Dofinansowanie wydawania czasopisma „PHARMACOLOGICAL REPORTS”


Dofinansowanie wydawania czasopisma „PHARMACOLOGICAL REPORTS”

Z przyjemnością informujemy, że zgłoszony przez Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN projekt pt. „Podniesienie rangi i rozpoznawalności czasopisma Pharmacological Reports wśród międzynarodowej społeczności naukowej i sektora B+R” został pozytywnie zaopiniowany i zakwalifikowany do finansowania w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

Celem projektu jest podniesienie rangi i rozpoznawalności czasopisma Pharmacological Reports (wydawanego przez Instytut Farmakologii PAN w Krakowie nieprzerwanie od 1954 roku) na arenie międzynarodowej zarówno w obszarze badań podstawowych jak i w sektorze badawczo-rozwojowym. Najważniejsze zadania, które będą realizowane w ramach projektu, to m.in.:


  • utrzymanie tendencji wzrostu współczynnika oddziaływania JCR (Impact Factor) (aktualnie 2,787); 
  • stworzenie platformy wymiany informacji między naukowcami a sektorem badawczo-rozwojowym,  przez nawiązanie współpracy z uznanymi naukowcami oraz doświadczonymi liderami B+R, w celu regularnego publikowania artykułów podejmujących najnowsze trendy badawcze oraz najbardziej znaczące osiągnięcia sektora farmaceutycznego we wdrażaniu wyników badań podstawowych; 
  • udoskonalenie szaty graficznej publikowanych artykułów przeglądowych;
  • promocja czasopisma w mediach społecznościowych i Internecie oraz podczas konferencji naukowych.


W projekcie przewidziane są również środki na zwiększenie dostępności publikowanych artykułów i ich zasięgu oddziaływania przez udostępnianie w formie Open Access najlepszych prac opublikowanych w latach 2019-2020 przez autorów afiliowanych przy polskich instytucjach naukowych.