Ogólnodostępne


PubMed
Baza obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych, prowadzona przez National Center for Biotechnology Information (NCBI) będącego częścią National Library of Medicine. Zapewnia bezpłatny dostęp do artykułów znajdujących się w bazie MEDLINE.


Nauka Polska
Nauka Polska to najstarsza baza danych Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Prowadzona jest od 1990 roku, a od 1999 roku udostępniana bezpłatnie w sieci internetowej. Portal stanowi obszerne źródło wiedzy o prowadzonych w Polsce badaniach, ludziach nauki, instytucjach naukowych oraz organizowanych w Polsce targach, wystawach i konferencjach. Dane pochodzące z serwisu służą do analizy polskiej aktywności badawczej, a także wspierają decydentów w kreowaniu polityki naukowej naszego kraju. Portal obejmuje dostęp do baz: Ludzie Nauki, Instytucje Naukowe, Prace Badawcze, Konferencje, targi i wystawy, Archiwalne Projekty Badawcze

POL-on
POL-on jest to zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.Jego istotnym zadaniem jest stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. Gromadzone dzięki niemu informacje wspierają procesy decyzyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie do polskich uczelni oraz jednostek naukowych. Pewien zakres informacji zebranych w systemie udostępniany jest publicznie. POL-on gromadzi dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych, do których publiczny dostęp wynika z ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rejestry szkół wyższych, informacje o kierunkach i profilach kształcenia, zagregowane dane liczbowe dotyczące studentów, pracowników naukowych i wiele innych). W systemie dostępna jest również baza publikacji naukowych oraz wskaźniki ewaluacji szkół wyższych. Pewna część systemu dostępna jest jedynie dla pracowników administracji publicznej. W jej skład wchodzi 21 modułów wyodrębnionych na podstawie obszarów tematycznych.
Najważniejsze obszary tematyczne systemu POL-on:
• Podstawowe dane jednostek naukowych i uczelni wyższych
• Rejestr uprawnień do nadawania stopni naukowych przez jednostki uczelni wyższych oraz instytuty badawcze i naukowe
• Zestawienie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia
• Ogólnopolski wykaz studentów
• Rejestr pracowników naukowych i nauczycieli akademickich
• Sprawozdawczość uczelni
• Wykaz działalności upowszechniających naukę
• Rejestry nieruchomości, infrastruktury, laboratoriów i aparatury
• Wykaz patentów i dokonań
• Ankieta jednostki
• System wyborczy CKdsST

Pliki do pobrania