZ4/04743
Tytuł projektu: Wpływ ligandów receptorów 5-HT7 i NMDA o potencjalnym działaniu przeciwdepresyjnym na aktywność neuronów grzbietowego jądra szwu szczura w modelu chronicznego stresu (OPUS).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Grzegorz Hess
Okres realizacji: 2014-2017


Nr: 2014/13/B/NZ7/02210
Tytuł projektu: Nietypowe ligandy receptora 5-HT6 (OPUS).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Andrzej Bojarski
Okres realizacji: 2015-2017


Nr: 2016/20/T/NZ4/00503
Tytuł projektu: Adaptacyjne podejmowanie decyzji u zwierząt z komórkowo specyficzna inaktywacją receptorów glutaminianu w układzie dopaminowym i noradrenergicznym (ETIUDA).
Kierownik projektu: Mgr Przemysław Cieślak
Okres realizacji: 2016-2017


Nr: 2016/20/T/NZ2/00510
Tytuł projektu: Fingerprint Połączeń Postrukturalnych – nowa metoda reprezentacji związków chemicznych (ETIUDA).
Kierownik projektu: Mgr Krzysztof Rataj
Okres realizacji: 2016-2017


Nr: 2016/21/N/NZ4/03615
Tytuł projektu: Badanie wpływu dopaminowych receptorów D1 i D2 w korze orbitofrontalnej szczura na giętkość poznawczą i wrażliwość na informacje zwrotne za pomocą testu probabilistycznego przeuczania (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Michał Rychlik
Okres realizacji: 2017-2019 (rozwiązanie umowy- 2018)