Asystent w Pracowni Immunoendokrynologii Zakładu Neuroendokrynologii Doświadczalnej; termin zgłaszania kandydatur: 4.12.2018


Instytut Farmakologii PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Immunoendokrynologii Zakładu Neuroendokrynologii Doświadczalnej


Kandydat na stanowisko asystenta w Pracowni Immunoendokrynologii IF PAN powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora lub tytułu zawodowego magistra (lub tytułu równorzędnego),
 • opinia promotora pracy doktorskiej, magisterskiej lub kierownika zakładu o kwalifikacjach i predyspozycjach Kandydata do pracy naukowej, a w przypadku kandydata bez stopnia doktora, również informacje o możliwości uzyskania stopnia doktora'
 • doświadczenie w zakresie badań neuro-immuno-endokrynnych podstaw chorób ośrodkowego układu nerwowego,
 • szeroka znajomość metod badania molekularnych mechanizmów działania leków psychotycznych w ośrodkowym układzie nerwowym (m.in. qPCR, western blot, ELISA, pierwotne hodowle komórkowe, hodowle organotypowe),
 • znajomość metod pracy ze zwierzętami doświadczalnymi, w tym transgenicznymi,
 • znajomość i doświadczenie w pracy w modelach in vitro, ex vivo i in vivo oraz ich wykorzystanie w badaniach układu nerwowego,
 • posiadane szkolenie z zakresu procedur pracy na zwierzętach wykorzystywanych do celów naukowych, potwierdzone odpowiednim certyfikatem,
 • wyróżniająca się aktywność naukowa (publikacje, referaty, projekty, staże naukowe),
 • nienaganna postawa etyczna,
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 • umiejętność pozyskiwania funduszy na badania naukowe,
 • znajomość języka angielskiego.


Termin zgłaszania kandydatur – 4 grudnia 2018 r. – godzina 12.00.
Szczegóły ogłoszenia dostępne są w załączniku.


Pliki do pobrania