Prof. dr hab. Krystyna Ossowska


Prof. dr hab. Krystyna Ossowska
Stanowisko
Profesor zwyczajny

Ukończyłam studia wyższe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek biologia ze specjalizacją zoologiczną, w 1976 roku. Bezpośrednio po studiach rozpoczęłam pracę w Instytucie Farmakologii PAN jako wolontariusz. Następnie dostałam się na Studia Doktoranckie, a potem zatrudniono mnie na kolejnych stanowiskach: inżynieryjno-technicznym,  starszego asystenta, adiunkta, docenta, a w końcu profesora zwyczajnego (od 2005) i Kierownika Zakładu Neuropsychofarmakologii (od 2003). Przez cały okres pracy w Instytucie zajmowałam się badaniem patomechanizmów choroby Parkinsona w modelach zwierzęcych, oraz poszukiwaniem nowych terapii tej choroby. Stopień doktora nauk przyrodniczych otrzymałam w roku 1984 na podstawie rozprawy pt. "Rola gałki bladej w katalepsji i stereotypii), a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na podstawie rozprawy pt. "Rola prążkowiowych receptorow glutamatergicznych w zwierzęcych modelach choroby Parkinsona i poneuroleptycznych zaburzeń pozapiramidowych".

Kierowałam 4 grantami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jednym Polsko-Niemieckim Projektem Zamawianym, jednym z podzadań grantu POIG "DEMETER", oraz byłam wykonawcą, lub głównym wykonawcą 3 grantów finansowanych przez Ministerstwo,  5 grantów niemieckich finansowanych przez BMBF, DFG i DAAD. Byłam promotorem 4 prac doktorskich, jednej magisterskiej, oraz recenzentem kilku prac doktorskich i habilitacyjnych.

Wszystkie publikacje