Pasific - nowy program stypendialny PAN


Pasific - nowy program stypendialny PAN

PROGRAM PASIFIC – PROGRAM STYPENDIALNY (Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity)

Polska Akademia Nauk uruchomi w marcu 2021 roku program stypendialny PASIFIC („Polish Academy of Science’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity”) o budżecie blisko 12 mln EUR dla najlepszych naukowców z  całego świata na prowadzenie badań w instytutach PAN. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
O tym, kto przyjedzie realizować badania zadecyduje międzynarodowe grono ekspertów.

W ramach tego programu ufundowanych zostanie 50 dwuletnich stypendiów dla postdoków. O stypendia będą mogli ubiegać się zarówno obcokrajowcy jak i Polacy przebywający co najmniej dwa lata poza granicami Polski. Stypendyści będą mieli zapewnione komfortowe warunki do prowadzenia badań. Oczekiwanymi rezultatami tego programu będzie dalsze umiędzynarodowienie instytutów PAN, a także rozwój karier naukowych stypendystów oraz nawiązanie przez nich trwałej współpracy ze  środowiskiem naukowym i pozaakademickim owocujące dalszymi projektami badawczym.

Program ten jest wyjątkową okazją dla naukowców, którzy chcą podjąć badania w placówkach
o najnowocześniejszych standardach techniczno-badawczych i dynamicznym środowisku naukowym. Umożliwi to naukowcom wszystkich narodowości i  wszystkich dyscyplin naukowych ustalenie niezależności naukowej
i prowadzenie przełomowych badań.

Program jest przyznawany na okres dwóch lat, stypendyści będą mieli swobodę  wyboru obszaru badawczego, opiekuna naukowego, instytutu przyjmującego, a także organizacji oddelegowanych najlepiej dostosowanych do ich badań i rozwoju zawodowego.

Program PASIFIC to:
•    szansa na zatrudnienie wybitnych naukowców z całego świata,
•    69 instytutów PAN goszczących do wyboru,
•    możliwość wzmocnienia i poszerzenia współpracy międzynarodowej,
•    badania w ramach wszystkich dyscyplin naukowych,
•    bogatą ofertę szkoleniową.


Etapy:
•    w ramach programu 50 naukowców otrzyma dwuletnie finansowanie:
- 99000 EUR 2 letnie wynagrodzenie
- do 60000 EUR na 2 letnie badania
- do 33000 EUR koszty pośrednie na 2 lata
- 7200 EUR dodatek rodzinny (dla uprawnionych) na 2 lata
•    naukowcy zostaną wyłonieni w dwóch konkursach: w pierwszym konkursie zostanie wybranych 35, w drugim zaś 15 naukowców:
I.    otwarcie: 15.03.2021r. zamkniecie: 30.06.2021 r.  
II.   otwarcie: 15.09.2021r. zamkniecie: 30.12.2021 r.


Kto może aplikować?
•    naukowcy (obcokrajowcy oraz Polacy), posiadający co najmniej stopień doktora lub równoważne doświadczenie  akademickie
•    w przypadku polskich naukowców, muszą oni  przebywać co najmniej dwa lata poza granicami kraju

Procedura:
Naukowiec, który zdecyduje się aplikować i wziąć udział w programie, zgłasza chęć uczestnictwa. Przed złożeniem wniosku o stypendium PASIFIC kandydat na stypendystę, będzie musiał wybrać odpowiedni instytut PAN
i potencjalnego przełożonego, który zobowiązuje się wspierać badania stypendysty. Po wyrażeniu zgody na prowadzenie badań w odpowiednim instytucie Polskiej Akademii Nauk konieczne będzie uzyskanie listu poparcia podpisanego zarówno przez dyrektora instytutu goszczącego, jak i potencjalnego przełożonego.

Wszyscy zainteresowani kandydaci będą zobowiązani do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który będzie czynny:
I.    od  15.03.2021 r.  do  30.06.2021 r.
II.   od  15.09.2021r.   do  30.12.2021 r.

Wniosek będzie zawierał następujące dokumenty:
•    życiorys i dorobek naukowy,
•    opis projektu badawczego (max. 10 stron),
•   życiorys polskiego promotora i opis wpływu projektu na środowisko naukowe instytutu (do przygotowania wspólnie z przedstawicielami instytutu),
•    samoocena etyczna (jeśli to konieczne).

Należy również przesłać skany następujących dokumentów:
•    dyplom doktora lub dokumenty potwierdzające równoważne 4-letnie doświadczenie badawcze,
•    list polecający od potencjalnego przełożonego i instytucji goszczącej.

Rozstrzygnięcie konkursu:
I.    rozstrzygnięcie: przełom 11/12.2021 r.
II.   rozstrzygnięcie: przełom 05/06.2022 r.


Instytut goszczący stypendystę wyznacza trzy osoby, które udzielą pełnej pomocy i wsparcia:
I.    partnera badawczego/koordynatora badań naukowych,
II.   naukowca-kolegę (tzw. science body)  z którym będzie bezpośrednio pracował i który wprowadzi stypendystę
III.  koordynatora d.s. administracyjnych, który udzieli stypendyście pomocy administracyjno-biurowej,
w życie naukowo-społeczne instytutu.


Pomoc w sprawach administracyjnych związanych z pobytem, w którymś z  instytutów Polskiej Akademii Nauk, dostępna pod następującymi linkami:
Link do strony głównej Programu PASIFIC: pasific.pan.pl/