Kalendarium najważniejszych wydarzeń w historii Instytutu Farmakologii


Wydarzenia lat 1954-2004 opracowano na podstawie publikacji 50 lat Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, pod redakcją prof. Barbary Przewłockiej.


1954

 • 1 listopada ustanowienie Zakładu Farmakologii PAN (ZF)
 • kierownikiem ZF zostaje prof. Janusz Supniewski
 • ZF wydaje własne czasopismo Dissertationes Pharmaceuticae

1955

 • do ZF zostaje włączona Stacja Badania Roślin Leczniczych PAU na ul. Radzikowskiego

1956

 • pierwsze publikacje z Zakładu Farmakologii
 • rozpoczyna pracę jako wolontariusz prof. J. Vetulani

1957

 • pierwsza publikacja z ZF w czasopiśmie zagranicznym

1958

 • powstaje pracownia Histologii i Histochemii

1959

 • pierwsze stopnie doktorskie pracowników (R. Gryglewski, T. Marczyński, S. Kohlmunzer)

1963

 • pierwsze habilitacje pracowników (A. Dłużniewski, R. Gryglewski)


1965

 • p.o. kierownika ZF pełni prof. A. Dłużniewski
 • kierownikiem ZF zostaje prof. Józef Hano
 • powstaje Polskie Towarzystwo Farmakologiczne

1967

 • z Lublina powraca do Krakowa prof. J. Maj
 • przeprowadzka ZF z ul. Grzegórzeckiej do Bronowic na ul. Ojcowską
 • przyłączenie Pracowni Patologii Neurochirurgicznej
 • pierwszy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego w Krakowie

1971

 • uzyskanie prawa nadawania stopni doktorskich
 • utworzenie Studium Doktoranckiego
 • początek budowy nowego budynku przy ul. Smętnej1972

 • przyłączenie Pracowni Immunologii
 • zmiana nazwy czasopisma na Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy

1973

 • pierwsze obrony prac doktorskich w ZF

1974

 • utworzenie Instytutu Farmakologii PAN (IF)
 • powstaje zespół PAN-Polfa

1975

 • przyłączenie do IF Zakładu Amin Biogennych w Łodzi

1976

 • powołanie Samodzielnej Pracowni Gastroenterologii
 • początek przeprowadzki do nowego budynku przy ul. Smętnej


1977

 • dyrektorem IF zostaje prof. Jerzy Maj
 • 22 marca oficjalne otwarcie nowego gmachu IF
 • z Lublina do Krakowa przenosi się prof. E. Przegaliński
 • najwyższe zatrudnienie 231 osób (z Zakładem Amin Biogennych)

1979

 • powstaje Pracownia Farmakokinetyki i Metabolizmu Leków przy Zakładzie Biochemii
 • powstaje Pracownia Nowych Leków przy Zakładzie Farmakologii

1980

 • powstaje koło "Solidarności" przy IF

1983

 • powstaje Pracownia Badań Neuropeptydów przy Zakładzie Farmakologii1984

 • organizacja pierwszej Szkoły Zimowej IF pt. "Neuropeptydy"

1985

 • ustanowienie Fundacji im. J. J. Supniewskich

1988

 • najwyższy poziom zatrudnienia w IF - 204 osoby

1989

 • powstaje Zakład Immunobiologii (w miejsce pracowni)
 • powstaje Zakład Fizjologii (w miejsce Pracowni Gastroenterologii)
 • powstaje Zakład Farmakokinetyki i Metabolizmu Leków (w miejsce pracowni)
 • powstaje Ogród Roślin Leczniczych w miejsce Pracowni Agrotechniki przy Zakładzie Fitochemii
 • powstaje Pracownia Neurobiologii przy Zakładzie Farmakologii
 • ulega likwidacji Zakład Histologii i Histochemii
 • początek badań w centralnych i resortowych programach badawczych

1990

 • uzyskanie prawa nadawania stopnia doktora habilitowanego

1991

 • uzyskanie pierwszych grantów KBN
 • pierwsza habilitacja w instytucie
 • utworzony zostaje Dział Wydawnictw
 • powstaje Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego


1993

 • dyrektorem IF zostaje prof. Edmund Przegaliński

1994

 • zawieszenie naboru na studia doktoranckie

1995

 • uzyskanie pierwszego grantu Wspólnoty Europejskiej
 • powstaje Zakład Badań Nowych Leków (w miejsce pracowni)
 • powstaje Zakład Neurobiologii (w miejsce pracowni)
 • Zakład Badań Neuropeptydów zmienia nazwę na Neurofarmakologii Molekularnej

