Działalność ŚLPS


Działalność Środowiskowego Laboratorium Protemiki i Spektrometrii Mas obejmuje badania przeprowadzane z wykorzystaniem spektrometrii MALDI-TOF/TOF oraz niezbędnych narzędzi bioinformatycznych jak serwer MASCOT. Typowe aplikacje omawianego sprzętu to: wyznaczanie masy cząsteczkowej związków organicznych, peptydów, białek oraz średniej masy polimerów z jednoczesnym wyznaczeniem masy ich monomerów. Badania poświęcone analizie peptydów i białek, w tym sekwencjonowanie de novo pozwalające na określenie sekwencji peptydowej oraz identyfikację i umiejscowienie modyfikacji potranslacyjnych w sekwencji białkowej. Pracownia posiada również możliwość przeprowadzenia badań wykorzystujących spektrometrię MALDI-TOF/TOF oraz kapilarną chromatografię cieczową (system Proxeon) w dziedzinie proteomiki. Możliwość przeprowadzenia rutynowych analiz bottom-up polegająca na trawieniu enzymatycznym analizowanych białek oraz oznaczenia top-down pozwalające na uzyskaniu informacji o sekwencji aminokwasowej białka bez zastosowania enzymów proteolitycznych dla białek o masie nie przekraczającej 30 kDa. Możliwość wykonania analiz ilościowych w proteomice z zastosowaniem znakowania techniką iTraq. Obrazowanie skrawków tkanek techniką MALDI. Pliki do pobrania