Prof. dr hab. Krzysztof Wędzony
Z głębokim żalem i smutkiem
zawiadamiamy, że w dniu 19 listopada 2016 r.
odszedł od nas 
ś.p.
Profesor doktor habilitowany

KRZYSZTOF WĘDZONY 

wieloletni Dyrektor, kierownik Zakładu Farmakologii oraz członek Rady Naukowej Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, członek Komitetu Neurobiologii PAN oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN, członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, przewodniczący Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego „Pharmacological Reports”. Uhonorowany wieloma nagrodami za osiągnięcia naukowe. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

W Zmarłym tracimy wybitnego Uczonego, świetnego organizatora nauki, znakomitego neurofarmakologa i neurobiologa przez wiele lat związanego z Instytutem Farmakologii PAN w Krakowie i wielce zasłużonego dla jego rozwoju. Niezwykle prawego, wrażliwego i życzliwego Człowieka, cieszącego się wielkim autorytetem, sympatią i uznaniem swoich kolegów i współpracowników.


Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy 
Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

*Mowa Pożegnalna wygłoszona podczas uroczystości pogrzebowych w dniu 25 listopada 2016 r.


Szanowna Rodzino Zmarłego, Szanowni Państwo,

Zabieram głos w imieniu pracowników, dyrekcji oraz Rady Naukowej Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Nagłe, niespodziewane odejście Profesora Krzysztofa Wędzonego, wieloletniego Dyrektora, jest dla nas wszystkich ogromnie bolesnym wydarzeniem i niepowetowaną stratą. Nie sposób w krótkim pożegnaniu wymienić osiągnięcia naukowe i wybitne zasługi Profesora Wędzonego dla rozwoju Instytutu. Zatem przypomnę te najważniejsze.
Profesor Krzysztof Wędzony był człowiekiem wszechstronnej wiedzy i naukowcem o międzynarodowej renomie, laureatem wielu nagród. Cechowały Go twórcza wyobraźnia, oryginalność koncepcji naukowych, nieposkromiona pasja badacza, intuicja oraz, co niemniej ważne, wytrwałość. Pozostawił nam w spadku imponujący dorobek naukowy, w tym ponad 120 znakomitych publikacji w prestiżowych czasopismach. Jego cenne odkrycia dotyczące mechanizmów funkcjonowania mózgu tworzą solidną podstawę do projektowania skuteczniejszych leków przeciwpsychotycznych, przeciwdepresyjnych, a także leków przydatnych w terapii uzależnień. Zainicjował nowe kierunki badań psychofarmakologicznych, owocnie rozwijane przez Jego uczniów.
Trudno przecenić zasługi Prof. Wędzonego dla rozwoju Instytutu Farmakologii. Z ogromnym rozmachem i talentem organizacyjnym zaplanował i przeprowadził generalną modernizację i rozbudowę Instytutu, dzięki czemu obecny Instytut wyróżnia się zarówno estetycznym wystrojem architektonicznym jak i funkcjonalnością. Dużo uwagi poświęcał współpracy krajowej i zagranicznej, wdrażaniu nowych metod, wyposażeniu zakładów w najnowszą aparaturę badawczą i kształceniu młodej kadry. Energicznie i skutecznie pozyskiwał dla Instytutu środki finansowe w ramach krajowych i europejskich projektów badawczych. Ugruntował wysoką pozycję Instytutu Farmakologii w rankingu instytucji naukowych, czego dowodem jest uzyskanie przez jednostkę statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Jako członek Rad, Komitetów i Towarzystw Naukowych oraz międzyinstytutowych konsorcjów, służył swoją wiedzą i nieustępliwie walczył o należne miejsce nauki w przestrzeni publicznej i właściwe jej finansowanie. Jako Dyrektor cieszył się wśród podwładnych zasłużonym autorytetem i szacunkiem. Był sprawiedliwy, odpowiedzialny, ale i wymagający. Nie tolerował pozoranctwa, marnotrawienia czasu i nierzetelności w pracy naukowej.
Przede wszystkim zapamiętamy Krzysztofa jako wspaniałego Kolegę i Przyjaciela o arcyciekawej i przebogatej osobowości. Był człowiekiem pełnym ciepła, prawym i szlachetnym. Jego życzliwość, otwartość na problemy innych, a zarazem zabarwiony autoironią błyskotliwy humor, zjednywały mu powszechną sympatię. Kochał góry. W wolnych od pracy chwilach uprawiał turystykę górską, narciarstwo zjazdowe i fotografię plenerową. Cenił dobrą literaturę, był wytrawnym znawcą malarstwa, muzyki klasycznej i nowoczesnej.
Kończąc, pragnę przekazać Rodzinie Krzysztofa wyrazy najgłębszego współczucia.

