Konkurs na pozycję Doktoranta stypendysty w Zakładzie Biochemii Mózgu: termin zgłaszania kandydatur: 26.09.2020 r.


Zakład Biochemii Mózgu Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk poszukuje kandydata na pozycję doktoranta-stypendysty do pracy przy międzynarodowym projekcie badawczym:

Efekty in vivo, zaangażowane ścieżki przekazywania sygnału i mechanizm działania agonisty receptora greliny na patologiczną agregację alfa-synukleiny.

Celem projektu jest identyfikacja i zbadanie przebiegu oraz mechanizmu neuroprotekcyjnego wpływu wybranych ścieżek sygnałowych w proteinopatycznym modelu choroby Parkinsona. Choroba Parkinsona jest druga najczęstszą chorobą neurodegeneracyjną. Szacuje się, że dotyka ona ponad 10 mln osób na świecie, głównie w Europie i Ameryce Północnej. Nie są dostępne terapie mogące spowolnić lub zatrzymać bieg tego schorzenia a jego przyczyny pozostają niejasne. Obecnie rosnąca ilość doniesień wskazuje na istotną rolę prionowej formy białka alfa-synukleiny w patogenezie choroby Parkinsona, które przybiera patologiczną, samopowielającą się konformację i jest jednym z głównych elementów złogów białkowych charakterystycznych dla obrazu patomorfologicznego choroby.

W projekcie badany będzie mechanizm przeciwdziałania patologicznej agregacji alfa-synukleiny i neuroprotekcji poprzez aktywację ścieżek sygnałowych związanych z receptorem greliny i kinazą tyrozynową RET. Cel projektu będzie zrealizowany poprzez szereg zadań badawczych:

1) walidację in vivo protekcyjnego działania substancji, których działanie na akumulację patologicznej alfa-synukleiny zostało wcześniej przez nas wykryte w badaniach in vitro,

2) ustalenie zaangażowanych wewnątrzkomórkowych szlaków przekazywania sygnału poprzez selektywną, genetyczną ablację wybranych elementów sygnałowych w hodowlach pierwotnych neuronów katecholaminergicznych,

3) określenie prawdopodobnego mechanizmu protekcji poprzez profilowanie ekspresji genów ex vivo 4) potwierdzenie mechanizmów wewnątrzkomórkowych poprzez rekonstrukcje chronologii zdarzeń wewnątrz neuronu poprzez mikroskopowe obserwacje losów agregatów alfa-synukleiny i aktywacji oraz kolokalizacji z wybranymi procesami wewnątrzkomórkowymi,

Osiągnięcie zaplanowanych celów projektu przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat patogenezy choroby Parkinsona oraz wskazania nowych potencjalnych celów uchwytu dla projektowania przyszłych molekuł potencjale terapeutycznym w chorobie Parkinsona.

Doktorantowi projekt pozwoli opanować nowoczesne techniki badawcze takie jak: projektowanie, klonowanie i tworzenie wektorów do edycji genów wykorzystujących system CRISPR/Cas9, pierwotne hodowle neuronalne neuronów katecholaminergicznych, mikroskopia: jasnego pola, fluorescencyjna i konfokalna, analiza obrazu mikroskopowego z wykorzystaniem uczenia maszynowego, ilościowe techniki analizy ekspresji mRNA i białka, operacje stereotaktyczne i testy behawioralne na zwierzętach. Doktorant będzie mieć też możliwość nabrania międzynarodowego doświadczenia naukowego poprzez krótkie wizyty naukowe we współpracujących w ramach projektu zagranicznych ośrodkach badawczych.


Termin zgłaszania kandydatur: 26.09.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.09.2020 r.

Pliki do pobrania