Konkurs na stanowisko referenta w Dziale Zamówień Publicznych; termin zgłaszania kandydatur: 08.01.2021


Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Dziale Zamówień Publicznych.


Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie w szczególności za:

 • Współpracę z wewnętrznymi jednostkami IF PAN;
 • samodzielne przygotowywanie i prowadzenie postępowań w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, opracowanie specyfikacji warunków zamówienia, wzorów umów, ogłoszeń itp.;
 • samodzielne przygotowywanie i prowadzenie postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp – zgodnie z wewnętrznym regulaminem Instytutu;
 • zamieszczanie ogłoszeń dotyczących postępowań;
 • sporządzanie pism i dokumentów wynikających z procedur przewidzianych ustawą Pzp (specyfikacje, ogłoszenia, protokoły itp.), prowadzenie korespondencji (zawiadomienia, wezwania, odpowiedzi na zapytania, protokoły, umowy itp.), przygotowywanie odpowiedzi na odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz innych dokumentów związanych z wniesionymi środkami ochrony prawnej;
 • przygotowywanie dokumentacji oraz projektów pism, opinii, odpowiedzi na korespondencję organów kontrolnych w sprawach dot. kontroli procedur o udzielenie zamówień publicznych;
 • kompleksową obsługę postępowań od momentu jego wszczęcia do podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego;
 • udział w pracach komisji przetargowej;
 • ocenę formalną składanych ofert;
 • prowadzenie rejestrów zamówień publicznych, sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień, uzgadnianie harmonogramów i przygotowywanie planów zamówień;
 • archiwizację dokumentacji;
 • udzielanie bieżących konsultacji pracownikom w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych;
 • udzielanie bieżących konsultacji pracownikom w zakresie planowania i realizacji zamówień.
Termin zgłaszania kandydatur: 08.01.2021 r.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania