Prof. dr hab. Jerzy Vetulani


                                                                        


                                                                    Z głębokim żalem i smutkiem
                                                            zawiadamiamy, że w dniu 6 kwietnia 2017 r.
                                                                                  odszedł od nas
                                                                                            ś.p.
                                                                       Profesor doktor habilitowany
                                                                                JERZY VETULANI

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, Indian Academy of Neurosciences i Oxford Neurological Society. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W Zmarłym tracimy wybitnego uczonego, świetnego popularyzatora nauki, znakomitego neurofarmakologa i neurobiologa przez wiele lat związanego z Instytutem Farmakologii PAN w Krakowie i wielce zasłużonego dla jego rozwoju. Niezwykle prawego, wrażliwego i życzliwego Człowieka, cieszącego się wielkim autorytetem, sympatią i uznaniem swoich kolegów, współpracowników i młodych adeptów nauki.
Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie

                                              

                                                                           NEKROLOG IF PAN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Mowa Pożegnalna wygłoszona przez prof. dr hab. Władysława Lasonia, Dyrektora Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, podczas uroczystości pogrzebowych w dniu 18 kwietnia 2017 r.

Szanowna Rodzino Zmarłego, Szanowni Państwo,

Zabieram głos w imieniu pracowników, dyrekcji oraz Rady Naukowej Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Odejście Profesora Jerzego Vetulaniego jest wielką stratą nie tylko dla nauki, ale dla całego społeczeństwa. W krótkim pożegnaniu przypomnę tylko niektóre zasługi Profesora Vetulaniego dla rozwoju Instytutu, z którym zawodowo był związany przez prawie 60 lat.

Jako wybitny farmakolog, biochemik i neurobiolog osiągnął światowy rozgłos i międzynarodowe uznanie w czasach, kiedy nauka w Polsce, kraju za "żelazną kurtyną", znajdowała się w głębokiej recesji. Chętnie zapraszany jako wykładowca, promował osiągnięcia badawcze Instytutu na prestiżowych kongresach, nawiązywał kontakty i współpracę naukową z renomowanymi ośrodkami na świecie, umożliwiał naszym pracownikom wyjazdy na stypendia do krajów zachodnich.

Jako Dyrektor ds. Naukowych dbał o właściwy rozwój młodej kadry i dokładał wszelkich starań, aby Instytut Farmakologii dorównał standardom instytutów zachodnioeuropejskich. Dysponując skromnymi środkami finansowymi, nieustępliwie walczył o najnowszą aparaturę badawczą, zainicjował i przeprowadził komputeryzację Instytutu oraz unowocześnił Dział Wydawnictw. Przyczynił się istotnie do zwiększenia rangi najstarszego polskiego czasopisma farmakologicznego oraz był zaangażowanym redaktorem naczelnym czasopisma przyrodniczego "Wszechświat".

Kierując przez 30 lat Zakładem Biochemii wzbogacił ogólny dorobek naukowy Instytutu o kilkaset często cytowanych prac oryginalnych, przeglądowych i rozdziałów książkowych oraz wykształcił swych następców z powodzeniem kontynuujących dzieło Mistrza.

Prof. J. Vetulani promieniował twórczą energią, był zwolennikiem nieskrępowanej myśli i dyskusji naukowej. Jego hipotezy badawcze cechowały się klarownością i logiką argumentów oraz elegancją formy. Szczególne osiągnięcia odnotował w wyjaśnianiu mechanizmów działania leków psychotropowych oraz neurobiologicznego podłoża uzależnień od substancji psychoaktywnych. Jedna z Jego teorii dotycząca terapii depresji została nagrodzona prestiżową nagrodą międzynarodową i stanowi obowiązujący kanon w podręcznikach psychofarmakologii.

W ostatnich latach swej działalności zawodowej Profesor Vetulani dał się poznać jako znakomity popularyzator wiedzy. Wygłaszając wykłady na wielu uczelniach, konferencjach towarzystw naukowych oraz prowadząc dyskusje na portalach społecznościowych fascynował młodych słuchaczy pięknem neurobiologii i zachęcał do jej studiowania. Jego działalność dydaktyczna i popularyzatorska zmotywowała wielu młodych absolwentów biologii do wstąpienia na studia doktoranckie w Instytucie Farmakologii w celu odkrywania kolejnych tajemnic funkcjonowania mózgu.

Profesor Vetulani pozostanie w naszej pamięci jako człowiek otwarty na problemy innych, niezwykle życzliwy, bezinteresowny i chętny do niesienia pomocy. Jego erudycja, błyskotliwość wypowiedzi i przewrotne poczucie humoru sprawiało, że był duszą towarzystwa, a nic tak nie cenił jak kontakt z drugim człowiekiem.

Kończąc, pragnę przekazać Rodzinie Jerzego wyrazy najgłębszego współczucia.
Władysław Lasoń

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Na ręce Dyrekcji IF PAN składano kondolencje z powodu odejścia Profesora Jerzego Vetulaniego. Wyrazy smutku i żalu nadesłali:

* Grażyna Biała - w imieniu własnym i pracowników Katedry i Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką, a także wszystkich pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w Lublinie wraz z doktorantami i studentami

* Jolanta Skangiel-Kramska

* Phil Skolnick, Ph.D., D.Sc. Scientist Emeritus, Medicinal Chemistry Section, Molecular Targets & Medications Discovery Branch, Intramural Research Program, National Institute on Drug Abuse

* Jerzy Łazarewicz

* Waldemar Turski i Pracownicy Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

* Izabela Sadowska-Bartosz, Grzegorz Bartosz

* Prof. UM dr hab. Przemysław Mikołajczak i Pracownicy Katedry i Zakładu Farmakologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

* Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska i Współpracownicy Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

* Członkowie Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Włodzimierz Buczko, Przewodniczący KNFiF PAN i prof. dr hab. Róża Julia Wiśniewska, Sekretarz KNFiF PAN

* Członkowie Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, prof. dr hab. Róża Julia Wiśniewska, Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTFarm

* Prof. Ryszard Korbut wraz z Pracownikami Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ Collegium Medicum

* Dr hab. Przemysław Bąbel - w imieniu Dyrekcji, Rady Naukowej i całej Społeczności Akademickiej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

* Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

* RH Belmaker, MD, Israel Psychiatric Association, President, International Neuropsychiatry Association, President,, Visiting Prof. of Psychiatry at Hadassah Medical Center


Z powodu odejścia Profesora Jerzego Vetulaniego również w prasie ukazały się liczne kondolencje. Swój żal i współczucie w ten sposób wyrazili:

Dyrekcja, Rada Naukowa, pracownicy i przyjaciele z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Krupa Urszula Nowogórska Marszałek Województwa i Przewodnicząca Sejmiku

Komitet Neurobiologii PAN

Pracownicy Wydawnictwa Naukowego PWN

Dyrektor i Pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

CogniCoalition Fundacja na Rzecz Zdrowego Mózgu

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie

Rodzina

Dyrekcja, Rada Naukowa, pracownicy Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Pelion S.A.

Rada Programowa Festiwalu Nauki w Warszawie

Prezes Polskiej Akademii Nauk Prezydium Polskiej Akademii Nauk Wydział Nauk Medycznych PAN

Józef Lasota poseł na Sejm RP

Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego

Władze i Społeczność Akademicka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Rada i Zarząd Powiatu Gorlickiego

W imieniu Radnych Miasta Krakowa Bogusław Kośmider Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum oraz społeczność akademicka

Rektor i Senat Małopolskiej Wyższej Szkoły im. J. Dietla w Krakowie oraz Cała Społeczność Akademicka

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Barbara Nawratowicz-Stuart (1)

Barbara Nawratowicz-Stuart (2)

Kasia, Maciek i Oleńka Nałęczowie (1)

Kasia, Maciek i Oleńka Nałęczowie (2)

Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Nenckiego PAN

Zespół Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Członkowie Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Dyrekcja i Pracownicy Teatru Groteska

Stowarzyszenie dla Małopolski

Rektor, Senat, Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prof. dr hab. Elżbieta Pyza, Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

Koledzy i Koleżanki ze studiów biologii UJ 1952-1957

Prezes i Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii

Zespół Zakładu Biochemii Mózgu Instytutu Farmakologii PAN

Zarząd i Pracownicy Polpharmy

Zarząd, koledzy i przyjaciele z Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego

Piwniczanie i Przyjaciele

Dyrekcja, Rada Naukowa i Społeczność Akademicka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pracownicy Servier Polska (1)

Pracownicy Servier Polska (2)

Zbigniew Kazimierz Witek, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie