Publikacje spoza PubMed


Empatia

"Wszechświat" t. 120, nr 7-9/2019

W artykule empatia  została omówiona w ujęciu filozoficznym, psychologicznym oraz neurobiologicznym.

Zaprezentowano struktury mózgu zaangażowane w empatię, neurotransmitery oraz schorzenia ze zmienionym poziomem empatii.

Tyrozyna - aminokwas względnie endogenny - czy pełni rolę w schorzeniach psychicznych?

"Wszechświat" t. 120, nr 7-9/2019

W artykule omówiono aktualny stan wiedzy na temat tyrozyny, rolę jaką pełni w organizmie, zaburzenia na szlakach przemian tyrozyny, oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy tyrozyna pełni rolę w schorzeniach psychicznych.

Natural products from Tolpis barbata (L.) Gaertn. (Asteraceae, Cichorieae)

Michalska K., Malarz J., Paul W., Stojakowska A. Biochem. Syst. Ecol., 2019, 86, 103922

Adhezja w świecie roślin i zwierząt

Publikacja ukazała się w kwartalniku popularno-naukowym "Wszechświat" t. 120, nr 4-6/2019


Artykuł opisuje zjawisko adhezji pod kątem fizycznym, omawiając czynniki wpływające na adhezję takie jak np. napięcie powierzchniowe. Kolejno artykuł ukazuje, gdzie w świecie roślin lub zwierząt możemy  spotkać  adhezję. Finalnie omówione jest praktyczne wykorzystanie powyższej wiedzy.

Associations between root-inhabiting fungi and 40 species of medicinal plants with potential applications in the pharmaceutical and biotechnological industries Piszczek P., Kuszewska K., Błaszkowski J., Sochacka-Obruśnik A., Stojakowska A., Zubek S. Appl. Soil Ecol., 2019, 137, 69-77
Further sesquiterpenoids and phenolics from two species of Taraxacum F.H.Wigg. and cytotoxic activity of taraxinic acid and its derivatives

Michalska K., Galanty A., Michalski O., Stojakowska A. Phytochem. Lett., 2019, 30, 296-301

Thymol derivatives from the roots of Xerolekia speciosissima an endemic species of the pre-Alpine area Kłeczek N., Malarz J., Kosecka-Strojek M., Musielak B., Stojakowska A. 2019, 30, 235-237. DOI: 10.1016/j.phytol.2019.01.010
Zastosowanie komórek macierzystych miazgi zęba w regeneracji tkanki nerwowej

Komórki macierzyste miazgi zęba (ang. dental pulp stem cells; DPSCs) stanowią populację komórek rezydujących w kanałach zębowych ssaków. Są to komórki o charakterze multipotencjalnym, wykazujące morfologię i ekspresje markerów powierzchniowych mezenchymalnych komórek macierzystych: CD29, CD44, CD90, CD73. Dodatkowo są negatywne dla antygenów charakterystycznych dla hematopoetycznych komórek macierzystych takich jak: CD45, czy CD34. Ich zaletami są nieinwazyjna procedura pobrania oraz wysoki potencjał proliferacyjny. Dodatkowo komórki DPSCs ulegają różnicowaniu osteogennemu, chondrogennemu i adipogennemu, a dzięki ich ektodermalnemu pochodzeniu mogą również zostać wykorzystane w regeneracji tkanki nerwowej. Celem pracy jest przegląd literatury dotyczącej możliwości zastosowania komórek macierzystych miazgi zęba w regeneracji tkanki nerwowej. Komórki macierzyste miazgi zęba mogą zostać wykorzystane w regeneracji tkanki nerwowej w niezróżnicowanej formie poprzez oddziaływania parakrynne lub też po zróżnicowaniu w neurony. Proces ten zachodzi dwustopniowo, z wykorzystaniem stadium neurosfer. Komórki DPSCs po różnicowaniu wykazują zwiększoną ekspresje markerów, typowych dla komórki nerwowej i zmniejszoną ekspresję nestyny, białka charakterystycznego dla neuralnych komórek macierzystych, co potwierdza ich zróżnicowanie. Zastosowanie komórek macierzystych daje nadzieję na zmniejszenie skutków choroby dla osób po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu jak i również dla pacjentów cierpiących na choroby neurodegeneracyjne. Komórki macierzyste miazgi zęba dzięki swojemu ektodermalnemu pochodzeniu stają się atrakcyjna alternatywą dla innych typów komórek macierzystych takich jak komórki macierzyste pochodzące ze szpiku kostnego, czy komórki macierzyste ze sznura pępowinowego w wykorzystaniu ich w regeneracji uszkodzonej tkanki nerwowej.

Aneta Fraczek-Szczypta, Danuta Jantas, Filip Ciepiela, Justyna Grzonka, Andrzej Bernasike, Mateusz Marzec. Carbon nanomaterials coatings – Properties and influence on nerve cells response. Diamond and Related Materials Volume 84, April 2018, Pages 127–140


Sesquiterpene lactones and phenolics from roots of Leontodon hispidus subsp. hispidus

Michalska K., Pieron K., Stojakowska A. 2018. Nat. Prod. Commun., 13, 393-394.