Program studiów


Ramowy program studiów doktoranckich w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie

Rok studiów
Przedmiot
Liczba godzin
Typ zaliczenia
Punkty ECTS
I
Statystyka30 h
Egzamin
6 ECTS
I
Biologia OUN (neuroanatomia i fizjologia OUN)
8 h
Zaliczenie
2 ECTS
I
Nowoczesne metody badań OUN6 h
Zaliczenie1 ECTS
I
Szkoła Zimowa IF PAN30 h
Zaliczenie6 ECTS
II
Podstawy farmakologii obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego
18 hEgzamin4 ECTS
II
Farmakokinetyka leków OUN4 hZaliczenie1 ECTS
II
Szkoła Zimowa IF PAN30 hZaliczenie6 ECTS
III
Farmakologia schorzeń psychicznych i neurologicznych16 h
Egzamin4 ECTS
III
Bioetyka, filozofia16 hEgzamin4 ECTS
I-IV
Zajęcia fakultatywne *15 h
Zaliczenie5 ECTS
IV
Egzamin doktorski z farmakologii30 h
Egzamin6 ECTS

Razem : 45 ECTS
ECTS – Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System)
* Łączny wymiar zajęć fakultatywnych objętych programem studiów doktoranckich wynosi co najmniej15 h. Zajęcia te realizowane są przez doktoranta w porozumieniu z opiekunem/promotorem.

Farmakologia schorzeń psychicznych i neurologicznych


Choroba Alzheimera - patomechanizmy i terapia
Wykład dotyczy patomechanizmu oraz terapii choroby Alzheimera. Omawiane są są zarówno neuropatologiczne zmiany w mózgu związane z chorobą, tj. powstawanie zewnątrzkomórkowych płytek starczych, zawierających agregaty beta-amyloidu oraz wewnątrzkomórkowych splotów białka MAP-tau, jak również hipotezy dotyczące zaangażowania tych białek w procesy neurodegeneracyjne. Prezentowane są także metody leczenia objawowego, ukierunkowane na uzupełnienie  niedoboru acetylocholiny [inhibitory esterazy acetylocholinowej (AChE)] oraz regulację zaburzonego neuroprzekaźnictwa glutaminergicznego (memantyna). Ponadto, przedstawione zostaną wyniki badań przedklinicznych i / lub klinicznych, dotyczące terapii modyfikujących przebieg choroby, które polegają na indukowaniu mechanizmów neuroprotekcyjnych, jak również usuwaniu lub zapobieganiu agregacji patologicznych białek.Choroba Parkinsona 
cz. 1 -  objawy, genetyka, sugerowane mechanizmy, modele zwierzęce  
cz. 2 - farmakologia choroby Parkinsona - leki stosowane w leczeniu, badania kliniczne nowych leków; próby nowych terapii w tym terapie genowe, DBS.


Farmakokinetyka leków psychotropowych

Część I. Podstawy farmakokinetyki (nacisk na leki psychotropowe)
 • losy leku w ustroju,
 • różne drogi podania leku (efekt pierwszego przejścia),
 • modele farmakokinetyczne (pojęcie kompartmentu),
 • farmakokinetyka podania wielokrotnego (stan stacjonarny),
 • transport leków (dystrybucja i eliminacja),
 • bariera krew-mózg (anatomia i transportery),
 • interakcje między lekami.
Część II. Metabolizm leków i farmakogenetyka (nacisk na leki psychotropowe)
 • faza I i faza II metabolizmu leku,
 • cytochrom P450 (nomenklatura, struktura, aktywność enzymatyczna),
 • fizjologiczna i farmakologiczna rola cytochromu P450,
 • farmakogenetyka i farmakogenomika,
 • polimorfizm genetyczny izoenzymów cytochromu P450,
 • polimorfizm genetyczny enzymów metabolizujących leki fazy II,
 • farmakologiczne i kliniczne konsekwencje polimorficznego metabolizmu leku,
 • polimorfizm w receptorach farmakologicznych i transporterach leków,
 • genotypowanie i fenotypowanie,
 • farmakogenetyka leków psychotropowych.

Biologia OUN (neuroanatomia i fizjologia)

Prof. dr hab. Maria Śmiałowska

1. Wstępne informacje o komórkach nerwowych i glejowych ssaków
Mózg i rdzeń kręgowy
Podstawowe informacje o obwodowym układzie nerwowym
Ćwiczenia z anatomii mózgu

 • krojenie mózgów, oglądanie struktur,
 • porównanie mózgu ludzkiego i szczurzego,
 • układy anatomiczne mózgu : piramidowy, pozapiramidowy, limbiczny, układ siatkowaty.

2. Anatomia wybranych struktur mózgu i rdzenia kręgowego
   Budowa mikroskopowa  mózgu
   Neuroprzekaźniki

3. Fizjologia neuronu

 • synapsy,
 • przekaźnictwo,
 • potencjały błonowe,
 • interakcje neuronalno-glejowe, rola gleju w przekaźnictwie.

4. Anatomia neuroprzekaźników i ich receptorów

 • aminokwasy pobudzające i hamujące,
 • monoaminy,
 • acetylocholina,
 • neuropeptydy i neuromodulatory,
 • zastosowanie metod anatomii neurochemicznej do badania funkcji mózgu.

Nowoczesne metody badania OUN

Dr hab. Władysław Węglarz (IFJ)

Zajęcia obejmują następujące moduły:


Podstawy obrazowania magnetyczno-rezonansowego
W tym module omówione są podstawy wykorzystania zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego do nieinwazyjnego otrzymywania obrazów wnętrza obiektów, impulsowe metody obserwacji rezonansu, kodowanie przestrzenne sygnału, przestrzeń odwrotna i przestrzeń obrazu, rekonstrukcja obrazu, źródła kontrastu w obrazie MR. Ponadto omówione są podstawowe techniki obrazowania oparte na echu gradientowym i spinowym, oraz różne czynniki kontrastowania obrazu.
Omawiane są też podstawowe elementy aparatury.


Przykłady zastosowań metod obrazowania i spektroskopii zlokalizowanej MR w badaniach strukturalnych i czynnościowych organizmów żywych.
W tym module omawiane są zaawansowane metod obrazowania MR w zastosowaniu do badań ośrodkowego układu nerwowego:
 • obrazowanie morfologiczne z różnymi mechanizmami kontrastowania obrazu (T2, T1, gęstość protonowa, kontrast zewnętrzny),
 • obrazowanie dyfuzji anizotropowej (DWI, DTI) w traktografii połączeń nerwowych w mózgu,
 • obrazowanie naczyń i przepływów,
 • obrazowanie funkcjonalne (f-MRI) mózgu i rdzenia kręgowego,
 • spektroskopia zlokalizowana (MRS) w ocenie metabolitów mózgowych,
 • obrazowanie molekularne.

Inne metody obrazowania OUN:
W tym module omawiane są podstawy i przykładowe zastosowania następujących metod: PET/SPECT (Positron emission tomography/Single photon emission computed tomography) i CT (Computed tomography).

Praktyczny pokaz obrazowania obiektów biologicznych z wykorzystaniem przedklinicznego skanera MR 9.4T.
Pokaz laboratoryjny obejmuje zapoznanie doktorantów z aparaturą w trakcie wykonywania podstawowych eksperymentów obrazowania obiektów biologicznych (np. roślin) oraz projekcji filmu z obrazowaniem małych zwierząt.

Statystyka - dr hab. A. Pac (UJ CM)

Kurs Statystyki dla studentów IF PAN obejmuje zagadnienia podstawowych metod statystycznych wykorzystywanych w analizie danych pochodzących z badań obserwacyjnych i eksperymentalnych. Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami wnioskowania statystycznego oraz prezentacji wyników badań,  klasycznymi testami parametrycznymi i nieparametrycznymi wykorzystywanymi do porównywania grup badawczych oraz podstawowymi metodami regresyjnymi.

Prof. dr hab. Stefan Chłopicki

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Wydział Lekarski

E-mail: stefan.chlopicki@jcet.eu

Wykłady w ramach kursu: Farmakologia schorzeń psychicznych i neurologicznych


WYKŁADOWCY


Prof. dr hab. Władysława Anna Daniel

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Zakład Farmakokinetyki i Metabolizmu Leków

Telefon: +48 12 6623266

E-mail: nfdaniel@cyf-kr.edu.pl

Zainteresowania badawcze / metody i techniki: link

Wykład: Farmakokinetyka leków OUNProf. dr hab. Władysław Lasoń

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej

Telefon: +48 12 6623296

E-mail: lason@if-pan.krakow.pl

Wykłady w ramach kursu: Farmakologia schorzeń psychicznych i neurologicznych


Prof. dr hab. Krystyna Ossowska

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Zakład Neuropsychofarmakologii

Telefon: +48 12 6623321

E-mail: ossowska@if-pan.krakow.pl

Zainteresowania badawcze / metody i techniki: link

Wykład: Farmakologia schorzeń psychicznych i neurologicznych - choroba Alzheimera


Prof. dr hab. Andrzej Pilc

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Zakład Neurobiologii

Telefon: +48 12 6623284

E-mail: pilc@if-pan.krakow.pl

Wykłady w ramach kursu: Farmakologia schorzeń psychicznych i neurologicznych


Prof. dr hab. Barbara Przewłocka
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN
Zakład Farmakologii Bólu

Telefon: +48 12 6623398

E-mail: przebar@if-pan.krakow.pl

Wykłady w ramach kursu: Farmakologia schorzeń psychicznych i neurologicznychProf. dr hab. Maria Śmiałowska

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Zakład Neurobiologii

Telefon: +48 12 6623270

E-mail: nfsmialo@cyf-kr.edu.pl

Zainteresowania badawcze / metody i techniki: link

Wykład: Biologia OUN (neuroanatomia i fizjologia)Prof. dr hab. Jadwiga Wardas

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Zakład Neuropsychofarmakologii

Telefon: +48 12 6623321

E-mail: wardas@if-pan.krakow.pl

Zainteresowania badawcze / metody i techniki: link

Wykład: Farmakologia schorzeń psychicznych i neurologicznych - choroba Parkinsona


Dr hab. Władysław Węglarz

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Zakład Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej

Telefon: +48 12 662 8256

E-mail: Wladyslaw.Weglarz@ifj.edu.pl

www: https://www.ifj.edu.pl/dept/no5/nz56/index_en.php?lang=en

Wykład: Nowoczesne metody badań OUN


Dr hab. Agnieszka Pac

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej

Telefon: +48 12 422 31 82, 423 10 03 (ext.13)

E-mail: agnieszka.pac@uj.edu.pl
Zainteresowania badawcze / metody i techniki: Dr A Pac.pptx

Przedmiot: Statystyka


Pliki do pobrania