Żegnamy Cię z ogromnym żalem Drogi Krzysztofie!

Władysław Lasoń


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Z powodu niespodziewanego odejścia prof. dr hab. Krzysztofa Wędzonego kondolencje nadesłali:

* Sebastian Tracz, Dyrektor Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt

* Phil Skolnick, Director, Division of Therapeutics & Medical Consequences, National Institute on Drug Abuse, National Institutes of Health

* Ramon Trullas, Research Professor, Neurobiology Unit, Institute for Biomedical Research of Barcelona, IDIBAPS CSIC

* Małgorzata Witko, Dyrektor Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN w Krakowie

* Dyrekcja oraz Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich PAN

* Michal Toborek,Leonard M. Miller Professor of Biochemistry and Molecular Biology, Professor and Vice-Chair for Research, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Miami School of Medicine

* Prof. Ryszard Korbut, Kierownik Katedry Farmakologii UJCM wraz z Zespołem

* Wojciech Danysz

* Prof. dr hab. Adam Płaźnik, Instytut Psychiatrii i Neurologii

* Dr hab. Katarzyna Łukasiuk, prof. nadzw., sekretarz Komitetu Neurobiologii

* Prof. Ewa Obuchowicz wraz z zespołem Zakładu Farmakologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

* Prof. dr hab. Elżbieta Pyza, Kierownik Zakładu Biologii i Obrazowania Komórki, Instytutu Zoologii UJ, Prezes ZG PTP im. Kopernika

* Prof. dr hab. Marek Jeżabek, Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN

* Prof. dr hab. Jerzy Samochowiec, Prorektor ds. Nauki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

* Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi

* Prof. dr hab. Wojciech Macyk, Prodziekan ds. Badań i Współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii

* Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

* Prof. dr hab. Róża Julia Wiśniewska, Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Kierownik Zakładu Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

* Prof. dr hab. Daria Orszulak-Michalak, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

* Prof dr hab. Elżbieta Nowakowska i Współpracownicy Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

* prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz, Przewodniczący RDJN PAN, Dyrektor Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

* Pracownicy Zakładu i Katedry Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prof. dr hab. Waldemar Turski

* Prof. dr Ryszard Brus, emerytowany profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

* Zarząd i Pracownicy SELVITA S.A.Kondolencje zostały zamieszczone także w prasie. Swój żal i współczucie w ten sposób wyrazili:

Dyrekcja i Pracownicy Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego

Zespół Pracowni Farmakologii i Biostruktury Mózgu IF PAN (1)

Zespół Pracowni Farmakologii i Biostruktury Mózgu IF PAN (2)

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN

Dyrekcja, Rada Naukowa oraz liczne grono przyjaciół i pracowników Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Komitet Neurobiologii PAN

Dziekan, Przewodniczący Rady Kuratorów, Członkowie Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk i pracownicy Wydziału

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum oraz społeczność akademicka

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Dyrekcja, Rada Naukowa i Przyjaciele z Instytutu Nenckiego

Dziekan i Rada Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Przyjaciele (1)

Przyjaciele (2)