1997

 • powstaje Pracownia Receptorów i Metabolizmu Neuromediatorów przy Zakładzie Biochemii
 • powstaje Pracownia Uzależnień Lekowych przy Zakładzie Neurofarmakologii Molekularnej


1998

 • ulega likwidacji Zakład Immunobiologii
 • powstaje Pracownia Sygnału Wewnątrzkomórkowego przy Zakładzie Biochemii
 • powstaje wspólna dla CMUJ i IF Pracownia Badania Bólu i Pracownia Terapii Genowej przy Zakładzie Neurofarmakologii Molekularnej

1999

 • w Zakładzie Farmakologii powstają pracownie: Farmakologii i Biostruktury Mózgu, Farmakologii Biochemicznej i Farmakologii Behawioralnej

2000

 • powołanie II Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń nad Zwierzętami

2002

 • IF uzyskuje status Centrum Doskonałości w Neuropsychofarmakologii - FRAM

2003

 • utworzenie Studium Doktoranckiego

2004

 • przebudowa i modernizacja Biblioteki oraz Czytelni

2005

 • zmiana tytułu czasopisma wydawanego przez IF na Pharmacological Reports

2006

 • powstaje Zakład Farmakologii Bólu
 • ulega likwidacji Pracownia Uzależnień Lekowych przy Zakładzie Neurofarmakologii Molekularnej
 • powstaje Pracownia Farmakologii Uzależnień przy Zakładzie Farmakologii 
 • przebudowa i modernizacja Zwierzętarni (zakończona w 2007 roku)


2007

 • dyrektorem IF zostaje prof. Krzysztof Wędzony
 • powstają Zakłady: Biochemii Mózgu oraz Neurochemii (w miejsce Zakładu Biochemii)
 • ulegają likwidacji Pracownie: Receptorów i Metabolizmu Neuromediatorów, Sygnału Wewnątrzkomórkowego oraz Neurobiologii Behawioralnej, istniejące przy Zakładzie Biochemii
 • powstaje Pracownia Neurobiologii Pierwiastków Śladowych przy Zakładzie Neurobiologii

2010

 • Biblioteka IF rozpoczyna prenumeratę czasopism w wersji elektronicznej
 • rozpoczęto remont i modernizację budynku głównego instytutu (prace remontowe zakończono w 2013 roku)

2011

 • IF, we współpracy z innymi jednostkami naukowo-badawczymi, współorganizuje Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Nauki molekularne dla medycyny", współfinansowane ze środków UE

2012

 • IF uzyskuje status Krajowego Naukowego Ośrodka Badawczego KNOW

2013

 • powstaje Laboratorium Patofizjologii Bólu przy Zakładzie Farmakologii Bólu
 • powstaje Pracownia Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych przy Zakładzie Badań Nowych Leków 
 • powstaje Pracownia Modeli Transgenicznych przy Zakładzie Neurofarmakologii Molekularnej

2014

 • rozpoczęcie współpracy czasopisma Pharmacological Reports z wydawnictwem Elsevier, wdrożenie elektronicznego systemu redagowania i produkcji czasopisma
 • powstaje Centrum Informacji Naukowej, Biblioteka i Archiwum z połączenia Działu Informacji Naukowej i Dokumentacji oraz Archiwum

2016

 • IF zajmuje IV miejsce w Konkursie Krajowej Rady Doktorantów i Rady Samorządu Doktorantów PAN "na najbardziej prodoktorancki instytut PAN" - PROPAN 2016

2017

 • dyrektorem IF zostaje prof. Władysław Lasoń
 • powstaje Zakład Farmakologii Uzależnień (w miejsce pracowni)
 • przeniesienie Pracowni Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych do Zakładu Farmakologii
 • IF, wraz z innymi jednostkami badawczymi PAN i UJ, współorganizuje Środowiskowe Studia Doktoranckie "Interdyscyplinarność dla Medycyny Innowacyjnej" (InterDokMed)
 • IF zajmuje II miejsce w konkursie na najbardziej prodoktorancki instytut PAN" - PROPAN 2017


2019

 • nadanie Instytutowi Farmakologii imienia prof. Jerzego Maja